Predikanten Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Toen in 1666 de kerk in den Buijterenweg door de Munstersche troepen was vernield, en het dorp zich meer noordwaarts verplaatste, werd deze kerk gebouwd op de plaats, waar zich nu nog steeds de Ned. Hervormde Kerk bevind.Ca. 1620 tot 1630

Wilhelmus Grevinckhof, geboren te Oldenzaal, overleden in 1630 te Vriezenveen.

Kwam als R.C. geestelijke naar Vriezenveen om daar als adjunct den bejaarden pastoor Gosewinus Rompelman te assisteren. Toen Twente in 1597, ten gevolge van den veldtocht van Prins Maurits, Staatsch was geworden, werd ook hier de Hervorming doorgezet. Grevinckhof werd in 1601 voor de classis van Deventer gehouden te Oldenzaal geroepen en verklaarde daar, dat hij het met de Gereformeerde Religie eens was, uitgezonderd wat betrof het Heilige Avondmaal, waarvoor hij een maand bedenktijd kreeg. Hij werd later nog verschillende keren opgeroepen om onderzocht te woerden, maar werd vanwege zijne goede gezondheid, op zijn plaats gelaten. Hij bleef tot zijn overlijden in 1630 predikant te Vriezenveen.

1631-1638

Joannes Molanus, geboren te Deventer, overleden op zondag 20 februari 1650.

Op 1 mei 1627 te Groninging ingeschreven: Johannes Molanus Daventriesis. Beroepen in 1631 te Vriezenveen en in 1638 van hier vertrokken naar Coevorden.

Kerk te Vriezenveen, naar de tekening van Tavernier

Molanus verscheen in september 1638 in de Classis van Deventer om namens de gemeente Vriezenveen den, als zijn opvolger, beroepen Melchior Bentheim te presenteren. Hem werd opgedragen op twee achtereenvolgende zondagen Bentheim aan de gemeente voor te stellen. Er rezen moeilijkheden over de beroeping met den Heer van Almelo, zodat Bentheim diens approbatie niet kon vertonen in de classicale vergadering van april 1639.

1638-1639

Melchior Bentheim, geboren te Nordhorn [Duitsland], overleden op vrijdag 29 juni 1674.

Op 2 augustus 1632 te Groningen ingeschreven: Melchior Benthem Northornensis Phil. Hij was eerst rector der school te Ootmarsum geweest. Beroepen te Vriezenveen in 1638 en in 1639 vertrokken naar Rijssen. Zijn beroepingsbrief naar Rijssen is gedateerd op 29 oktober 1639. Later predikant te Rijssen en Enter.

1640 t/m mei 1657

Joannes Vrijling, geboren in 1601 te Zwolle, overleden op woensdag 10 oktober 1657 te Vriezenveen, begraven te Vriezenveen, gehuwd voor de kerk (1) met Grietje Tuncke, gehuwd voor de kerk (2) op zondag 19 oktober 1642 te Vriezenveen met Grietien ten Brinckhuijs, geboren te Vriezenveen, overleden te Vriezenveen.

Studeerde theologie te Franeker. Predikant te Zwolle van 1639 tot 1640. In oktober 1640 werd hij door ds. Johannes Ledebur bevestigd te Vriezenveen. In mei 1657 vroeg hij wegens ziekte assistentie en overleed enkel maanden later te Vriezenveen.

Zie: Website Harry Vrielink.

1658-1659

Winoldus Bruins, geboren te Deventer, overleden in 1659.

Hij werd op 26 augustus 1653 te Groningen als student ingeschreven. In 1658 werd hij beroepen naar Vriezenveen en overleed aldaar een jaar later.

Tot nu toe was bij en vacature de vraag van het callatierecht ter sprake gekomen. De Classis wilde den Heer van Almelo en Vriezenveen niet als callator erkennen, maar deze bleef zijn rechten handhaven. Na den dood van ds. Bruins bracht de gemeente een beroep uit op ds. Abraham van Laar, die echter een beroep naar Ootmarsum aannam. Tegen dit beroep diende de Heer van Almelo en Vriezenveen een protest in. Het geschil werd voor de Staten van Overijssel gebracht en die genoemden Heer in het gelijk stelden. Deze beriep nu - met uitsluiting van den kerkeraad - ds. Arents.

16-11-1659 t/m 1680

Henricus Arentsen, geboren in 1636 te Deventer, overleden in 1680.

Op 7 september 1656 te Leiden ingeschreven. Op 16 november 1659 door Zeeger van Rechteren aangesteld tot predikant te Vriezenveen. Aan de weduwe Arents werd door Gedeputeerden een pensioen toegekend van f 75.

1681-1696

Joachim Liens, geboren te Zwolle, overleden in 1696 te Vriezenveen, gehuwd voor de kerk in 1671 met Sarah Putman.

Beroepen te Vriezenveen in 1681 van de gemeente Werderden (Wierden). Hij stamt uit een aanzienlijk Zeeuwsch geslacht; zijn grootvader was gezant in Engeland geweest bij Koning Jacobus, zijn vader was officier in Zwolle in garnizoen en daar gehuwd met een dochter van den predikant Schutte (of Schuttinus). Zijn vrouw Sarah Putman was een dochter van Rutger Putman, predikant te Weerselo en Goor. Aan zijn weduwe werd, bij besluit van Gedeputeerden van 21 april 1699, een pensioen van f 75 toegekend.

22-08-1697 t/m 1705

Hermannes de Lespierre, gedoopt op maandag 27 mei 1669 te Deventer, overleden op donderdag 25 december 1755 op 86-jarige leeftijd, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op donderdag 3 juli 1698 te Vriezenveen met Willemina Elizabeth van Hoeven.

