Beleidsplan Werkgroepen en commissies 2005-2010 (concept)

De vereniging Oud Vriezenveen heeft de afgelopen twee jaar flink aan de weg getimmerd. In het voorjaar van 2003 werd voor het eerst een eigen cultuurhistorisch kwartaalblad gepresenteerd met de welluidende naam "Waver 't Vjenne". Dit leidde ertoe dat sindsdien bijna driehonderd nieuwe leden konden worden verwelkomd. Verder werd in 2003 gestart met cultuurhistorische bustochten op een zomeravond onder de naam "Tour de Vjenne". Ook deze tochten kunnen zich verheugen in een nog altijd groeiende belangstelling, waardoor de belangstelling voor de vereniging en het museum in de lift zit. Verder kwam de vereniging in de belangstelling door de organisatie van een Waverdag in het museum in het voorjaar van 2004 en de organisatie van de Rotterdamse Bleekneusjesdag op 1 mei 2004. Ook heeft de vereniging een website www.oudvriezenveen.nl het licht doen zien, die door veel mensen wordt bezocht. Waarschijnlijk allemaal factoren, waardoor de vereniging Oud Vriezenveen groeit en bloeit als nooit tevoren.

Groei

Het bestuur van de Vereniging Oud Vriezenveen verwacht dat deze groei zich de komende jaren voort zal blijven zetten. Voor de uitvoering van al deze activiteiten kon de vereniging een beroep doen op een groep van enthousiaste vrijwilligers, die veelal reeds langere tijd bij de vereniging aangesloten zijn. Een groep om trots op te zijn.

Instellen van werkgroepen en commissies

Binnen de vereniging bruist het van nieuwe ideeën en plannen. Daarom is de Vereniging Oud Vriezenveen voornemens om over te gaan tot het instellen van nieuwe werkgroepen en commissies om verdere uitwerking te geven aan de verschillende inhoudelijke onderwerpen binnen de doelstellingen van de vereniging. Het instellen van meerdere werkgroepen en commissies heeft voor de vereniging grote voordelen. De zaken kunnen structureel aangepakt worden en er hoeft geen ad hoc beleid meer gevolg te worden. Natuurlijk maken vele handen licht werk en kan de vereniging haar leden meer betrekken bij de activiteiten van de vereniging. Ook hoopt de vereniging dat enkele werkgroepleden vanuit hun dagelijkse functie een belangrijke rol gaan spelen bij de invulling en uitwerking van de plannen.

Geschiedschrijving

Zo hoop de vereniging een start te kunnen maken met een actieve geschiedschrijving. De geschiedenis van Vriezenveen herbergt een rijke historie die mede te danken is aan de wereldbefaamde historie van de Rusluie. Ook de fabriek van Jansen & Tilanus en de grote brand van 16 mei 1905 spreken tot de verbeelding. Maar ook over monumenten, landerijen, waterwegen, bedrijven, verenigingen en de flora en fauna van Vriezenveen valt nog veel te schrijven. Een taak die momenteel niet of nauwelijks wordt uitgeoefend.

Collectie

Het Museum Oud Vriezenveen is beroemd geworden om haar uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de Ruslui verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland konden verkopen, en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Deze afdeling van het museum laat de geschiedenis van de Ruslui weer tot leven komen. Een unieke collectie die verder uitgebouwd zal moeten worden en die de naamsbekendheid van het museum zal doen vergroten. Dit hoopt men te kunnen bereiken, door het instellen van de werkgroep De Rusluie, welke een actief beleid hierin kan uitoefenen. De huidige contacten zijn weinig intensief, dus hierin valt nog veel winst te behalen. Gelukkig worden er nog regelmatig objecten en documenten aangeboden, die een waardevolle aanvulling op de museumcollectie zijn. Ook wenst de vereniging een halt toe te roepen aan de vernietiging van waardevolle documenten over de voormalige gemeente Vriezenveen. Immers, vooral bij overlijden, opruiming van zolders en kasten, het opheffen van verenigingen of bij sluiting van handelszaken en bedrijven worden vaak waardevolle documenten weggegooid.

