Historisch overzicht

1364

Oudst bekende historisch document over Vriezenveen getekend

In dat jaar geven Evert van Heker, heer van Almelo, en zijn vrouw Bathe onder bepaalde, nader omschreven voorwaarden de Vriezenveners het recht het veengebied ten noorden van Almelo te ontginnen. Instelling van de boterpacht door de graaf van Almelo. Van elke hoeve moet men Sint-Martini dag een volle emmer boter worden betaald.

2 april 1391

Oudst bekende koopakte getekend

In deze akte vraagt de heer van Almelo niet alleen een jaarlijkse pacht, maar ook een koopsom van de Vriezenveners. De Vriezenveners kopen het Broek, dat ligt tussen de Aa en de Hollander Graven.

1405

Stichting van het Klooster te Sibculo

1413

Roelof Begher bevestigd als priester van de R.K. kerk te Vriezenveen

1548

Jasper Hendrikszoon benoemd tot Schout van Vriezenveen

5 januari 1666

Vriezenveen geplunderd en in brand gestoken

De troepen van de Bisschop van Munster, Christoffel Bernhard van Galen (alias Bommen Berend), plunderen en steken Vriezenveen aan de Buterweg in brand.

21 mei 1724

Johannes Henricus de Man bevestigd als predikant van de Ned. Herv. Gemeente

Johannes Henricus de Man kwam van Hardenberg.

1797

Katholieke Parochiegemeenschap heropgericht

1798

Nieuwe R.K. Kerk gereed

Vermoedelijk 1800

Westerveeverzekering

29 november 1801

Grote Kerk in gebruik genomen

1 oktober 1814

Brand in Vriezenveen

Op 1 oktober 1814 woedde er brand in Vriezenveen. Hierbij gingen 14 huizen en enige schuren verloren. Hoogst waarschijnlijk werd ook het gemeentehuis getroffen. De akten van de burgerlijke stand over de periode 1 januari t/m 30 september 1814 gingen namelijk door dezelfde brand verloren. Bij Koninklijk Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heer Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden werd gelast de herstelling van de registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vriesenveen. Daardoor togen op 15 april 1815 vele ingezetenen naar de Rechtbank in Almelo om dit te bewerkstellingen. Aangezien er na de brand geen overlijdensboek meer voorhanden was, werden de overlijdensaangiften pas weer hervat op 15 november 1814. Vanaf deze datum werden ook de overledenen van de tussen liggende periode met terugwerkende kracht beschreven.

11 december 1820

Jan Kunst aangesteld als koster van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen

1821

Middenschool vergroot

1840

De gemeente Vriesenveen telt 2.893 zielen

Verdeeld in het dorp Vriesenveen 2.708, buurtschap Bruinehaar 80 en verspreide woningen 105.

5 mei 1840

Brand in Vriezenveen

Bij de brand van 5 mei 1840 gingen ruim 40 huizen en een groot aantal schuren verloren.

22 juni 1845

Eerste steen gelegd van de verbouwde Middenschool

De eerste steen werd gelegd door burgemeester Gerrit Engels en schoolmeester Jan Kunst. Onder deze steen werd een fles ingemetseld, welke vermelde de namen van de eerste steenleggers, de namen van de aannemers en de aannemingssom.

1846

Middenschool geheel vernieuwd

De school wordt verdeeld in drie lokalen en biedt ruimte voor ongeveer 500 kinderen.

31 december 1850

De gemeente Vriezenveen telt 2.991 inwoners

1 oktober 1859

Ned. Herv. Jongelings Vereniging Ps. 119:9 opgericht

1860

Kanaal langs Vriezenveen gegraven

1862

Leemansmolen gebouwd

29 januari 1865

Tweeling overlijdt na 4 dagen

Op 29 januari 1865 om 06:00 uur overlijdt Johannes Smelt. Dezelfde dag om 20:00 uur overlijdt zijn tweeling broertje Jan, beide 4 dagen oud en zoontjes van Berend Smelt en Jesina Vetker.

21 oktober 1869

Christelijke Jongedochters Vereeniging Perpetua opgericht

De meisjesvereniging werd opgericht door de godsdienstleraar Hendrik van den Brink.

17 november 1869

Firma Jansen & Tilanus opgericht

1 oktober 1874

Tweeling na ruim 1 jaar en met ruim 4 dagen verschil overleden

Op 27 september 1874 om 20:00 overlijdt Gezina Bramer. Bijna vier dagen later op 1 oktober 1874 om 16:00 overlijdt haar tweeling zusje Hendrika Bramer, beide kinderen van Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer.

21 juli 1875

2de tweeling van Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer geboren

Op 21 juli wordt de tweeling Hein en Gerhard Bramer geboren. Hetgeen de tweede tweeling voor het gezin Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer betekende.

22 augustus 1875

3 kinderen in 2 weken tijd overleden

Op 8 augustus 1875 overlijdt Dina Bramer. Drie dagen later overlijdt haar zusje Jezina Johanna. En elf dagen later hun broertje Frederik. De kinderen van Egbert Bramer en Alberdina Pereboom zijn dus in een tijdsbestek van 2 weken overleden.

31 december 1875

De gemeente Vriezenveen telt 3.561 inwoners

6 september 1876

Overleden in de kraam

Willemina Kleinhalle, overleed in kraam van haar zoon Willem.

2 januari 1878

Openbare lagere school op het Oosteinde van Vriezenveen in gebruik genomen

6 oktober 1880

Tweeling na ruim 5 maanden en met bijna 2 dagen verschil overleden

Op 4 oktober 1880 om 08:00 overlijdt Johannes Steunebrink. Bijna twee dagen later op 6 oktober 1880 om 06:00 overlijdt zijn tweeling zusje Hermina Steunebrink, beide kinderen van Hendrik Steunebrink en Gesina Lansink.

1881

De gemeente Vriesenveen verandert haar naam in Vriezenveen

1883

De gemeente Vriezenveen verandert haar naam in Friezenveen

1 maart 1884

Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Scholen met den Bijbel te Vriezenveen opgericht

De eerste vergadering werd belegd door ds. De Mol Moncourt en godsdienstonderwijzer W.C. Lodder in de pastorie van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

15 oktober 1884

Openbare lagere school op het Westeinde van Vriezenveen in gebruik genomen

1885

Postkantoor gebouwd

1885

Christelijke school, de latere Rehobothschool

12 februari 1885

Ned. Protestantenbond, afd. Vriezenveen opgericht

Ten huize van Gerhardus Bernardus ter Brake wordt de Protestantenbond, afdeling Vriezenveen opgericht. In de oprichtingsvergadering wordt Johannes Otto Meijer als voorzitter, Johannes Leonard Lodewijk Tilanus als secretaris en Gerrit de Lange als penningmeester benoemd. Bij de oprichting telt de vereniging 82 leden.