Beroepen in 1697 van Almelo. Hij was daar sedert 1692 tweede predikant en werd op 22 augustus 1697 bevestigd te Vriezenveen. Hij was op 23 januari 1686 te Deventer ingeschreven als student. Hij vertrok in 1705, als predikant, naar Doesburg.

17-10-1706 t/m 1707

Joan Daniel de Man, geboren op maandag 20 maart 1679 te Hanau (Palts), overleden op woensdag 17 februari 1751 op 71-jarige leeftijd.

Hij werd als Hanenicusis op 4 juni 1700 als theologisch student te Leiden ingeschreven. Ambassadepredikant (bij het gezantschap) te Wenen [Oostenrijk] in 1704. In 1706 bevestigd als predikant te Vriezenveen. In 1707 vertrok hij uit Vriezenveen en werd per 13 maart 1707 predikant te Kleef.

29-01-1708 t/m 07-10-1723

Reinder Jan van der Poel, gedoopt op donderdag 23 februari 1679 te Bathmen, gehuwd voor de kerk met Johanna Stockman.

Hij werd op 24 september 1698 op 19-jarigen leeftijd theologisch student te Leiden en kwam in 1708 als proponent te Vriezenveen. Door de classis te Deventer werd hij, in eene buitengewone vergadering, den 7den oktober 1723 onwaardig en onbekwaam tot den Heiligen Dienst verklaard en afgezet.

"Vriezeveen. De E. Classis, op den 7den dezer extra-ordinair vergaderd, heeft ds. Reinerus Joh. v.d. Poel onwaardig en onbequam tot den Heiligen Dienst en dus dese Plaets vakant verklaert. Tot nog toe is van dese uitspraek niet geappelleerd." [bron: Boekzaal der gel. Wereld 1723b, pag. 517, october aflevering]

In het doopregister der Hervormde Gemeente te Vriezenveen staat boven 8 augustus 1723: "Sedert als van der Poel is afgezet". Het laatste, door dezen met zijne duidelijk hand ingeschreven kind is op 23 mei 1723.

21-05-1724 t/m 1746

Johannes Henricus de Man, geboren op vrijdag 31 januari 1687 te Hanau (Palts), overleden op dinsdag 15 februari 1746 te Vriezenveen op 59-jarige leeftijd, gehuwd voor de kerk in 1715 met Joanna Bolk.

Broer van Joan Daniel de Man, welke van 17 oktober 1706 tot 1707 predikant te Vriezenveen was. Hij wordt op 26 september 1708 te Leiden ingeschreven als Hanonicnus, 22 jaar, min cand. Op 29 juli 1714 als proponent beroepen te Hardenberg. Op 21 mei 1724 wordt hij bevestigd als predikant te Vriezenveen. Hij blijft hier tot zijn dood in 1746. Aan zijn weduwe werd voor de 1ste maal in maart 1747 het weduwenpensioen à f 75 uitgekeerd door den rentmeester van Sipculo en Albergen.

14-05-1747 t/m 1784

Gerhardus Brouwer, geboren op maandag 13 juli 1711 te Zutphen, overleden op zaterdag 16 november 1793 te Almelo op 82-jarige leeftijd, gehuwd voor de kerk (1) met N.N., gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op woensdag 17 juni 1750 te Almelo met Aleijda van der Horst.

Op 20 september 1729 te Harderwijk ingeschreven als theologisch student (Zutphaniensis Gelius). Predikant te Almen sinds 1737. Hij werd beroepen van Aalsmeer en werd te Vriezenveen bevestigd op 14 mei 1747. Wegens lichaamszwakte moest hij afstand doen van zijnen dienst in 1784. Hij woonde daarna in Almelo en overleed in 1793.

20-06-1784 t/m 24-03-1788

Otto Hendrik Swam, gedoopt op donderdag 24 oktober 1754 te Almelo, overleden op donderdag 24 juni 1813 te Almelo op 58-jarige leeftijd.

Op 18 september 1771 te Groningen als student ingeschreven. Predikant te Garrelsweer en Tjamsweer. Beroepen van Tjamsweer en bevestigd tot (hulp)predikant te Vriezenveen den 20ste van de Wiedemaand (juni) 1784. Hij vertrok op 24 maart 1788 naar Almelo als predikant.

13-04-1788 t/m 21-01-1816

Jan Hendrik van Laar, geboren op zondag 11 februari 1759 te Ootmarsum, overleden op zondag 21 januari 1816 te Vriezenveen op 56-jarige leeftijd, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op dinsdag 28 oktober 1788 te Vriezenveen met Maria Catharina Decker, overleden op zaterdag 6 juli 1816 te Vriezenveen.

Bevestigd te Vriezenveen op 13 april 1788 en bleef hier tot zijn overlijden in 1816.

1816 t/m 14-01-1858

Hendrik Gallois, geboren in oktober 1792 te Deventer, overleden op donderdag 14 januari 1858 te Vriezenveen, gehuwd op woensdag 20 juni 1821 te Vriezenveen met Johanna Hagedoorn, geboren in november 1790 te Almelo, overleden op zondag 23 augustus 1857 te Vriezenveen.

Op 14 november 1814 ingeschreven als theologisch student te Leiden. Was voordien op 28 augustus 1810 ingeschreven aan de Illustre School te Deventer. Hij kwam in 1816, in welk jaar hij proponent werd, in Vriezenveen. Hij herdacht op 16 november 1856 zijn 40 jarige Evangeliebediening alhier en ontving van het kerkbestuur een pendule ter waarde van ca. f 60.

