Dialect

Tussen 1200 en 1600 oefende Westfalen een grote culturele invloed uit op Oost-Nederland. Deze invloed had gevolgen voor de taal in Twente. De Twentse dialecten werden langzaam maar zeker gewestfaliseerd. In de 12de of 13de eeuw vestigden kolonisten zich ten noorden van Almelo. De eerste kolonisten spraken waarschijnlijk Hollands en latere groepen misschien Fries-Gronings.

De Vriezenveense kolonisten namen het gewestfaliseerde Twentse over. Dit Twents, dat men in Vriezenveen ging spreken, werd in de loop der eeuwen nauwelijks meer beïnvloed doordat het dorp in een geïsoleerde positie verkeerde en de bevolking een gesloten traditionele boerengemeenschap vormde. Na 1600 nam de Westfaalse invloed in Twente af en de gewestfaliseerde Twentse dialecten kwamen onder invloed van andere talen te staan. Zo niet in Vriezenveen. Het resultaat is dat de oudere Vriezenvener heden ten dage nog een dialect spreekt dat nergens meer te beluisteren valt. Omdat Vriezenveen een open gemeenschap geworden is met contacten die niet bij de gemeentegrens ophouden, en veel bewoners niet meer uit Vriezenveen afkomstig zijn, betekent dit dat het dialect aan het verdwijnen is.

De vereniging 'Oud Vriezenveen' houdt zich onder andere met het Vriezenveense dialect bezig en poogt dat in ere te houden.

Bron: Historisch Museum Vriezenveen, plannen van de vereniging Oud-Vriezenveen.