1886

Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs opgericht

1888

De gemeente Friezenveen verandert haar naam in Vriezenveen

1 oktober 1888

Oprichting fa. De Lange & Jonker

Op 1 oktober 1888 werd door de heren Gerrit de Lange en Johannes Frederik Jonker de firma De Lange en Jonker opgericht. Bij akte van 6 oktober 1888, door notaris Lammerink verleden, werd een vennootschap van koophandel aangegaan onder de naam firma "De Lange & Jonker". Hierdoor verdween de firma Damast- en Linnenweverij, welke De Lange in de nieuwe firma liet opgaan.

18 februari 1891

Vereniging Ziekenzorg door de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen opgericht

In de jaarvergadering van 8 oktober 1890 werd het bestuur van de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen opgedragen zich met ds. Boetje als president der hengelosche Commissie voor "Ziekenzorg" in verbinding te stellen, om ook in Vriezenveen een Vereniging "Ziekenzorg" krijgen. "Ziekenzorg" werd in de vergadering van 18 februari 1891 opgericht. Uit deze vereniging is het latere Groen Kruis voorgekomen. Uit het jaarverslag van 1923 blijkt, dat "Ziekenzorg" de hulpmiddelen ter beschikking heeft gesteld van het inmiddels opgerichte "Groen Kruis" en den 7 november 1924 werd besloten de onder-afdeling "Ziekenzorg" geheel op te heffen.

28 maart 1891

Gerhardus Kruijs benoemd tot Minister van Marine

Gerhardus Kruijs werd bij Koninklijkbesluit van 28 maart 1891 benoemd tot Minister van Marine in het Kabinet-Mackay.

1893

Tot stand koming Coöperatieve zuivelfabriek Ons Belang

28 november 1894

IJsclub Vooruit opgericht

1895

Vriezenveensche veenkanaal gegraven

1 april 1897

Ziekenfonds Jansen & Tilanus opgericht

1898

Villa Kruijs gesticht

De villa werd door Hendrik Kruijs gesticht.

1898

Hervormde Zondagsschoolvereniging pgericht

1900

IJsclub Eendracht opgericht

september 1900

Jongelings Vereniging Wees een zegen opgericht

31 decmeber 1900

De gemeente Vriezenveen telt 4.323 inwoners

16 mei 1905

Grote brand in Vriezenveen

Vriezenveen wordt wederom getroffen door een brand. De felle oostenwind zorgt ervoor dat 228 huizen, 2 kerken (waaronder de R.K. Kerk) en het gemeentehuis in vlammen opgaan. De kluis met registers van de burgerlijke stand zijn hierbij bewaard gebleven.

19 mei 1905

Koningin Wilhelmina bezoekt Vriezenveen

Drie dagen na de grote brand komt de Koningin de gevolgen van de ramp in ogenschouw nemen.

1906

Spoorlijn langs het Westeinde aangelegd

7 januari 1906

Kerkgebouw van de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen in gebruik genomen

Het kerkgebouw verrees aan de Ameloseweg. In de dienst ging ds. Adriani voor.

31 juli 1906

Nieuwe R.K. kerk ingewijd

6 oktober 1906

Station Noordooster lokaal te Vriezenveen in gebruik genomen

De eerste stationschef is Evert Hulsebos.

Februari 1907

Veenkanaal gereed

Februari 1907

Coöp. Landbouwersbank en Handelsver. Vriezenveen W.A. opgericht

21 oktober 1907

Muziekvereniging Vriezenveense Harmonie opgericht

Deze werd opgericht door voorzitter Johannes Roelof ter Brake, secretaris Frederik Voerknecht en penningmeester Jan Webbink (WeitenJan).

1908

Openbare lagere school in Vriezenveensewijk gebouwd

1910

Middenschool uitgebreid

10 april 1910

Vereniging tot bevordering Bijenteelt, afd. Vriezenveen opgericht

1914

Brug over het Vriezenveense Veenkanaal gereed

1915

Postduivenvereniging Snelvlucht opgericht

22 februari 1915

Overleden in de kraam

Aaltjen Derks, overleed in kraam (29 uur naar de geboorte) van haar levenloos geboren zoon.

6 mei 1915

Overleden in het Overijsselschekanaal

Johannes Goosselink is overleden te Vriezenveen in het Overijsselschekanaal.

5 februari 1916

Overleden in het Vriezenveensche veenkanaal

Hendrik Lenstra is overleden te Vriezenveen in het Vriezenveensche veenkanaal.

16 augustus 1916

Ziekenkas Steunt Elkander Vriezenveen opgericht

11 oktober 1916

Coöp. 'De Eendracht' opgericht

In januari 1946 vierde de vereniging haar uitgestelde 25-jarige jubileum.

30 november 1916

Harmen Sytstra benoemd tot Hoofd der Middenschool

oktober/november 1918

Spaanse griep maakt veel slachtoffers

22 januari 1919

Winkel van de Coöp. De Eendracht geopend

J.H. Folbert was de 1e bediende.

5 juni 1919

Woningstichting Vriezenveen opgericht

Bestuur bij oprichting: burgemeester Johannes Conradus Bouwmeester, wethouder Hendrik Stegeman, wethouder A.B. Aman, Christiaan Bernard Tilanus, G. Grevelink, Jan Hendrik Bolk en Dirk Marinus van Steenbergen.

11 oktober 1919

Coöp. Verbruiksvereniging De Eendracht opgericht

1920

Veenstaking in Vriezenveen

september 1920

Christelijk mannenkoor te Vriezenveen opgericht

Het koor stond sinds de oprichting onder leiding van Bertus Lodder. Het bestuur werd gevormd door D. Stegeman, voorzitter, F.S. Muller, secretaris en P. Rotteveel, penningmeester.

1920

Vereniging van Volksonderwijs, afd. Vriezenveen opgericht

1920

Vriezenveensche Harmonie opgericht

September 1920

Eerste woningen aan de Molenstraat in Vriezenveen betrokken

10 november 1920

Ned. Herv. Kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk ingebruik genomen

6 november 1921

Stormschade in Vriezenveen

Door een storm zijn in Wijk I te Vriezenveen ongeveer 40 bomen omgewaaid. Veel pannen van de daken afgewaaid, daken kapot, enkele schuren ingestort, de windwijzer van de school gevallen en het telefoondraad stuk door een omgevallen boom.

20 februari 1922

Mevrouw Anne Vos benoemd tot wijkverpleegster van het Groene Kruis, afd. Vriezenveen

1923

Grote Kerk gerestaureerd

De houten toren maakt plaats voor een stenen toren.

1923

Meisjes Club Dorcas Westerhaar opgericht

1923

Christelijk School U.L.O. op het Westeinde van Vriezenveen in gebruik genomen

12 juli 1923

Zonnesteek

De 64-jarige Hendrik Roelofsen is aan de gevolgen van een zonnesteek op 12 juli 1923 om 11:30 uur overleden.

1924

Middenschool opgeheven

1924

Boerenbond te Vriezenveen opgericht

9 november 1925

Burgemeester Bouwmeester viert 40-jarig ambtsjubileum

december 1925/januari 1926

Vriezenveen kampt met wateroverlast

Ondermeer de buurtschap De Pollen staat blank.