Van ds. Gallois wordt nog het volgende verteld: Toen hij eens naar Almelo was geweest, kon hij vanwege de vele regenbuien, die de weg in een modderpoel hadden herschapen, niet over den onbegaanbaren weg terug en moest dus over Wierden naar Vriezenveen terug lopen. Den zondag daarop had hij tot tekst van zijn preek gekozen: "Hij reisde zijn weg met blijdschap". In zijn preek ging hij geweldig te keer tegen het gemeentebestuur en welke zijn toehoorders op te protesteren tegen het verwaarlozen van de openbare wegen enz. Eens klap stond de ouderling Bramer op, die met luide stem verkondigde, dat men hier niet was gekomen om gemeentezaken te behandelen, maar om Gods woord te horen, waarop ds. Gallois het gevleugelde woord liet horen: "Dat zal wel volgen, broeder Bramer".

16-04-1859 t/m 15-04-1864

Jan Boer Knotnerus, geboren op zondag 5 februari 1826 te Oostwold, overleden op vrijdag 15 april 1864 te Utrecht op 38-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 15 april 1864 te Vriezenveen, gehuwd met Johanna Cramer, geboren op vrijdag 14 september 1832 te Rotterdam, overleden op maandag 29 november 1920 te Arnhem op 88-jarige leeftijd.

Op 24 september 1850 stond hij als student ingeschreven te Utrecht, doch daarvoor had hij op 12 augustus 1848 zijn candidaat behaald aan de academie te Groningen. Predikant te Oude- en Nieuwe Wetering tot 1859. Op 16 april 1859 werd hij bevestigd als predikant te Vriezenveen. Hier bleef hij predikant tot zijn overlijden in 1864. Hij overleed in het krankzinnigen gesticht te Utrecht.

18-06-1865 t/m 20-11-1870

Albertus Meerdink, geboren op maandag 12 mei 1834 te Zeist, overleden in 1911 te Zeist, gehuwd met Augustina Sophia Siemons, geboren op vrijdag 21 maart 1834 te Amsterdam.

Als theologisch student ingeschreven te Leiden op 20 september 1852 en te Utrecht op 13 oktober 1853. In 1862 van Gaesterwoude naar Scheveningen gekomen, vertrok vandaar in 1865 naar Vriezenveen en aldaar bevestigd op 18 juni. Meerdink werd beroepen op een vast salaris van f 1200,= met een jaarlijkse toelage van f 200,=. In 1870 vertrokken naar Harderwijk en vandaar naar Groningen. Hij hield zijn afscheidsrede op 20 november 1870. Als tekst had hij gekozen Handelingen 8, vers 39b.

Ned. Hervormde Kerk te Vriezenveen, omstr. 1905 (gebouwd in 1801)

Ds. Gallois

Ds. Meerdink

24-09-1871 t/m 08-11-1874

Nicolaas Charles Pieter Pikaar, geboren op zondag 15 december 1844 te Amsterdam, overleden te Utrecht, gehuwd met Maria Cornelia van der Horst, geboren op donderdag 13 april 1848 te Nieuwendam.

Ingeschreven als student te Groningen op 25 januari 1864. Beroepen van Blauw Kapelle. Bevestigd te Vriezenveen op 24 september 1871 door zijn zwager ds. Van der Horst, predikant te Zevenhuizen. Vertrokken in 1874 naar Zevenhuizen (NB.) Zijn afscheidsrede te Vriezenveen was op 8 november 1874. Later nog predikant te Harmelen, Overschie en Utrecht.

Ds. Pikaar

17-10-1875 t/m 21-05-1882

Cornelis Verhagen, geboren op zaterdag 12 augustus 1848 te Boskoop, overleden op vrijdag 26 augustus 1938 te Zeist op 90-jarige leeftijd, gehuwd op 23-jarige leeftijd op dinsdag 5 maart 1872 te Valburg met Henrica van Olst, 20 jaar oud, geboren op maandag 10 maart 1851 te Herveld.

Ingeschreven als student te Utrecht op 18 februari 1866. Beroepen in 1875 van Gaastmeer. Op 17 oktober 1875 bevestigd door den consulent ds. Rijnenberg van Wierden. Vertrokken van Vriezenveen naar Ee. Zijn afscheidsrede hield hij op 21 mei 1882. Daarna predikant te Coevorden, Diemen, Zuijlen en Gouderak, alwaar hij in 1913 emeritus is geworden.

Ds. Verhagen

23-09-1883 t/m 31-12-1888

Jacobus Christoffel de Mol Moncourt, geboren op woensdag 27 augustus 1856 te Groningen, overleden op zaterdag 15 februari 1919 te Ermelo op 62-jarige leeftijd, gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 11 november 1880 te Utrecht met Maria Clara Herman, 21 jaar oud, geboren op zondag 18 september 1859 te Rotterdam, overleden op zondag 24 juni 1934 te Den Haag op 74-jarige leeftijd, begraven te Den Haag.

Predikant te Bunnink (1880-1883), Vriezenveen (1883-1888) en Nieuwerkerk a/d IJssel (1889-1891).

Ds. De Mol Moncourt

15-09-1889 t/m 1896

Johannes Oosterhuis, geboren op dinsdag 11 augustus 1857 te Zuidwolde (gem. Bedum), overleden op maandag 11 oktober 1920 te Suawoude op 63-jarige leeftijd, gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 30 november 881 te Bedum met Rutgerdina van Heijningen Busch Keiser, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 10 december 1858 te Spijk.

In 1889 gekomen van Oostrum en bevestigd door zijn vriend ds. Verhagen op 15 september 1889 als predikant te Vriezenveen. Vertrokken in 1896 naar Suawoude. Hij hield zijn afscheidsrede op 23 augustus 1896 met als tekst Numeri 6 vers 22, 23 en 24.

