Algemene ledenvergadering 24-04-2019

In verband met bijzondere omstandigheden wordt de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Oud Vriezenveen / Historisch Museum Vriezenveen die oorspronkelijk zou plaats vinden op 10 april 2019 verplaatst naar woensdag 24 april 2019. Hieronder volgt de agenda voor de jaarvergadering, aanvang 20.00uur inloop vanaf 19.30uur


       1. Opening
       2. Vaststellen agenda
       3. Vaststellen notulen ALV 20181114
       4. Mededelingen
       5. Jaarverslag 2018
       6. Jaarrekening 2018 en verslag kascommissie
       7. Mutaties kascommissie
       8. Bestuur verkiezing (Erzijn geen bestuursmutaties)
       9. Vaststellen volgende vergadering
         • Woensdag 15 april 2020
       10. Rondvraag (schriftelijk)
       11. Sluiting vergadering


Wilt u zich in verband met beschikbare ruimte, aanmelden voor deze jaarvergadering via email voor 15 april 2019: hmvsecretaris@gmail.com