31 december 1925

De gemeente Vriezenveen telt 7.678 inwoners

1926

Schutsluis in het Veenkanaal gereed

31 juli 1926

Oostelijke Pluimvee Coöperatie, afd. Vriezenveen opgericht

1928

Neutrale Bijzondere Schoolvereniging Aadorp opgericht

1928

Begrafenis vereniging De Laatste Eer Vriezenveen opgericht

1929

Nieuwe openbare school in Bruinehaar gebouwd

1929

Christelijke school aan de Hoofdweg in Vriezenveensewijk gebouwd, de latere "Albert Bakhuis school".

1929

Openbare school in De Pollen gebouwd

1929

Woningstichting Sibculo en omgeving opgericht

Mei 1929

Ned. Chr. Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid opgericht

4 juli 1929

Vreemde overlijdensplaats

De 49-jarige Johannes Kivits overlijdt in het turfveld "De Oosterhoeve" te Vriezenveen.

1930

Voetbalvereniging Roda opgericht

Deze speelde op een terrein in de Weitemanslanden. In 1935 werd het kampioenschap in de 2e klasse C.N.V.B. te Hardenberg behaald. Nog hetzelfde jaar werd de vereniging opgeheven.

januari 1930

Marktvereniging opgericht

De eerste bestuursleden zijn B. Nijland, voorzitter, S.L. Meijler, secretaris, J. de Haas, penningmeester, G. Bramer en J.B. Dekker.

2 januari 1930

Vreemde overlijdensplaats

De 44-jarige Gerhardus Hermanus Ophuis overlijdt te Vriezenveen in de bermsloot, loopende langs den provincialen kunstweg Vriezenveen-Bruinehaar.

16 maart 1930

Schaavereniging Vrimot Vriezenveen opgericht

3 november 1930

Indeling van de gemeente Vriezenveen gewijzigd

Bij raadsbesluit van 3 november 1930 wordt de indeling van de gemeente Vriezenveen gewijzigd, waarbij de buurtschappen Woesten en Buitenwonen worden verenigd onder de naam Aadorp.

1931

De gemeente Vriezenveen telt 9.000 zielen

1931

Meisjesvereniging Felicitas opgericht

1 mei 1931

Burgemeester Bouwmeester neemt afscheid van Vriezenveen

16 mei 1931

Burgemeester Krijger geïnstalleerd

31 juli 1931

Vreemde overlijdensplaats

De 1-jarige Jan Hendrik Kerkdijk overlijdt te Vriezenveen in een sloot loopende langs de ouderlijke woning, De Pollen nummer negen en twintig.

20 november 1931

Vreemde overlijdensplaats

De 23-jarige Jacob Niks overlijdt te Vriezenveen in den Oostelijken bermsloot van den kunstweg Vriezenveen-Almelo.

7 april 1932

Broer en zus

De 72-jarige Hendrikus Hendrik Winkel en zijn 65-jarige inwonende zus Harmina Winkel overlijden beiden op 7 april 1932. Hendrikus Hendrik overlijdt om 02:00 uur en zijn zus ruim 10 uur later om 12:30 uur in het huis staande te Vriezenveen, Wijk 4, nr. 478.

mei 1932

Veemarktterrein in gebruik genomen

Met de meimarkt van 1932 werd de veemarkt in gebruik genomen. burgemeester Krijger verrichtte de opening met het doorknippen van een lint.

3 november 1932

Eerste 100-jarige in het overlijdensboek

Op 3 november 1932 overlijdt Jantje Snijder op 100-jarige leeftijd. Jantje is geboren op 28 september 1832 te Nieuwleusen als dochter van Koop Snijder en Geesje Bouwhuis. De weduwe van Albert Steegink, wordt 100 jaar, 36 dagen en 7 uur en 30 minuten oud. Jantje is de enige 100-jarige, welke wij in het overlijdensboek te Vriezenveen over de jaren 1811 t/m 1950 hebben gevonden.

1933

Chr. Historische Kiesvereniging opgericht

8 februari 1933

Vreemde overlijdensplaats

De 40-jarige Albertus Berkhof overlijdt te Vriezenveen in een sloot nabij den Oudenweg.

11 juli 1933

Motor- en Automobielvereniging Vriezenveen (M.A.V.V.) opgericht

Tot de eerste bestuurders behoorden: B.W. Winkel, D. Boswinkel en P. Labrijn.

13 oktober 1933

Vreemde overlijdensplaats

De 89-jarige Hendrik Smit overlijdt in de onmiddelijke nabijheid van zijn woning te Vriezenveensewijk nummer honderd vijf en zestig.

15 november 1933

Vreemde overlijdensplaats

De 69-jarige Johannes Smelt overlijdt op den Kanaaldijk naar de Westerhoeve.

1934

Watertoren wordt gebouwd

5 februari 1934

Vreemde overlijdensplaats

De 43-jarige Hendrikus Meulenbeld overlijdt op het erf nabij zijn woning in wijk vier nummer vierhonderd acht en zestig.

22 mei 1934

Vreemde overlijdensplaats

De 56-jarige Hendrikus Horst overlijdt op een terrein nabij den watertoren aan den weg naar Vriezenveensewijk.

26 mei 1934

Vreemde overlijdensplaats

De 43-jarige Gezina Hulscher overlijdt op den onbewaakten overweg in den provincialen weg van Vriezenveen naar Wierden.

12 juli 1934

Oud burgemeester Bouwmeester overleden

16 oktober 1936

Windkorenmolen van de gebr. Dekker afgebrand

In 1877/1878 werd Albartus Dekker eigenaar van de molen en het muldershuis op het Oosteinde. 's Avonds laat werd de brand pas laat opgemerkt. Door de felle wind, was de brand al aardig aangewakkerd en had het blussen geen resultaat meer. Bijna een eeuw heeft de molen haar rondjes gedraaid om het graan van de boeren te malen.

6 december 1936

P.J. Mackaay bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Westerhaar

15 juni 1937

Voetbalvereniging D.O.S. (Door Oefening Sterk) opgericht

21 september 1937

Ingebruik name vernieuwde raadszaal

De opening werd verricht door burgemeester Albarda.

1938

Reciteervereniging Hildebrand opgericht

14 februari 1938

Schoolbanken

De 9-jarige Albert Jan Niphuis overlijdt, volgens familieoverlevering, in de schoolbanken te Almelo.

april 1938

Kolossale zwerfsteen blootgelegd in Bruinehaar

In de veenderij van de Gebr. Dekker op de Bruinehaar is een z.g. zwerfsteen blootgelegd van kolossale afmetingen. Het gevaarte, dat ongeveer 3 Meter lang en ca 1.50 M. breed is, ligt naar schatting minstens 1,50 M. diep. Het gewicht van dezen kolos wordt op ca 20.000 KG. geschat, een aardig steentje dus voor een rotstuintje. [Bron: De Vriezenveensche Courant, 09-04-1938.]