Ds. Oosterhuis

29-09-1896 t/m 26-09-1904

Jan Boer Knotnerus, geboren op zaterdag 2 juli 1864 te Vriezenveen, overleden op maandag 26 september 1904 te Vriezenveen op 40-jarige leeftijd, begraven op donderdag 29 september 1904 te Vriezenveen, gehuwd met Adriana Carolina Verhoef, geboren op donderdag 9 mei 1867 te Leiden.

Zoon van Jan Boer Knottnerus, predikant te Vriezenveen van 1859 t/m 1864. Hij begon zijn loopbaan op 23 februari 1890 te Cothen; 3 jaar daarna te Rhoon. In 1896 beroepen van Rhoon en op 29 november 1896 bevestigd door zijn zwager ds. Van Noppen te Leerdam als predikant van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen. Hij bleef te Vriezenveen predikant tot zijn overlijden in 1904 en werd vanuit zijn kerk begraven. Vanaf het jaar 1580 waren steeds één of meer leden der familie Knotnerus predikanten bij de N.H. kerk.

Bij de begrafenis van ds. J. Boer Knotnerus spraken de heeren Simpelaar, godsdienstonderwijzer, ds. Adriani van Almelo als practor van den Ring, ds. Kromsigt als voorzitter van het comité tot verspreiding aan de beginselen der confessioneele vereeninging, ds. Los van Barneveld, als een der oudste vrienden, ds. Gunning van Rijssen als vriend en ringbroeder en een der Christelijke onderwijzers, terwijl de broeder van ds. Knottnerus met een woord van hartelijken dank aan allen eindigde. In de kerk, die tot aan de uiterste hoeken bezet was, sprak de consulent der gemeente, ds. Rijnenberg van Wierden een woord tot de bedroefde betrekkingen en tot de gemeente. Na den consulent sprak ds. Van Noppen van Scheveningen, zwager van den overledene, een deelnemen en ernstig woord. Ruim 40 jaar geleden was er een dergelijke begrafenisplechtigheid in dezelfde kerk. Toen gold het den vader, die zoozeer in Vriezenveen geliefd was en 5 jaar werkzaam was geweest, terwijl zijn zoon alhier 8 jaar de kerk had gevierd. Met het zingen van Ps. 89 vers 8 en gebed werd de plechtigheid geëindigd.

15-10-1905 t/m 04-11-1906

Dr. Frans Johannes Loss, geboren op dinsdag 25 juli 1865 te Leiden, overleden op dinsdag 20 oktober 1942 te Haarlem op 77-jarige leeftijd, gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 18 september 1896 te Midwolda met Annechien Hovinga, 22 jaar oud, geboren op maandag 3 november 1873 te Oostwold.

Studeerde aan de Leidsche Universiteit en werd in 1890 candidaat in Noord-Holland en promoveerde in 1892 aan de Rijks Universiteit te Leiden tot doctor in de theologie op een proefschrift, getiteld: "Wilhelmus à Brakel". Hij aanvaardde het predikambt op 15 mei 1892 te Bruchem en werd te Vriezenveen beroepen van Barneveld. Op 15 oktober 1905 werd hij bevestigd door ds. Ezinga uit Woerden met als tekst Handelingen 1, vers 8b. Hij deed zijn intrede dezelfden dag, namiddags met als tekst Romeinen 15 vers 29. Vertrokken in 1906 naar Koudekerke: afscheidspreek gehouden op 4 november 1906 met als tekst 2 Thim. 1 vers 13. Van Koudekerke vertrokken naar Amsterdam; heeft op 30 augustus 1916 aldaar zijn intrede gehouden en is aldaar gebleven tot zijn emeritaat op 31 oktober 1937. Heeft als emeritus te Haarlem zijn gouden ambtsjubileum herdacht op 15 mei 1942.

Ds. Los heeft bovendien naam gemaakt door zijn geschriften. Reeds in 1899 verscheen van zijn hand "Christenen en Modernen zijn elkanders principieele tegenstanders". In zijn eerste gemeente begon hij met de uitgifte van cathechisatieboekjes, wat leidde tot zijn "Cathechetisch Leerboek voor de Geloofsleer der N.H. Kerk". Vooral de studie van de Ned. Geloofsbelijdenis had zijn liefde. Van zijn hand zag een standaardwerk het licht: "Nederlandsche Belijdenis des Geloofs naar de teksten 1561-1619 in de gangbare taal overgebracht"; voorts "Tekst en Toelichting van de Geloofbelijdenis der Ned. Herv. Kerk". Ook schreef hij "Grepen uit de Geschiedenis van Hervormd Amsterdam". Zijn eigenlijke levenswerk "Geschiedenis van de Ned. Belijdenis des Geloofs", een werk van 1500 pagina's ligt al eenige jaren in portefeuille, maar kan, zonder subsidie van het Rijk, niet verschijnen.

23-02-1908 t/m 11-1914

Lambertus Okken, geboren op zondag 13 april 1851 te Solwerd, overleden op dinsdag 2 september 1930 te Heerde op 79-jarige leeftijd, gehuwd op 38-jarige leeftijd op maandag 23 september 1889 te Bierum met Klaassiena Dijkhuizen, 24 jaar oud, geboren op dinsdag 19 september 1865 te Spijk.