Daarnaast heeft het museum de bezoeker veel meer te bieden. Van een onbegaanbaar moerassig gebied groeide het vroegere Almelerveen uit tot een gemeente met een grootse geschiedenis. Tragisch genoeg voltrok in Vriezenveen één van de grootste branden uit de Nederlandse geschiedenis. Ook genoot het ondergoed van Jansen & Tilanus landelijke en zelfs internationale bekendheid. Tevens pleegde een Vriezenvener in de 2e Wereldoorlog de grootste bankroof, welke ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarnaast bezit Vriezenveen een eigen dialect, een typische lintbebouwing en een dorpsstraat van ruim 6 km. lang en herbergt de gemeente de plaats met langste naam van 't land. En bovenal is het natuurreservaat Engbertsdijksvenen internationaal erkend als 'wetland' en geniet het daardoor extra bescherming. Kortom een gemeente waar de geschiedenis als het ware voor het oprapen ligt en waar menige historische vereniging jaloers op zal zijn. Het museum laat de geschiedenis van de gemeente Vriezenveen weer tot leven komen. Toch moet deze unieke historie veel beter gepresenteerd en uitgebuit worden. Daarom zal het bestuur in 2006 met een museumbeleidsplan komen, waarin verwoord zal worden welke kan het museum op moet.

Budget

Helaas moet de vereniging rond komen met een beperkt budget. Daarom probeert de vereniging haar activiteiten te ondersteunen door het verwerven van subsidies voor bijzondere projecten. Ook wordt zoveel mogelijk getracht om de activiteiten kostendekkend uit te voeren. De Vereniging Oud Vriezenveen is dus sterk afhankelijk van de belangenloze inzet van zijn vrijwilligers.

Doelstellingen van de Vereniging Oud Vriezenveen

 • Verwerven van stukken die de museumverzameling verrijken;
 • Organiseren van activiteiten in het museum die het museumbezoek aanwakkeren;
 • Inrichten, of hulp bij het inrichten, van tentoonstellingen;
 • Vergaren van kennis over de geschiedenis van de voormalige gemeente Vriezenveen en deze kennis toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.
 • Uitgeven van publicaties en allerhande drukwerken gericht op het stimuleren van de publieke belangstelling voor het museum en voor de geschiedenis van de gemeente Vriezenveen;
 • Verwerven van boeken en andere stukken die de bibliotheek en het archief van het museum verder doen groeien;
 • Organiseren van een cultuurhistorische bustocht in en rondom Vriezenveen voor de leden van de vereniging onder de noemer Tour de Vjenne;
 • Actieve geschiedschrijving over de historie van de gemeente Vriezenveen en de relatie met St. Petersburg;
 • Artikelen aanleveren voor het kwartaalblad Waver 't Vjenne en de website van de vereniging;
 • Voortdurende PR, gericht op naamsbekendheid van het museum en ledengroei van de vereniging.

Structuur Vereniging Oud Vriezenveen

 • Bestuur Vereniging Oud Vriezenveen
  • Dagelijks bestuur
  • Beheer Museum Oud Vriezenveen
  • Ledenadministratie
  • Kascontrole commissie
  • Werkgroepen en commissies