6 april 1938

Meisjesclub 'Irene' opgericht

De club voor meisjes van 12-16 jaar zal de naam dragen van 'Irene', d.i. vrede omdat ze in het jaar van den vrede is opgericht. De leiding berust bij mej. Poldervaart.

9 april 1938

Eerste nummer van De Vriezenveensche Courant verschijnt

De Vriezenveensche Courant is een uitgave van Boswinkel's Boekhandel te Vriezenveen.

11 april 1938

Stationschef Julius 40 jaar in dienst bij de Spoorwegvervoermaatschappij

De heer Luppo Julius deed de laatste 10 jaar dienst als stationschef te Vriezenveen.

15 september 1938

Eerste hulp bij ongelukken (E.H.B.O.) afd. Vriezenveen opgericht

Februari 1939

Chr. Reciteervereniging Hildebrand opgericht

16 maart 1939

Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond Ora et Labora opgericht

1940

Chr. Jongelings vereniging Ora et Labora De Pollen opgericht

1940

N.V.V. bestuurdersbond, afd. Vriezenveen opgericht

26 maart 1940

Dubbele overlijdensaangifte

Het overlijden van Gezina Johanna ter Halle wordt 2 maal aangegeven. Jan Albers (55 jaar, landbouwer, wonende te Vriezenveen) ging eerst op 26 maart 1940 naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Vriezenveen. Een dag later toog hij naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Almelo om hetzelfde overlijden aan te geven. Bij navraag aan een schoonzoon van Gezina Johanna, werd verteld dat zij halverwege Almelo-Vriezenveen overleden is.

5 mei 1940

L.J. Prins bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Westerhaar

12 september 1940

Eerste steen gelegd van het nieuwe Groene Kruis gebouw

De eerste steen gelegd van het nieuwe Groene Kruis gebouw aan het Platanenplein. Op de plakette valt te lezen: Eerste steen gelegd 12 september 1940 door den voorzitter. Bouwbesluit 22 juli 1940. Het bestuur.

1941

Stichting 't Vjennebad Vriezenveen opgericht

1941

Chr. Jongensclub Timotheus opgericht

12 februari 1941

Ned. Chr. VrouwenBond opgericht

21 maart 1942

Korfbalvereniging Amicitia opgericht

De naam Amicitia betekent Vriendschap.

4 februari 1943

Mariaklok met de andere kleine klok door de Duitsers uit de toren van de Hervormde Kerk te Vriezenveen geroofd

1944

Voetbalvereniging Vriezenveensewijk-Westerhaar opgericht

De vereniging werd onder leiding van de heer F. Blaakmeer opgericht.

augustus 1944

Harmen Sebastianus Sytstra benoemd tot onderwijzer aan de R.K. School

De heer Hans Sebastianus Sytstra, zoon van de heer Harmen Sytstra alhier, is thans onderwijzer aan de R.K. School te Ruurlo.

1945

Plaatselijk belang Aadorp opgericht

5 april 1945

Vriezenveen bevrijd

11 april 1945

Eerste nummer De Vriezenveensche Courant na de bevrijding verschijnt

28 april 1945

IJsbrand Willem den Drijver begraven

IJsbrand Willem den Drijver werd op 2 maart 1945 te Varsseveld door de Duitschers vermoord. Ds. Poldervaart, die de uitvaartdienst leidde, sprak troostwoorden toe naar aanleiding van Ps. 10.

1 mei 1945

E.J. Schoten 25 jaar in dienst bij de De Eendracht

E.J. Schoten, bedrijfsleider van de Coop. Winkelvereeniging De Eendracht te Vriezenveen, werd gehuldigd in de bestuurskamer.

8 mei 1945

Jacob Eshuis viert 25-jarig jubileum bij Gebr. Hospers

Op het feestelijk versierde kantoor van de fa. Gebr. Hospers, Lingeriefabriek te Vriezenveen, werd de chefboekhouder Jacob Eshuis verwelkomd. Het was die dag 25 jaar geleden, dat hij bij de firma in dienst trad.

11 mei 1945

Ned. Rode Kruis, afd. Vriezenveen opgericht

De oprichtingsvergadering werd gehouden in de zaal achter Hotel Zandwijk.

12 mei 1945

Oranje-feesten in Vriezenveen

Op het programma stonden volksspelen voor dames en heren van 15 jaar en ouder en een gymnastiekuitvoering.

14 mei 1945

Teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Vriezenveen van de verzetstrijders Jan Reint Kerkdijk en Harmannus Johannes Meijers

15 mei 1945

Oranje-feesten in Vriezenveen

Op het programma stonden kinderspelen voor schoolgaande kinderen en een lampionoptocht.

25 mei 1945

Buurtvereniging Wilhelmina in Wijk IV te Vriezenveen opgericht

Voorzitter J.G. de haas Rzn., secretaris G. van Dijk en penningmeester F. Mulder. Opgericht voor straatversiering enz.

26 mei 1945

Dodelijk ongeluk in de Chr. School in Wijk 6 te Vriezenveen

Franciscus Aleijsius Oude Elferink, uit Tubbergen, die met andere troepen van de NBS in de Chr. School Westeinde was ingekwartierd, werd, doordat een zijner kameraden onvoorzichtig met een vuurwapen omging, door het afgaande schot getroffen en bijna onmiddelijk gedood.

4 juni 1945

Café Höfte door brand vernield

Café Höfte werd door een ernstige brand grotendeels vernield. De brand, die in het achterhuis ontstond, greep snel om zich heen. Dankzij hulpvaardige handen werd een groot gedeelte van de inboedel gered. Het voorste gedeelte van het gebouw werd gedeeltelijk gered.

8 juni 1945

Kantoorbediende Bernard Hendrik Fokke 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus

8 juni 1945

Arbeidster Grada Verenjans 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus

19 juni 1945

Ongeveer 300 Rotterdammers vertrokken uit Vriezenveen

De ongeveer 300 vluchtelingen, meest kinderen, uit het westen des lands, die hier gedurende geruimen tijd gastvrijheid genoten, zijn naar hun respectievelijke woonplaatsen teruggekeerd. Het grootste gedeelte der terugkerenden bestond uit Rotterdammers.