In 1873 werd hij te Groningen candidaat in de Theologie. Werd in 1874 predikant te Wagenborgen, in 1876 te Surhuizum, in 1878 te Spijk en in 1908 te Vriezenveen. Werd aldaar bevestigd op 23 februari door ds. Rijnenberg van Wierden met de tekst ui 1 Thess. 12 vers 13. en deed zijn intrede naar aanleiding van Johs. 5 vers 14. Op 7 juni 1914 vierde hij te Vriezenveen zijn 40 jarig ambtsjubileum. Van zijn gemeenteleden ontving hij 12 zilveren lepels en vorken en van de buren een fraai schilderij. In november 1914 werd door hem emeritaat aangevraagd en is toen gaan wonen in Kampen. In 1919 heeft hij zich weder beroepbaar gesteld en hield 20 april zijn intrede als predikant te Emst en werd aldaar bevestigd door den consulent ds. J.H. Geselschap te Vaassen. Op 7 juni 1924 herdacht ds. Okken zijn 50 jarig ambtsjubileum in Emst, bij welke gelegenheid hem door H.M. de Koningin een onderscheiding is toegekend, nl. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 26 oktober 1924 nam hij afscheid van de gemeente Emst en heeft zich toen als emeritus gevestigd te Heerde, alwaar hij in 1930 overleden is.

29-08-1915 t/m 07-05-1919

Jacob Arend van Voorthuizen, geboren op zaterdag 24 juni 1882 te Ede, overleden op woensdag 7 mei 1919 te Ede op 36-jarige leeftijd, begraven te Ede.

Studeerde te Utrecht en werd candidaat in Zuid-Holland in 1906. Op 26 mei 1907 aanvaarde hij zijn ambt in Giessen-Oudkerk, van 1910 tot 1912 in Dubbeldam, en van 1912 tot 1915 te Nijkerkerveen en vanaf 1915 te Vriezenveen. Hij hield hier zijn intrede op 29 augustus 1915. Hij werd alhier beroepen tijdens het predikantschap van ds. Okken als 2e predikant. Na het vertrek van ds. Okken werd hij 1e predikant. Bij zijn begrafenis te Ede leidde ds. Van Boven, oudste predikant te Ede, de plechtigheid. Ds. Goethart wende het woord namens den Ring Almelo.

19-08-1917 t/m 31-08-1918

Cornelis van der Ende, geboren op dinsdag 14 februari 1882 te Nootdorp, overleden op zaterdag 31 augustus 1918 te Utrecht op 36-jarige leeftijd, begraven te Vriezenveen, gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 21 mei 1908 te Kesteren met Gijsberta Geertruida Kok, 29 jaar oud, geboren op dinsdag 4 maart 1879 te Wijk en Aalburg.

Werd beroepen als 2e predikant van Workum. Hij deed zijn intrede op 18 augustus 1917 met als tekst 1 Cor. 1 vers 23a en werd bevestigd door ds. Van Voorthuizen. Hij overleed in het Diaconessenhuis in Utrecht. Hij werd op 5 september 1918 des namiddags om 1 uur vanuit de kerk begraven. De lijkrede werd gehouden door ds. Van Voorthuizen, naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 27. Aan het graf werd gesproken door ds. Van Voorthuizen, den heer Nullen, godsdienstonderwijzer, den heer De Groot, hoofd der Bijz. School. Namens den Ring sprak ds. van Zwet van Almelo, namens de Herv. Gemeente te Workum ds. Dönszelman, terwijl het slotwoord werd gesproken door den heer De Vries uit Almelo, als vriend van den overledene.

Ds. J.B. Knotnerus

Ds. Loss

Ds. Okken

Ds. Van der Ende

24-08-1919 t/m 05-06-1921

Adriaan Buurman, geboren op dinsdag 1 september 1874 te Werkendam, gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 10 september 1903 te Werkendam met Elisabeth Geertruida van de Pol, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 12 oktober 1880 te Meeuwen, Hill en Babiloniënbroek.

Deed op 20 september 1903 zijn intrede in zijn 1e predikantsplaats te Batenburg, vertrok vandaar in 1910 naar de Lier en in 1919 naar Vriezenveen. Hij deed zijn intrede op 24 augustus 1919 met als tekst Col 1:27 (laatste woorden) en 28. Bevestigd door zijn zwager ds. J. v.d. Poel te Meeuwen met een predikatie over Jes. 40:3. Vertrokken naar Garijp. Afscheidspreek op 5 juni 1921 met als tekst Deut. 5:5a. Toegesproken door ds. Meeter, ds. V.d. Kooij uit Vroomshoop en ds. Van Zwet uit Almelo als scriba van den ring. In Garijp bevestigd door ds. J. v.d. Poel. Vertrokken uit Garijp in 1924 naar Wijk bij Duurstede, alwaar hij zijn 25 jarig ambtsjubileum vierde. Op 20 september 1943 herdacht ds. Buurman, emeritus-predikant, zijn 40 jarig ambtsjubileum; in 1939 werd hem emeritaat verleend.

Ds. Buurman

16-11-1919 t/m 22-10-1922

Albert Doedenias Meeter, geboren op maandag 29 september 1890 te 's-Gravenhage, overleden op woensdag 17 oktober 1956 te Hilversum op 66-jarige leeftijd, gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 20 september 1917 met Gesina Roest, 25 jaar oud, geboren op woensdag 8 juni 1892 te Leimuiden.

Werd in 1919 als 2e predikant beroepen van zijn 1e standplaats Cillaarshoek (1917-1919). Op 19 november 1919 bevestigd door ds. Enkelaar van Wierden met als tekst Ezechiël 33:7, intrede met als tekst 1 Cor. 2:2. Vertrokken in 1922 naar Loosduinen. Hield op 22 oktober 1922 zijn afscheidsrede met als tekst 1 Tim. 1:17. Aan het eind der Godsdienstoefening werd hij toegesproken door den consulent, mede namens den kerkeraad en ten 2de door ds. Van Zwet van Almelo als ringpredikant. Op zondag 29 oktober 1922 te Loosduinen bevestigd door ds. Posthumus Meijes van 's-Gravenhage. In 1927 van Loosduinen vertrokken naar Leiden, van Leiden naar Wageningen, vandaar naar Watergraafsmeer. Later naar Johannesga, waar hij in 1955 met emeritaat ging. Daarna hulpprediker te Ankeveen.

