De sociëteit van Vriezenveen

De sociëteit van Vriezenveen, een 19e eeuwse sociëteit.

Dit verhaal in PDF

Algemeen

Sinds de oprichting van de Haagse Sociëteit in 1748 kwamen er steeds meer van dit soort verenigingen; bijeenkomsten van plaatselijke mannelijke ingezetenen, behorende tot diegenen die op de bovenste sporten stonden van de bekende maatschappijladder. In eerste instantie waren ze bedoeld om de verhoudingen tot het Oranjehuis op te poetsen, die na het laatste stadhouderloze tijdperk er niet erg rooskleurig uitzagen. Ontspanning, discussiëren, eten en drinken stonden op het menu. Elke sociëteit had een reglement, een eigen bestuur met roosters van aftreden etc. In de 2e helft van de 18e eeuw hadden dit soort sociëteiten vaak een politiek doel. Nadat de Fransen in 1813 het hazenpad hadden gekozen en het Koninkrijk der Nederlanden haar intrede had gedaan verdwenen de meeste sociëteiten. Toch werden ze in de eerste helft van diezelfde 19e eeuw weer nieuw leven ingeblazen, vaak met een nieuw belang; een economische. Kooplieden, fabrikanten, leidinggevenden op posities in de publieke en private sector namen hieraan deel. In dat perspectief moeten wij de oprichting van een Sociëteit in Vriezenveen zien. Inwoners van Vriezenveen in hoge posities, kooplieden en fabrikanten.

Wellicht is er een voorlopersrol te beredeneren met samenspraaksituaties die eind 20ste eeuw door burgemeester Van der Zaag werden opgestart tussen de Vriezenveense ondernemers en de gemeente!? Of de Rotary?

Als je het reglement leest wat hierna is opgenomen, dan dringt willekeurig de gedachte aan je op van een rokerige ruimte met pluche canapés, staande asbakken ernaast, een goed glas cognac en een bolknak. Omstandigheden waar de leden van dit alles genieten onder het licht van een ouderwetse kroonluchter, pratend over de politiek (plaatselijk ook natuurlijk) en waarbij zaken van allerlei aard op vlotte en in amicale sfeer werden opgelost. En dat er fiks gerookt werd moge blijken uit de notulen van 27 september 1924, waar het plan gestalte vind om een ventilator in het lokaal te laten aanbrengen vanwege het gerook!

De bevolking van de sociëteit bestond qua beroepen hoofdzakelijk uit politici, onderwijzers, fabrikanten, medici, notarissen, mensen uit de gegoede middenstand of een nog betere stand.

De Sociëteit vergaderde in hotel ter Brake, vanaf 1919 toen het hotel werd verkocht, had men een lokaal in cafe Hofte.

Het reglement uit 1888 spreekt nog over De Societeit te Friezenveen, maar Koninklijke goedkeuring en de officiële oprichting als gevolg daarvan doet de leden de naam vaststellen van De Societeit.

U leest het in de notulen. Apart is dat Friezenveen hier met een F geschreven wordt, blijkbaar onder invloed van enkelen hier gekozen b.v. de fabrikanten die de F voerden in hun reclame zoals Jansen & Tilanus, de Lange en Jonker.

De laatst vermeld notulen in het boek dateren van 1931. Er wordt niet gesproken van opheffing van de Societeit, het is mij ook niet bekend in hoeverre de Societeit nog voortgang heeft gevonden of dat het doel op een andere manier en in andere vorm is voortgezet. Het ledental wat de jaarvergaderingen bezocht liep de laatste 6 jaar tot 1931 drastisch terug, veel leden vertrokken uit de gemeente. Ook het kassaldo, wat altijd positief was, liep in 1929 terug en had een nadelig saldo. In die vergadering is waarschijnlijk gesproken over de situatie van de vereniging. De toen aanwezige vier leden waren van mening dat de vereniging niet opgeheven moest worden, het gelegenheid geven van de societeitsavonden moest doorgang vinden. Ook in 1931, nadat in 1930 zelfs geen jaarvergadering was gehouden, vond met het niet nodig de vereniging op te heffen. Wel werd de belangstelling steeds minder. OP dinsdagavond dn zaterdagavond werden de societeitsavonden gehouden. Al eerder werd gepoogd de dinsdag eraf te krijgen, waartoe men uiteindelijk niet besloot, in 1931 werd gemeld dat er geen geregelde avonden meer gehouden konden worden wegens gebrek aan bezoekende leden.

Om u niet onkundig te laten blijven van het verhaal van deze sociëteit, heb ik het notulenboek overgetypt, het enige document wat er nog van de sociëteit bestaat. Veel leesplezier is het niet, wel zullen voor veel mensen een aantal dingen herkenbaar zijn, met name de mensen die lid waren.

Hessel Boonstra.

Reglement

In ieder geval kwam er in 1876 een Sociëteit in Vriezenveen. Pas in 1888 was de sociëteit gereglementeerd: Reglement voor de Vereeniging “De Societeit te Friezenveen”.