19 juni 1945

Oud-burgemeester Albarda benoemt tot waarnemend burgemeester van Waddinxveen

Albarda was voorheen burgemeester van Vriezenveen van 1933-1939.

juli 1945

Begraafplaats Aadorp geopend

Bij gelegenheid van de begrafenis van de 35-jarige J. Kars, werd de begraafplaats Aadorp door waarnemend burgemeester Pot officieel geopend.

juli 1945

Willem Holtman benoemd tot directeur van de muziekvereniging te Daarle

De muziekvereniging werd kort geleden opgericht.

juli 1945

Fabrieksklokje van Jansen & Tilanus terug in Vriezenveen

Het klokje was indertijd, evenals de Vriezenveense kerkklokken, door de Duitser weggehaald. Het klokje werd echter niet naar Duitsland vervoerd, maar kreeg een plaatsje in de toren van de R.K. kerk te Wierden. Dezer dagen is het vandaar teruggehaald en weer op haar oude plaats, de klokkestoel ophet pakhuis van J&T, bevestigd.

juli 1945

Eerste zending garen voor Jansen & Tilanus aangekomen

Het garen is bestemd voor de afdeling weverij. De fabriek hoopt 3 september a.s. weer te kunnen draaien.

juli 1945

De zaak van de familie Koning te Westerhaar bestaat 25 jaar

1 juli 1945

Hulpprediker Ds. Bouman neemt afscheid van Vriezenveen

Ds. Bouman, die ruim vier maanden als hulpprediker der Ned. Herv. Gemeente in Vriezenveen werkzaam was, gaat naar Arnhem, zijn vroegere gemeene terug, om zijn werk aldaar weer op te nemen.

5 juli 1945

Arbeider W. Kobes 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus

Kobes is werkzaam in de weverij van Jansen & Tilanus.

13 juli 1945

Oranje Vereniging Wijk 6 Oost opgericht

De oprichtingsvergadering werd gehouden in de bakkerij van de heer Hammink. Het bestuur werd gekozen, bestaande uit de heren D. Boswinkel Hzn., P. Rotteveel, J. Uitslag, J. Koning en Joh. Pape.

16 juli 1945

Chr. Vakorganisatie afd. Zuilver opgericht

Het gehele personeel, met uitzondering van één persoon, van de Coop. Stoomzuilverfabriek te Vriezenveen sloot zich aan bij de vakorganisatie. Tot bestuursleden werden gekozen: H. Smelt, voorzitter, H. Berkhof, secretaris en G. Smoes, penningmeester.

17 juli 1945

Sportvereniging R.O.D.A. opgericht

De oprichtingsvergadering werd gehouden in café Bramer. Het is de bedoeling aan deze voetbalvereniging ook een wandel- en korfbalvereniging te verbinden. Voor het terrein wordt gedacht het Sportterrein op het Midden.

19 juli 1945

S.D.A.P. afd. Vriezenveen heropgericht

Het beginselprogramma, zoals dit werd opgesteld in 1937, bleef gehandhaafd. Bijna alle aanwezigen gaven zich als lid op.

27 juli 1945

Teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Westerhaar van de verzetstrijders Jan van Putten en Derk Webbink

25 juli 1945

Hengelaarsvereniging 't Meuntje opgericht

29 juli 1945

Nieuwe doopvont door Ds. Colenbrander ingewijd

Ds. Colenbrander, Gereformeerd predikant te Vriezenveen, heeft aan de gemeente de bediening van den Heiligen doop, het nieuwe doopvont, dat door een lidmaat der gemeente aan de Ned. Herv. Kerk alhier werd geschonken ingewijd. Als eerst werd dezen middag gedoopt Jan-Machiel, zoon van den heer en mevr. Hospers-Krijger.

31 juli 1945

Teraardebestelling op het R.K. kerkhof te Vriezenveen van de oorlogsslachtoffers Johannes Kamphuis en Albartus Johannes Kamphuis

augustus 1945

Mej. A. Bücking uit Ter Apel benoemd tot onderwijzeres aan de R.K. School te Vriezenveen

augustus 1945

De heer H. Swart benoemd als lid van de examencommisie voor Overijssel en Gelderland ter afneming van de examens ULO A en MULO B extra

augustus 1945

Buurtvereniging Bouwmeesterstraat opgericht

Tot bestuursleden werden gekozen: G. Schmidt, voorzitter, H. Arendshorst, secretaris en J.G. Timmerhuis, penningmeester.

augustus 1945

Buurtvereniging 't Slot opgericht

Tot bestuursleden werden gekozen: L. Bos, voorzitter, J.J. Aman, secretaris en J. Abbink, penningmeester.

1 augustus 1945

Oprichtingsvergadering Lijkwagenvereeniging 'De laatste eer' te Vriezenveenschewijk-Westerhaar

6 augustus 1945

Buurtvereniging Wijk 3 te Vriezenveen opgericht

Tot bestuursleden werden gekozen: G. Schepers, voorzitter, J. Keus, secretaris, B. Koebrugge, penningmeester, F. Hemmer, J.B.M. v.d. Belt, G. Hoff, B. Keizer, E. Kleise, J. Boom en J. Jansen.

10 augustus 1945

Oprichtingsvergadering Buurtvereniging Wijk 1 te Vriezenveen

10 augustus 1945

Het Vjennebad weer geopend

11 augustus 1945

Buurtvereniging De Pollen opgericht

Tot bestuursleden werden gekozen: G. de Vos, voorzitter, P. Brouwer, secretaris en J. Webbink, penningmeester.

16 augustus 1945

Nationale feestdag gevierd

De dag werd met veel vlagvertoon gevierd. Een optocht met verschillende wagen vertrok vanaf het sportterein achter de Molenstraat met de Vriezenveense Harmonie voorop lopend.

20 augustus 1945

Dhr. G. Folbert 25 jaar in dienst bij de Coop. De Eendracht te Vriezenveen

25 augustus 1945

Felle brand in 't Oosteinde

Omstreeks 03:00 uur ontstond de brand, waarbij het huis van mej. Poortman, mede bewoond door de fam. Onstenk en Waanders, tot de grond toe afbrandde. Het huis werd omstreeks het einde van de 18e eeuw of begin van de 19e eeuw door de familie Bramer 'Huttenkloasies' gebouwd.

31 augustus 1945

Koninginnefeest te Vriezenveen met historische optocht

september 1945

Jan Hendrik Webbink door een trap van een paard te Almelo overleden

Toen Jan Hendrik Webbink, werkzaam bij de fa. A. Hemmer te Vriezenveen een van de paarden, welke niet goed in orde was, naar de stal wilde brengen, sloeg dit eenskaps achteruit. Webbink kreeg de volle trap van het paard ter hoogte van de maagstreek. Hij werd inwendig zwaar gekneusd en werd op doktersadvies naar een ziekenhuis te Almelo vervoerd en is aldaar aan de gevolgen overleden.

september 1945

Verkeerslichten op het Midden na 3 jaar weer in werking gesteld

september 1945

Onderwijzer Bulder verlaat Vriezenveen

De heer T. Bulder, onderwijzer aan de Chr. School in wijk 3 te Vriezenveen werd in gelijke functie benoemd aan een Chr. School te Katwijk aan Zee.

5 t/m 8 september 1945

Oranjefeesten te Vriezenveenschewijk-Westerhaar

8 september 1945

Feesten in De Pollen

's Ochtends werd er kinderspelen gehouden en 's middags wedstrijden voor volwassenen, zoals ringsteken, hardlopen met hindernissen, koekhappen, blikslaan en touwtrekken. 's Avonds was de Vriezenveensche Harmonie aanwezig.