Ds. Meeter

04-09-1921 t/m 02-01-1927

Jozef Booi, geboren op maandag 1 juli 1878 te Woerden, gehuwd op 30-jarige leeftijd op donderdag 2 juli 1908 met J.J. Vogelaar.

Was voordien predikant te Goudswaard in 1904, in Puttershoek in 1906 en in Leimuiden in 1919. Op 1 juli 1921 beroepen van Leimuiden. Intrede op 11 september 1921 met als tekst 1 Cor. 2 vers 2. Bevestigd door zijn ambtsbroeder ds. A.D. Meeter met als tekst Jesaja 52 vers 7. In 1926 vertrokken naar de Lier, afscheidsrede op 2 januari 1926 met als tekst 1 Petrus 5 vers 10 en 11. In 1929 van de Lier vertrokken naar Capelle a/d IJssel. Ging op 1 mei 1944 met emeritaat.

06-05-1923 t/m 26-09-1926

Lambertus Boer, geboren op donderdag 15 november 1883 te Vlaardingen, overleden op dinsdag 24 september 1957 te Scheveningen op 73-jarige leeftijd, gehuwd op 29-jarige leeftijd op dinsdag 26 augustus 1913 te Brummen met Driesje Gijsbertha Wilhelmina Carmiggelt, 31 jaar oud, geboren op donderdag 11 mei 1882 te Brummen, overleden op maandag 7 september 1953 op 71-jarige leeftijd.

Na zijn vooropleiding genoten te hebben te Doetinchem, studeerde hij theologie te Utrecht. Hij werd op 14 september 1913 predikant te Tull en 't Waal, daarna predikant te Yerseke (1916-1920) en Nieuw-Weerdinge (1920-1923). Beroepen van Nieuw-Weerdinge naar Vriezenveen. Intrede op 6 mei 1923, bevestigd door ds. Booij. Hij hield zijn afscheidsrede op zondag 26 september 1926 met als tekst 1 Cor. 15 vers 57 en 58. Vertrokken naar Amsterdam op 27 september 1926 In Amsterdam bevestigd door ds. R. Dijkstra met als tekst Jeremia 29:7. Intrede op 7 oktober 1926 met als tekst Ezechiël 37:1-4. Van Amsterdam vertrokken in 1930 naar Scheveningen. Hij was vlak voor en gedurende de oorlog een invloedrijk lid van de Algemene Synode der Nederlandse Hervormde Kerk en moest 1 januari 1953 - hij was toen nestor der Hervormde predikanten - zijn ambt om gezondheidsredenen op 69-jarige leeftijd neerleggen.

06-11-1927 t/m 02-08-1942

Obe Groenewoud, geboren op zaterdag 5 augustus 1871 te Harlingen, overleden op woensdag 30 maart 1966 te Vaassen op 94-jarige leeftijd, begraven te Vaassen, gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 7 september 1905 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op donderdag 9 oktober 1905 te Ee met Aaltje Postma, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 9 oktober 1883 te Kollumerland, overleden op zaterdag 23 september 1972 te Apeldoorn op 88-jarige leeftijd, begraven te Vaassen.

Predikant te Ee (1896-1925), Parrega (1925-1927) en Vriezenveen (1927-1942).

Ned. Hervormde Kerk te Vriezenveen na de verbouwing in 1924

Ds. Booi

Ds. Boer

Ds. Groenewoud

18-12-1927 t/m 19-04-1936

Johannes Jukema, geboren op vrijdag 21 januari 1876 te Sexbierum, gehuwd op 35-jarige leeftijd op donderdag 12 oktober 1911 te Barradeel met Anna Maria de Minjer, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 3 juli 1886 te Hoogblokland.

Hij bezocht de gymnasia te Doetinchem en te Leeuwarden en studeerde te Leiden. Op 4 maart 1900 aanvaardde hij het predikambt bij de N.H. Gemeente van Paesens. In 1905 vertrok hij naar Rinsumageest, in 1924 naar Broek op Langendijk en vandaar in 1927 naar Vriezenveen. Bevestigd op 18 december 1927 door ds. Groenewoud. Bij zijn intrede werd de tekst 1 Petrus 4 vers 10 gebruikt. Op 26 april 1936 vertrokken naar Surhuizum. Zijn afscheidsrede te Vriezenveen hield hij op zondag 19 april 1936 met als tekst 1 Petrus 1 vers 24 en 25.

Op 19 april 1936 herinnerde ds. Jukema in zijn afscheidsrede in zijn afscheidspreek in korte trekken aan de belangrijkste gebeurtenissen, waartoe hij had mogen medewerken, o.a. de stichting van een 3 tal Chr. Scholen, de stichting van een zelfstandige Kerkelijke Gemeente te Westerhaar en de ontginning van een complex dalgronden, aan de kerk toebehoorende. Na afloop dankte ds. Jukema verschillende aanwezigen, o.a. Burg. Albarda, zijn collega's ds. Schäfer, ds. Le Roij, ds. Hijmans en ds. V.d. Staaij, den kerkeraad enz. Hij werd toegesproken door ds. Schäfer, namens de Classis Deventer, door ds. V.d. Staaij uit Enter, door ds. Le Roij uit Almelo, door den voorzitter van het Bijbelgenootschap, afd. Almelo en ten slotte met een dankwoord van ds. Groenewoud.