Werkgroepen en commissies

 • Werkgroep Geschiedenis van Vriezenveen
  • Actieve geschiedschrijving over archeologie (bodemonderzoek); kadaster (huizen en panden); Tweede Wereldoorlog; dialect (woordenboek, gedichten bundel); ruilverkaveling; flora en fauna; monumenten; straatnamen; landerijen en waterwegen; bedrijven en instellingen; stichtingen en verenigingen; volkskunde (oude gebruiken en gewoonten, oude beroepen, oude voorwerpen en antiek).
  • Jaarlijks actualiseren van de museumcollectie.
 • Werkgroep Rusluie
  • Beschrijven van de families en hun nazaten, hun werkzaamheden en eigendommen (huizen en bedrijven), de Hollandsch Kerk en de kerkelijke en bestuurlijke activiteiten.
  • Verzamelen van objecten en documenten.
  • Jaarlijks actualiseren van de museumcollectie.
 • Werkgroep Textiel
  • Geschiedschrijving over de bedrijven van Jansen & Tilanus, Gebr. Hospers en De Lange Jonker, de Vriezenveens textiel (kleding, knipmutsen, klederdracht, etc.) en over persoonlijke sierraden.
  • Verzamelen van objecten en documenten.
  • Jaarlijks actualiseren van de museumcollectie.
 • Werkgroep Beeld en geluid
  • Evenementen vastleggen op beeld en geluid; activiteiten van de vereniging en het registreren van bijzondere activiteiten in de gemeente Twenterand (toekomstig historisch materiaal).
  • Uitwerken van plannen om oude films (8/16 mm./videobanden) over te zetten op DVD.
 • Werkgroep Genealogie
  • Doen van genealogisch onderzoek naar geslachten en families uit de voormalige gemeente Vriezenveen.
  • De verzamelde gegevens invoeren in een genealogische database.
  • Het bewerken (transcriberen en indexeren) van bronnen (t.b.v. internet) die voor genealogisch onderzoek van belang zijn.
 • Krantenknipseldienst
  • Krantenartikelen verzamelen, rubriceren, indexeren en uitknippen en opplakken op zuurvrij papier.
 • Activiteitencommissie
  • Tentoonstellingscommissie
   • Inrichten van een grote expositie in de Peddemorsboerderij om de belangstelling voor plaats en streek te wekken.
  • Comité Museumweekend
   • Activiteiten ontplooien tijdens het Nationale Museumweekend rond een bepaald thema.
  • Comité Open Monumentendag;
   • Activiteiten ontplooien tijdens de Open Monumentendag rond een bepaald thema.
  • Commissie Tour de Vjenne
   • Organiseren van een bustocht in de maanden juli en augustus in de omgeving van Vriezenveen met elk jaar een ander thema.
 • Redactie Waver 't Vjenne
  • Uitgeven van een prettig leesbaar kwartaalblad met artikelen over de historie van de gemeente Vriezenveen, waarin tevens het verenigingsnieuws wordt vermeld.
 • Internetredactie
  • De website van de vereniging onderhouden, uitbreiden en actueel houden.
 • Werkgroep collectieontsluiting
  • Inventariseren, catalogiseren, digitaliseren en archiveren alle objecten en documenten uit de museumcollectie en het archief van de vereniging.
 • Technische commissie
  • Verbetering van de conservering van de museumcollectie.
  • Schenkingen inventariseren, conserveren en zo nodig restaureren.

Werkgebied

Het werkgebied van de Vereniging Oud Vriezenveen omvat de voormalige gemeente Vriezenveen, thans behorende tot het grondgebied van de gemeente Twenterand. Tot de voormalige gemeente behoren de volgende dorpen, gehuchten en buurtschappen: De Aa, Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, 't Slot, Vriezenveen, Vriezenveensewijk, Westerhaar (Sibculo) en de Westerhoeven.

Werkgroepen

Door de vereniging zijn werkgroepen in het leven geroepen die ieder een heemkundig doel nastreven binnen het werkgebied van de vereniging. Ook de nieuwe werkgroepen zullen hetzelfde doel nastreven. Ofschoon iedere werkgroep op zichzelf staat, is voor het goed functioneren van deze werkgroepen binnen de vereniging een nauwe samenwerking tussen de diverse werkgroepen nodig. Het is noodzakelijk dat er binnen iedere werkgroep de doelstellingen worden vastgelegd. Ieder lid van de betreffende werkgroep dient het met het geschrevene eens te zijn; ook afspraken ten aanzien van 'wie doet wat' zijn belangrijk. Over de definitieve samenstelling van bovengenoemde werkgroepen zal binnen het bestuur en in overleg met de leden verdere beslissingen genomen worden.