10 september 1945

Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke benoemd tot waarnemend burgemeester van Vriezenveen

12 september 1945

Meisjesclub 'Irene' opnieuw opgericht

De club voor meisjes van 12-16 jaar zal de naam dragen van 'Irene', d.i. vrede omdat ze in het jaar van den vrede is opgericht. De leiding berust bij mej. Poldervaart. Vergadert wordt er in de lokalen achter de Ned. Herv. Kerk.

13 september 1945

Bestuurdersbond opgericht

In café Veneman werd de oprichtingsvergadering belegd tussen de verschillende afdelingen van het N.V.V. te Vriezenveen. Tot bestuursleden werden gekozen: J. Kikkert, voorzitter, H. Schipper, secretaris, R. van Zwol, penningmeester, J. Post en H. Oost.

14 september 1945

Vriezenveen adopteert Vrouwenpolder

In de vergadering van het H.A.R.K.-comité werd besloten om de plaats te adopteren. De gemeente Vrouwenpolder ligt op het eiland Walcheren in Zeeland en omvat de dorpen Vrouwenpolder en Capinge.

21 september 1945

Heroprichtingsvergadering Bond van Oud-leerlingen

De heroprichtingsvergadering wordt gehouden in de R.K. School te Vriezenveen.

25 september 1945

Christelijk mannenkoor te Vriezenveen viert 25 jarige bestaan

Een dag later wordt een feest gehouden voor donateurs en genodigden.

oktober 1945

M. Roebers benoemd tot hoofd der O.L. School te Bruinehaar

10 oktober 1945

Brandje naast de fabriek van Jansen & Tilanus

Enige stroomijten van de heer J. Vossebeld, staande naast de fabriek, waren door onbekende oorzaak in brand geraakt. De brandweer kon al gauw het sein brand meester geven.

20 oktober 1945

Opening voetbalterrein S.E.V.

Opening voetbalterrein S.E.V. (vroeger R.O.D.A.) in de Weitemanslanden no. 3.

29 oktober 1945

Wethouder Johannes Pot overleden

november 1945

Vereniging van Hondenliefhebbers te Vriezenveen opgericht

Tot voorlopig bestuur werd gekozen: A. Oudendijk, H. Dasselaar en H. Hondebrink.

2 november 1945

Toneelvereniging De Heidebloem opgericht

Tot bestuursleden werden gekozen: J. Groothuis, voorzitter, H. Hijink, secretaris en H.M. Kamerhuis, penningmeester.

12 november 1945

Gemeenteraad komt na ruim vier jaar weer bijeen

Slechts vijf leden uit de oude raad, die voor 't laatst op 27 augustus 1941 bijeen kwam, hebben in de nieuwe nood-gemeenteraad zitting. Onder voorzitterschap van burgemeester Huyssen van Kattendyke worden tevens de heren B. Fokke en F.J. Berkhof tot wethouders gekozen.

4 december 1945

Marktvereniging Vriezenveen heropgericht

De vereniging werd in januari 1930 opgericht. Tot bestuur werden gekozen: B. Nijland, voorzitter, J.B. Dekker, secretaris, G. Aman, penningmeester, G. Hof en Jan Pot.

17 december 1945

Mariaklok weer terug in Vriezenveen

De klok werd vlak naar de oorlog in Groningen terug gevonden. Op maandag 17 december 1945 arriveerde de klok bij de Hervormde Kerk en enkele dagen later hing hij alweer boven in de toren.

1946

Koninklijke Ned. Natuur Historische Vereniging, afd. Vriezenveen opgericht

1946

Volksontwikkeling Vereniging Vriezenveen opgericht

1946

Plaatselijk belang De Pollen-West Geesteren opgericht

1946

Chr. Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) opgericht

1946

Chr. Historische Jongerengroep opgericht

januari 1946

Oprichtingsvergadering Korfbalvereniging te Westerhaar

Het initiatief ging uit van de voetbalvereniging Victoria.

januari 1946

Gerrit Coes benoemd tot directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf (G.E.B.) te Wierden

januari 1946

Textielarbeidersbond St. Lambertus, afd. Vriezenveenopgericht

Het eerste bestuur werd gevormd door: J. van Oosterwijk, voorzitter, H. Horst, secretaris, H. Boerkamp, penningmeester, J. Reinders en Voorscholten.

8 januari 1946

M. Roebers geïnstalleerd als hoofd der O.L. School te Bruinehaar

Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt eveneens afscheid genomen meester Nikkels als hoofd van de school.

15 januari 1946

J.H. Brink viert 50-jarig jubileum bij de Fa. de Lange & Jonker

14 januari 1946

Oprichtingsvergadering Evangelisatie-zangkoor te Aadorp

De vergadering werd gehouden in de Herv. Kerk te Aadorp.

18 januari 1946

Ned. Ver. van Chr. Handels- en Kantoorbedienden, afd. Vriezenveen opgericht

Het eerste bestuur werd gevormd door: G. Stegeman, voorzitter, G.J. Vossebeld, secretaris en J.H. Abbink, penningmeester.

18 januari 1946

Bedrijfsunie der Textiel opgericht

In de nieuwe unie hebben de vakorganisaties De Eendracht, Unitas en St. lambertus zitting. Het doel is de belangen der arbeid(st)ers door samenwerking beter te kunnen behartigen. Het eerste bestuur werd gevormd door: G. Hospers, voorzitter, J. Reinders, vice-voorzitter, J. Bijlstra, secretaris, B. Zandbergen, H. Uitslag, W. Kobes, A. Haitjema, H. Horst en J. van Oosterwijk.

21 januari 1946

Katholiek Vriezenveen opgericht

Het eerste bestuur werd gevormd door: J.B.M. van den Belt, J.F. Jansen, H.J. ter Halle, H. Swart, Johs. von Piekartz en de dames D. Bramer en S. Kuipers. De Zeer Eerw. Heer pastoor wordt adviseur.

23 januari 1946

Brand in een stroomijt, staande achter de boerderij van Gebr. Jansen in het Westeinde

De brand kon door kordaat optreden met eigen middelen geblust worden.

6 februari 1946

Musicus Jan Carel Anderson overleden

Jan Carel Anderson was naast dirigent van verschillende koren, ook directeur van de Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria te Vriezenveen en van de Vriezenveense Harmonie.

6 februari 1946

Notarisklerk Jan Hendrik Folbert overleden

Jan Hendrik Folbert was notaris klerk ten kantore van notaris Kruisinga te Vriezenveen.

13 februari 1946

Aadorpers en Vriezenveners vechten tegen het wassende water

12 februari 1946

Vriezenveense Kruideniers Vereniging opgericht

9 mei 1946

Middenstandsvereniging Ambacht, Beroep en Handel opgericht

15 mei 1946

Zwem- en polovereniging VZ&PC opgericht

26 oktober 1946

Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke geïnstalleerd als burgemeester van Vriezenveen

1947

Vereniging Oud en Nieuwbouw Vriezenveensewijk opgericht

1947

Chr. Plattelands Vrouwen Bond opgericht

31 maart 1947

Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel, afd. Meisjes opgericht

15 september 1947

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Chr. Voorbereidend Lager Onderwijs opgericht

1948

Katholiek Vriezenveen opgericht

1 juli 1948

Voetbalvereniging D.E.T.O. opgericht

De voetbalvereniging D.E.T.O. (Door Eendracht Tot Overwinning) werd opgericht op 1 juli 1948 en is ontstaan uit een fusie tussen de S.E.V. en de P.V.B.