30-08-1936 t/m 26-05-1946

Jacob Jacobus Poldervaart, geboren op zaterdag 14 december 1907 te Vlaardingen, overleden op maandag 1 september 1997 op 89-jarige leeftijd, begraven te Nunspeet.

Studeerde in Utrecht en deed zijn proponentsexamen voor het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland op 4 mei 1932. Predikant te Nigtevegt van 2 oktober 1932 tot 23 augustus 1936. Op 30 augustus 1936 werd hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen door ds. Groenewoud n.a.v. de tekst uit Efeziërs 6:15. Bij zijn intrede gebruikte hij de tekst uit Jesaja 66:2b. Na de predikatie richtte ds. Poldervaart hartelijke woorden tot zijn collega ds. Groenewoud, tot de aanwezige ringpredikanten, tot het college van B. en W. en tot de Kerkelijke collega's. Verder was spreker dankbaar, dat zijn ouders hierbij tegenwoordig waren evenals ouderling Broekhuizen uit zijn vorige gemeente en ds. Van Herwaarden en zijn echtgenote. Namens den ring sprak ds. Jansen uit Tubbergen en ds. Groenewoud sprak het slotwoord. In het voorjaar van 1946 nam ds. Poldervaart, na voor tientallen beroepen te hebben bedankt, een beroep aan naar Nijverdal. Op 26 mei 1946 nam hij afscheid van de Ned. Herv. Gemeente van Vriezenveen en wel naar aanleiding van Ps. 56:5a: "In God zal ik zijn woord prijzen". De kerk was stampvol. Namens de ring Almelo sprak ds. Jansen van Tubbergen, Johan Pot namens de kerkeraad, R. v.d. Berg namens de kerkeraad der Geref. Kerk, namens het Gemeentebestuur wnd. Burg. Ridder Huyssen van Kattendyke, ds. Van Barneveld sprak als collega, vriend en als tolk der gemeente. In Nijverdal bleef hij tot 1965. Hierna was ds. Poldervaart nog predikant in Scheveningen (1953-1965) en Nieuw-Loosdrecht (1965-1973).

11-10-1942 t/m 04-08-1946

Jan Wulf van Barneveld

Predikant te Warns (1933-1936), Zuidwolde (1936-1939), Streefkerk (1939-1942), Vriezenveen (1942-1946), Woerden (1946-1948) en 's-Gravenhage (1948-).

29-09-1946 t/m 01-04-1951

Petrus Six Dijkstra, geboren op woensdag 7 september 1904 te Sint Maartensdijk, overleden op zaterdag 27 september 1958 te Breukelen op 54-jarige leeftijd, gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 7 september 1933 te Bodegraven met Jacoba Emmetje van Ede, 30 jaar oud, geboren op maandag 10 augustus 1903 te Bodegraven, overleden op donderdag 18 november 1993 te Breukelen op 90-jarige leeftijd.

Bezocht het Chr. Gymnasium te Utrecht en studeerde daarna aan de Universiteit aldaar. In 1932 proponentsexamen. In september 1933 eerste standplaats Tull en ’t Waal Hondswijk. In 1936 naar Baambrugge. In 1942 naar Kamperland en in september 1946 naar Vriezenveen. Intrede alhier op 29 september 1946 mett als tekst 1 Cor. 2:2. Bevestigd ('s morgens) door zijn zwager ds. Tjalma van Zaamslag met als tekst Philp. 1:29 en 30. Afscheid te Vriezenveen op 1 april 1951, wegens vertrek naar Breukelen. Bij zijn afscheid gebruikte hij de tekst uit 2 Cor. 13:11. Hierbij waren toespraken van ds. Van Oost, ds. Jansen van Tubbergen, wethouder F. Berkhof en ouderling G. de Vos. Intrede op 8 april 1951 te Breukelen met de tekst uit Rom. 6:23.

13-10-1946 t/m 01-11-1968

Anthon Johan van Oost

Hulppredikant te Tholen (1943-1946), bevestigd te Vriezenveen op 13 oktober 1946, beëindigd op 1 november 1968, met emeritaat.

03-06-1951 t/m 1962

Albert Vink

Predikant te Marken (1948-1951), bevestigd te Vriezenveen op 3 juni 1951, beëindigd in 1962 en vertrokken naar Katwijk.

09-09-1951 t/m 05-02-1956

Willem Pelleboer

Predikant te Hoog-Blokland (1945-1947), reserve legerpredikant (1947-1948), reserve legerpredikant in Indonesië (1948-1950, legerpredikant te Utrecht (1950-1951), bevestigd te Vriezenveen op 9 september 1951, beëindigd op 5 februari 1956 en vertrokken naar Wageningen.

27-05-1956 t/m 04-08-1963

Harm Pol, geboren op zaterdag 11 juni 1898 te Zwartsluis, gehuwd op 27-jarige leeftijd op donderdag 13 augustus 1925 met A. Hoekstra.

Studeerde aan de Zend. Hoogeschool te Oegstgeest. Vertrok in september 1926 in dienst van de Geref. Zend. Bond naar Makale Z.M. Celebes, diende de Barakkerl te Taroesong van juni 1940 tot januari 1941 en de Niaskerl op het Eiland Nias als voorzitter van deze Kerl tot eind 1942. Tot april 1946 geinterneerd in de Jappenkampen op M. Sumatra. Diende het zendingswerk van de Ger. Zend. Bond op Midden Celebes als terreinvoorzitter en voorzitter van de Toradjakerl tot december 1949, toen gerepatrieerd. Bevestigd te Wilnis op 5 juni 1950 te Wilnis. Intrede te Vriezenveen op 27 mei 1956, bevestigd door ds. De Looze van Hilversum met als tekst Rom. 10:8b-10. Ds. Pol ging op 4 augustus 1963 met emeritaat.