Coördinator

De activiteiten van iedere werkgroep worden gecoördineerd door een werkgroepcoördinator. De werkgroepen zullen zelf hun werkwijze en activiteiten mogen vaststellen, mits deze betrekking heeft op de historie van de voormalige gemeente Vriezenveen. De werkgroepen opereren zoveel mogelijk onafhankelijk en zelfstandig. Het feit dat de werkgroepsbijeenkomsten zoveel mogelijk door een bestuurslid worden bijgewoond, staat borg voor de onderlinge afstemming van activiteiten tussen de werkgroepen onderling en tussen de werkgroepen en het bestuur.

Activiteitenplan

Het bestuur wil de werkgroepen nog meer dan al het geval is betrekken bij het zoeken naar nieuwe activiteiten van de vereniging. Er vindt eenmaal per jaar een bijeenkomst plaats van alle werkgroepcoördinatoren en het bestuur. Voor de activiteiten van de werkgroepen is een beperkt budget beschikbaar. De jaarplannen van de werkgroepen worden zoveel als mogelijk onderling afgestemd.

Bijeenkomsten

De werkgroepbijeenkomsten vinden plaats in het Museum Oud Vriezenveen, Westeinde 54 te Vriezenveen. Elke groep bepaalt zelf het tijdstip en de frequentie van de bijeenkomsten. Natuurlijk kunnen ook bepaalde zaken thuis uitgewerkt worden, zoals het schrijven van teksten.

Vrijwilligers gezocht

De Vereniging Oud Vriezenveen wil zoveel mogelijk leden betrekken bij de uitvoering van haar projecten. Voor alle werkgroepen en commissies zoeken wij nog actieve vrijwilligers in alle leeftijdscategorieën, zowel vrouwen als mannen. De plannen zijn niet gering, doch wel met dien verstande dat we deze stap voor stap willen opbouwen, terwijl andere van lieverlee aangepakt zullen worden. Ieders inzet wordt herkend, erkend en gewaardeerd!

Talenten

Wij zoeken vooral mensen die het lef hebben om historische artikelen te schrijven. Personen die makkelijk contacten leggen en onderhouden. Potentiële werkgroepcoördinators die anderen weten te motiveren en te ondersteunen in het tot bloei brengen van hun ideeën. Voor de werkgroep De Rusluie zijn we natuurlijk op zoek naar iemand die het Russisch in woord en geschrift beheerst. Zou het niet geweldig zijn als een Rus op onze website in zijn eigen taal de historie van de Rusluie kon nalezen. Ook wordt gezocht naar mensen die archiefstukken willen indexeren en transcriberen (letterlijk op papier vastleggen); foto's inscannen, krantenknipsels verzamelen, archiefonderzoek verrichten, evenementen vastleggen op beeld en geluid, activiteiten ontplooien en tentoonstellingen inrichten. De vrijwilligers hebben bij voorkeur de beschikking over een internetaansluiting en kunnen zodoende tevens onderling met elkaar via e-mail communiceren. We zijn dus eigenlijk op zoek naar een groep mensen die het geweldig vinden om een heemkundig doel na te streven en zich zodoende inzetten voor de activiteiten van de vereniging Oud Vriezenveen. Een ieder is van harte welkom.

Wat heeft onze vereniging te bieden?

De vereniging kent een bijzonder plezierige werksfeer. Jong en oud houden zich bezig met de geschiedenis van de gemeente Vriezenveen en de activiteiten van de vereniging. De vrijwilliger wordt ingezet daar waar zijn interesses naar toe gaan. Werken voor de Vereniging Oud Vriezenveen is erg bevredigend. U leert veel andere mensen kennen en u bent zinvol en maatschappelijk bezig. Vele vrijwilligers blijven dan ook jaren verbonden met de vereniging. Een teken, dat mensen zich bij ons thuis voelen.