1949

Chr. Meisjesclub De Rankjes opgericht

29 augustus 1949

Vereniging Oud Vriezenveen opgericht

De vereniging is opgericht op initiatief van burgemeester Ridder Huyssen van Kattendyke en Herman Jansen.

1950

Vrouwen Vereniging Dient elkander door liefde opgericht

1950

Postduivenvereniging De Luchtbode opgericht

9 maart 1950

Fokvereniging voor Vriezenveen en omstreken opgericht

5 juli 1950

Voetbalvereniging Voorwaarts Westerhaar-Vriezenveensewijk opgericht

31 december 1950

De gemeente Vriezenveen telt 11.225 inwoners

1951

Plaatselijk belang Oosteinde opgericht

23 januari 1951

Buurt-Vereniging Nieuwbouw West Vriezenveen opgericht

februari 1951

Hervormde Vrouwengroep Martha Westerhaar opgericht

7 mei 1951

Staatkundig Gereformeerde Partij Vreest God, eert de Koning (S.G.P.), afd. Vriezenveen opgericht

1 september 1951

Schaakvereniging Vriezenveen opgericht

12 december 1951

Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Vriezenveen en omstreken opgericht

27 maart 1953

Oudheidkamer geopend

De openingshandeling werd verricht door burgemeester Ridder Huyssen van Kattendyke in het gebouw aan de Kerkstraat.

21 mei 1953

Westerkerk in gebruik genomen

Inwijding van de Westerkerk, de vierde kerk van de Hervormde Gemeente van Vriezenveen.

22 oktober 1953

Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Electrotechniek opgericht

1954

Plaatselijke commissie Ruilverkaveling Vriezenveen ingesteld

22 mei 1954

De laatste oude stoomtrein verlaat het Vriezenveense station

17 september 1954

Ruilverkavelingsbesluit genomen

december 1954

Ned. Hervormde Zendingskrant opgericht

1955

Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Vriezenveenopgericht

22 maart 1955

Varkensfokvereniging Vriezenveen en omstreken opgericht

19 december 1955

Algemene Bond Textiel en Kleding De Eendracht opgericht

1956

Speeltuinvereniging Ons Domein Vriezenveensewijk-Westerhaar opgericht

1956

Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (A.B.T.B.) R.K. opgericht

28 febuari 1956

Chr. Toneelvereniging Heidebloem De Pollen opgericht

maart 1956

Vereniging van oud-leerlingen der Openbare School Vriezenveensewijk opgericht

april 1956

Ned. Bond van Plattelands Vrouwen opgericht

27 november 1956

Comité Welzijn ten Plattelande opgericht

1 augustus 1957

Aadorpse sportvereniging (A.S.V.) opgericht

24 januari 1958

Opening nieuwe Eltheto School (Uw Koninkrijk Kome) te Vriezenveen

6 mei 1958

Hare Majesteit Koningin Juliana brengt een werkbezoek aan Vriezenveen

13 mei 1958

Heropening van de Rehobothschool te Vriezenveensewijk-Westerhaar

2 december 1958

Toneelvereniging Drie Ballons opgericht

1 januari 1959

Ned. Hervormde Vrouwengroep West opgericht

12 november 1959

Vereniging van Volksonderwijs, afd. Vriezenveenschewijk-Westerhaar opgericht

december 1959

Cultureel Centrum Vriezenveenschewijk-Westerhaar opgericht

20 decmeber 1959

Wandelclub Samen Op Stap opgericht

maart 1960

Stichting Speeltuin Vereniging Centrum Vriezenveen opgericht

18 maart 1960

Vriezenveense Volleybal VriVo opgericht

19 december 1962

Uitgebreide en geheel verbouwde wijkgebouw van de Vereniging Het Groene Kruis te Vriezenveen opnieuw geopend

De openingshandeling werd verricht door burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke.

1 januari 1962

Volleybalvereniging Vrivo Vriezenveen opgericht

30 mei 1964

Padvinders Admiraal Kruysgroep opgericht

27 mei 1965 (Hemelvaartsdag)

Herman Jansen overleden

Herman Jansen (alias Miet'n Herman) was hoofdredacteur van de Vriezenveensche Courant, oprichter en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen, grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen, ouderling van der Hervormde Gemeente te Vriezenveen en secretaris-penningmeester van de Vereniging voor Volksontwikkeling.

29 mei 1965

Herman Jansen begraven

De rouwdienst vond plaats in de Grote Kerk van de Hervormde Kerk te Vriezenveen, voorganger was ds. H. Binnenkamp. Herman Jansen (alias Miet'n Herman) is begraven, onder grote belangstelling, op de Algemene begraafplaats te Vriezenveen.

Herman was hoofdredacteur van de Vriezenveensche Courant, oprichter en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen, grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen, ouderling van der Hervormde Gemeente te Vriezenveen en secretaris-penningmeester van de Vereniging voor Volksontwikkeling.

30 november 1967

Eerste steen legging van de nieuwe Chr. School Oosteinde

Des namiddags om 4 uur had de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Chr. School Oosteinde aan de Horstweg door secretaris B. Kobes.

14 december 1967

Grote Kerk heringebruik genomen

Na een grondige restauratie werd de Grote Kerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.

9 januari 1969

Tennisclub Vriezenveen opgericht

5 juni 1969

Peddemorsboerderij aan gemeente verkocht

De gemeente Vriezenveen kocht op 5 juni 1969 van de erven Peddemors de Peddemorsboerderij voor een bedrag van 18.500 gulden.

1 tot 9 augustus 1969

600 jaar Vriezenveen

2 november 1969

IJsclub Vooruit herdacht haar 75-jarig bestaan.

7 november 1969

Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging houdt provinciale tentoonstelling

Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 november hield de pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een provinciale tentoonstelling.

14 november 1969

Ds. H. Binnekamp neemt het beroep naar Boven-Hardinxveld aan

14 november 1969

De fa. Plegt begint met de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan het Manitobaplein

22 november 1969

Markthal aan de Almeloseweg geopend

De heer Knabe opende zijn Markthal aan de Almeloseweg.

2 december 1969

De heer Ziel benoemd tot Rayon-commandant te Westerhaar-Vriezenveensewijk

Hij was sinds 20 mei 1954 in Vriezenveen werkzaam.