Ds. Jukema

Ds. Poldervaart

Ds. Six Dijkstra

Ds. Pol

22-07-1956 t/m 1961

W. Bieshaar, geboren op zaterdag 2 mei 1903, gehuwd met N.N.

Deed op 24 februari 1935 zijn intrede in zijn eerste gemeente Benthuizen. Hij bleef hier tot 5 oktober 1947 toen hij zich verbond aan de gemeente van Ederveen. Deed op 8 oktober 1950 zijn intrede in Vollenhove en verbond zich op 22 juli 1956 aan Vriezenveen. Hij werd bevestigd door ds. Van Oost. Tekst van intrede was 1 Petr. 2:5a. In 1961 ging hij met emeritaat.

05-07-1964 t/m 02-03-1969

H. Binnenkamp

Predikant te Goudriaan en Ottoland (1960-1964). Bevestigd te Vriezenveen op 5 juli 1964 en vertrokken op 2 maart 1969 naar Boven-Hardinxveld. Predikant te Boven-Hardinxveld (1969-1973, Maarssen (1973-1978), Strijen (1978-1983), Oudewater (1983-1989) en Gouda (1989-1996).

Zie: Van koers veranderen én bijsturen.

03-09-1961 t/m 1980

C. Batenburg

Hulpprediker (1941-1942). Predikant te Eck en Wiel (1942-19145), Alblasserdam (1945-1949), Hendrik Ido Ambacht (1949-1980). Bevestigd te Vriezenveen op 3 september 1961 door ds. H.A. Labrie van Den Ham. In 1980 ging Ds. Batenburg met emeritaat.

11-08-1963 t/m 27-02-1968

A. Sjollema

Vicaris bij de Herv. Gemeente te Waalwijk. Predikant te Well en Ammerzoden (tot 1963). Bevestigd te Vriezenveen op 11 augustus 1963 en op 27 februari 1968 vertrokken naar Varsseveld.

28-04-1968 t/m 1975

G. Jonkers

Predikant te Hazerswoude (tot 1968). Bevestigd te Vriezenveen op 28 april 1968 door ds. C. Batenburg. In 1975 vertrokken naar Utrecht.

26-01-1969 t/m 1975

G.F. Overgaauw

Predikan te Leersum (tot 1969). Bevestigd te Vriezenveen op 26 januari 1969. In 1975 vertrokken naar Valkenburg. Predikant te Overlangbroek (1978-1985).

01-06-1969 t/m 18-08-1974

J. Groenenboom

Predikant te Lopikerkapel (1955-1965) en te Muiden (1965-1969). Bevestigd te Vriezenveen op 1 juni 1969 en op 18 augustus 1974 vertrokken naar Leerdam.

1974 t/m 1979

Abraham van de Beek

Bevestigd te Vriezenveen in 1974 en in 1979 vertrokken naar Raamsdonk.

1976 t/m 1981

Ezau Kempenaar

Bevestigd te Vriezenveen in 1976. Ds. Kempenaar ging in 1981 met emeritaat.

1975 t/m 1983

Hendrik van Vreeswijk

Bevestigd te Vriezenveen in 1975 en in 1983 vertrokken naar Kampen.

1976 t/m 1980

C. van der Leeden

Bevestigd te Vriezenveen in 1976. Ds. Van der Leeden ging in 1980 met emeritaat.

1980 t/m 1982

G.J. van Steeg

Bevestigd te Vriezenveen in 1980 en in 1992 vertrokken naar Veenendaal.

1980 t/m 1988

R.C. Cuperus

Bevestigd 1980, beëindigd 1988, met emeritaat.

1981 t/m 1993

P.J. Bos

Bevestigd 1981, beëindigd 1993, met emeritaat.

1982 t/m 1988

Samuel Janse

Bevestigd 1982, beëindigd 1988, naar Woerden.

1984 t/m 1989

Hendrik C. van der Meulen

Bevestigd 1984, beëindigd 1989, naar Hoogeveen.

1988 t/m 1993

Leendert M. Vreugdenhil

Bevestigd 1988, beëindigd 1993, naar Amersfoort.

1989 t/m 08-08-2001

K.F.W. Borsje

Bevestigd 1989, vertrokken 16 mei 2004 naar Katwijk aan Zee.

1990 t/m 1997

J.G. van Hoven

Bevestigd 1990, beëindigd 1997, naar Oldemarkt.

1991 t/m 1995

H. de Bode

Bevestigd 1991, beëindigd 1995, met emeritaat.

Vanaf 1993

J.W. Goossen

Bevestigd 1993.

1993 t/m 1999

G. de Fijter

Bevestigd 1993, beëindigd 1999, vertrokken naar Kampen.

1994 tot ca. 2001

N. Mels

Bevestigd 1994, beëindigd ca. 2001.

22-06-1997 t/m 23-12-2001

J.F. Tanghé

Van Katwijk aan den Rijn, bevestigd 22 juni 1997 in de Grote Kerk, beëindigd 23 december 2001 (beroepen 14 september 2001, aangenomen 4 oktober 2001, afscheid 9 december 2001), vertrokken naar Nieuw-Stadskanaal.

Vanaf 2000

M.B. Plette

Bevestigd 2000.

Vanaf 2001

G.A. Kansen

Bevestigd 2001.

Vanaf 2002

A. Bloemendal

Bevestigd 2002.

Ds. Bieshaar