Vervolg traject (wordt binnenkort herschreven)

Op 10 oktober zal het bestuur de aanmeldingen inventariseren en zal het plan verder uitgewerkt worden. Een week later zal een ieder uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de presentatie van de plannen. Hierbij zullen ook de huidige vrijwilligers aanwezig zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt u tevens geïnformeerd over de te nemen vervolg stappen.

De eerste werkgroepbijeenkomst (wordt binnenkort herschreven)

Elke werkgroep komt in november voor de eerste keer bijeen om de interesses te peilen bij de werkgroepleden en om de doelstellingen vast te leggen.

Activiteiten

 • Vergaren van kennis over Vriezenveen en zijn Vriezenveners uit het verleden en deze kennis toegankelijk maken voor geïnteresseerden.
 • Aanschaf van literatuur over Vriezenveen en zijn historie en deze ter beschikking stellen voor geïnteresseerden via de bibliotheek van het museum;
 • Bevorderen van de interesse van de Vriezenveense inwoners voor de Vriezenveense historie en op vragen daaromtrent adequaat te reageren.
 • Doen van historisch onderzoek op aanvraag van en ten behoeve van leden van andere werkgroepen als aanvulling op een onderzoek binnen de betreffende werkgroep.
 • Het bestuderen, inventariseren, verzamelen en opslaan van de gegevens, die te vinden zijn in de literatuur, archieven en andere bronnen, die cultuurhistorische kennis over Vriezenveen en zijn Vriezenveners kunnen verschaffen en de resultaten daarvan toegankelijk maken voor geïnteresseerden.
 • Door publicaties in het kwartaalblad regelmatig de aandacht vestigen op de rijke historie van Vriezenveen en de Vriezenveners en door op vragen daaromtrent, hetzij eventueel zelf een onderzoek(je) te starten, hetzij behulpzaam te zijn bij een eventueel onderzoek door de vragensteller zelf. Iedere werkgroep zal artikelen aanleveren voor het verenigingsblad en de website van de vereniging.
 • Verzamelen en beheren van allerlei voorwerpen om deze later tentoon te stellen.
 • Het verzamelen van allerlei oude geschriften, foto's, oude dorps- en kadasterkaarten, programmaboekjes, kranten(knipsels), e.d. die allemaal te maken hebben met de Vriezenveense geschiedenis.
 • Organiseren van lezingen en het tonen van dia's en videofilms.
 • Het doen van excursies naar bezienswaardigheden elders.
 • Het verzorgen van een 3-maandelijks periodiek, met daarin alle mogelijke informatie.
 • Adviseren bij stamboomonderzoek (genealogie).
 • Het verzamelen, inventariseren en digitaliseren van foto's en ansichtkaarten, betrekking hebbende op Vriezenveense personen, gebouwen, locaties en evenementen.
 • Opzetten gegevensbestanden, fotoarchivering, verzamelen en onderhouden van voorwerpen en zo meer.
 • Contacten leggen met andere instellingen en verenigingen om het opslaan en aanleg van een archief goed aan te pakken.
 • Interviews afnemen met interessante personen (veelal oudere mensen), die van vroeger nog veel kunnen vertellen; opnames met video, cassetterecorder en op foto vastleggen.
 • Vastleggen op foto/video van nog markante huizen en plekjes in Vriezenveen.
 • Registreren op beeld en geluid van komende gebeurtenissen en activiteiten in de gemeente.
 • De website van de vereniging onderhouden, uitbreiden en actueel houden.
 • Organiseren van de tentoonstellingen, het beheren van het depot en het inbrengen van bestanden in de computer.
 • Het komen tot een geschiedschrijving over de gemeente Vriezenveen, die een uitgebreid beeld geeft van de historie van Vriezenveen en haar bevolking.

Colofon

Uitgave:

Vereniging Oud Vriezenveen

Westeinde 54

7671 CD Vriezenveen

Tel. 0546-563476

Tekst:

André Idzinga

Secetaris Vereniging Oud Vriezenveen

© Vriezenveen, 24 december 2005