20 december 1969

Leden van de Vriezenveense Harmonie nemen de nieuwe instrumenten in ontvangst

1970

Ingebruik name nieuwe gemeentehuis aan het Manitoplein

22 september 1970

Rotary Vriezenveen opgericht

31 maart 1971

R.K. Damescontact Vriezenveen opgericht

31 december 1971

De gemeente Vriezenveen telt 15.044 inwoneners

16 november 1973

Amro-bank opent kantoor in Vriezenveen

Het kantoor aan het Manitobaplein werd geopend door burgemeester Van der Wolf.

6 januari 1974

Mevrouw Fenna Roskam-Mensenkoop wordt 102 jaar

oktober 1975

Het voormalige café Winkel afgebroken

Tot omstreeks 1920 kende men het als Hotel Holland.

1975

Brug over het Vriezenveense Veenkanaal in Westerhaar-Vriezenveensewijk afgebroken

26 april 1976

Centrale Schaats-training Vriezenveen (C.S.V.) opgericht

13 september 1978

Scouting groep Vereninging Admiraal Kruys opgericht

1979

Basketbalvereniging Peatminers opgericht

mei 1980

Burgemeester Van der Wolf onthult monument 'Achter dit perseel begon 16 mei 1905 de grote brand van Vriezenveen'

De plakette is geplaatst op de panden aan het Oosteinde 89-91, waar nu mevrouw Webbink en de heer H. Leemans wonen.

7 juni 1981

Oud predikant C. van der Leeden overleden

17 juni 1981

Prinses Magrietkleuterschool officieel geopend

De openingshandeling werd verricht door de heer W. Abbink, die als penningmeester 30 jaar bestuurslid van de Chr. Kleuterschool is geweest.

11 september 1981

Nieuwe clubgebouw tennisclub Vriezenveen officieel geopend

De openingshandeling werd verricht door wethouder Guus Tijhof.

15 september 1981

Democraten '66 afd. Vriezenveen/Den Ham opgericht

De oprichters waren H. de Koning, Vriezenveen, voorzitter, H. Meutstege, Vriezenveen, secretaris en J. Schoten, Vriezenveensewijk, penningmeester.

22 januari 1982

Buutvereniging Waaijermanslandbuurte opgericht

Op vrijdag 22 januari 1982 werd er een vergadering gehouden voor de oprichting van een buurtvereniging voor de bewoners van de Koolmees. Tijdens deze vergadering werd voor de naam Waaijermanslandbuurte gekozen als benaming voor de, toen nog, fonkelnieuwe buurtvereniging. Later werd deze naam ingekort tot De Waaijerman.

1983

Kok Afbouw Westerhaar opgericht

Later is hier Kok Vloeren Westerhaar uit ontstaan.

16 februari 1983

Gospelkoor Vision opgericht

Op 16 februari 1983 werd door twee echtparen Hans en Ineke Elkerbout en Margriet en Leo Pot het Interkerkelijk Jongerenkoor Vriezenveen opgericht. In een later stadium werd de naam veranderd in Gospelkoor Vision.

23 juli 1984

Vriezenveen heeft zijn 18.000ste inwoner

Op 23 juli 1984 werd Martijn Henry Gertjan Aufderhaar geboren op de Groenling 78 te Vriezenveen.

2 februari 1987

Lions Club Vriezenveen opgericht

1 november 1987

Atletiek Vereniging Vriezenveen opgericht

1991

Leonard Bernard Kobes benoemd tot burgemeester van Zwartsluis

De geboren vriezenvener, Bernard Kobes, was voor zijn benoeming wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Hellendoorn.

13 december 1991

Veenmuseum Vriezenveense Veld opgericht

De oprichters waren P.P.J.M. Seelen, P.R. v/d Molen en J.B.G. Jansen.

15 juli 1996

5 Utrechtse studenten maken tocht met huifkar naar St. Petersburg [Rusland]

1997

De gemeente Vriezenveen telt 19.370 zielen

1 februari 1998

Leonard Bernard Kobes benoemd tot waarnemend burgemeester van Ommen

Bernard Kobes (52), geboren te Vriezenveen, was hiervoor burgemeester van Zwartsluis.

18 december 1998

Stichting Smelts Schuur opgericht

De stichting werd opgericht door de Vereniging Oud Vriezenveen.

14 mei 1999

Grote Kerk heringebruik genomen

Na een grondige verbouwing werd de Grote Kerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.

12 mei 2000

Pollenkerk heringebruik genomen

Na een restauratie werd de Pollenkerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.

1 september 2000

Leonard Bernard Kobes benoemd tot burgemeester van Wierden

Hiervoor was Bernard Kobes (54), geboren te Vriezenveen, waarnemend burgemeester van Ommen.

7 september 2000

Leonard Bernard Kobes geïnstaleerd als burgemeester van Wierden

Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt Bernard Kobes, geboren te Vriezenveen, om 14:00 geïnstaleerd als burgemeester van Wierden. Hiervoor was Kobes (54) waarnemend burgemeester van Ommen.

19 september 2000

Johan Kenkhuis wint een olympische medaille

De 20-jarige slagerszoon, Johan Kenkhuis, uit Vriezenveen won met de estafetteploeg brons op de 4x200 meter vrije slag. De drie andere zwemmers van de estafetteploeg waren Martijn Zuijdweg, Marcel Wouda en natuurlijk Pieter van den Hoogenband. Het goud was er voor Australië en zilver voor de Verenigde Staten.

14 december 2000

Vriezenveen neemt afscheid van burgemeester Vellekoop-Tanis

Mevrouw Lijntje Vellekoop-Tanis (62) was sinds 1993 burgemeester van Vriezenveen. Zij was de eerste en tevens de laatste vrouwelijke burgemeester van Vriezenveen.

2 januari 2001

Helmer Koetje wordt geïnstaleerd als burgemeester van Vriezenveen/Den Ham.

De geboren Veendammer (47) werkte hiervoor bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum.

31 mei 2001

Vriezenveen wordt Twenterand

Tijdens de gemeenteraadsvergadering spraken 15 van de 23 leden zich uit voor Twenterand als de nieuwe gemeentenaam voor de fusiegemeente Vriezenveen/Den Ham. De overige stemmen gingen naar Vriezenveen, waardoor geen stemmen werden uitgebracht op Den Ham, Vroomshoop en Twenteland.

28 juni 2003

Eerste RandRock Festival in Vriezenveen

Op zaterdag 28 juni 2003 heeft het eerste RandRock Festival in Vriezenveen plaatsgevonden. Naast landelijk bekende bands als Van Dik Hout, Tacker en Aemen speelden die dag vier lokale bandsom ten strijde te trekken om de felbegeerde titel van de "Grote Prijs van Twenterand" te veroveren. Winnaar van vorig jaar is Dragonfly.

15 augustus 2004

Johan Kenkhuis wint een olympische medaille

De 24-jarige slagerszoon, Johan Kenkhuis, uit Vriezenveen won met de estafetteploeg zilver op de 4x100 meter vrije slag. De drie andere zwemmers van de estafetteploeg waren Mitja Zastrow, Klaas Erik Zwering en natuurlijk Pieter van den Hoogenband. Het goud was er voor Zuid-Afrika en brons voor de Verenigde Staten.