De tekst van het Reglement was als volgt:

Artikel 1

Er bestaat te Friezenveen eene Vereeniging onder den naam van “Societeit”. Haar doel is: Het gezellig samenzijn der leden te bevorderen.

Artikel 2

Lid is hij, die na minstens eene week te hebben voorgehangen, als zoodanig door de aanwezige leden bij vrije stemming wordt aangenomen.

Artikel 3

Hij, die als lid wenscht te bedanken, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur.

Artikel 4

De contributie voor het verenigingsjaar dat van 1 oktober tot 30 september loopt, bedraagt f 1,50 terwijl nieuwe leden bovendien f 2,-- entree betalen.

Artikel 5

Ingezetenen kunnen twee keer, doch vreemdelingen telkens, worden geïntroduceerd. Van iedere introductie moet het introduceerend lid in het daarvoor bestemd boek aanteekening doen.

Artikel 6

Het bestuur bestaat uit drie leden: President, Secretaris en Penningmeester. Jaarlijks op de algemeene vergadering treedt één der leden volgens rooster af. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar.

Artikel 7

Het bestuur zorgt voor een geschikt lokaal en voor de handhaving der goede orde; de Societeitsavonden zijn: des Dinsdags en Vrijdags van elke week.

Artikel 8

Jaarlijks in het laatst der maand September zal eene algemeene vergadering worden gehouden. Het bestuur roept daartoe de leden minstens drie dagen te voren schriftelijk op. Deze vergadering dient tot: 1e. Het behandelen der rekening en verantwoording door het bestuur van zijn beheer over het afgeloopen jaar. 2e. het verkiezen van een bestuurslid. 3e. het behandelen van voorstellen van het bestuur of één of meer der leden.

Artikel 9

Op schriftelijke aanvraag van minstens 5 leden is het bestuur verplicht binnen 8 dagen na ontvangst dier aanvraag eene vergadering te beleggen.

Artikel 10

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Tot de aanneming van een voorstel of tot eene benoeming is bij vrije stemming volstrekte meerderheid, bij herstemming het grootst aantal stemmen noodig. Bij staking beslist over zaken de Voorzitter en over personen het lot. Om tot ontbinding der Vereeniging over te gaan, moet minstens tweederde van het getal leden er voor zijn. Bij ontbinding worden de goederen en gelden beschikbaaar gesteld voor de Algemeene armen van Friezenveen.

Artikel 11

Ieder lid wordt geacht, van het oogenblik, waarop hij als lid is aangenomen, zich aan dit reglement te onderwerpen.

Artikel 12

Alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden door het bestuur beslist.

Aldus vastgesteld in de Vergadering van den 7 februari 1888.

Het Bestuur der Vereeniging “de Societeit”

WC Jansen, Voorzitter

H Lammertink, secretaris.

Overzicht leden van de Directie van de sociëteit Vriezenveen.

JO Meijer, 1877, president, afgetreden 1 october 1877

WC Jansen, 1878, thesaurier, afgetreden 1 october 1878

HA Engels, 1879, secretaris, afgetreden 1 october 1879

W Companjen, 1880, president, in plaats van JO Meijer

WC Jansen, 1881, thesaurier, afgetreden october 1881

HA Engels, 1882, secretaris, afgetreden 27 september 1882

Berend Waanders, 1883, president, in plaats van W Companjen

GH van Altena, 1884, thesaurier, in plaats van WC Jansen

H Lammerink, 1885, secretaris, herbenoemd 30 september 1885

CL Weitzel, 1886, president, afgetreden 1 october 1886

JC Bouwmeester, 1886 benoemd tot president

G van Altena, 1887, thesaurier, zie beneden J Harmsen

H Lammerink, 1888, secretaris, herbenoemd 28 september 1888

Jan Harmsen DGzn, thesaurier, herbenoemd 20 september 1887

WC Jansen, 1889, president, afgetreden 30 september 1889

Jan Harmsen DGzn,1890, thesaurier, herbenoemd 30 september 1890

H Lammerink, 1891, secretaris, herbenoemd 29 september 1891

JC Bouwmeester, 1892, president, herbenoemd 30 september 1892

Jan Harmsen DGzn, 1893, thesaurier, herbenoemd 30 september 1893

H Lammerink, 1894, secretaris, herbenoemd 30 september 1894

JC Bouwmeester, 1895, president, herbenoemd 8 october 1895

Jan Harmsen DGzn, 1896, thesaurier, herbenoemd 20 october 1896

H Lammerink, 1897, secretaris, herbenoemd 30 september 1897

JC Bouwmeester, 1898, president, herbenoemd

Jan Harmsen DGzn, 1899 herbenoemd als penningmeester

H Lammerink, 1900 herbenoemd als secretaris, maar bedankt

JC Bouwmeester, 1901, herbenoemd als president

Jan Harmsen DGzn, 1902, herbenoemd als penningmeester

JF Jonker, 1903 benoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1904 herbenoemd als president

J Harmsen, 1905, bedankt als penningmeester

JF Jonker, 1906, herbenoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1907, herbenoemd als president

EJ Dommerhold, 1908 benoemd als penningmeester maar vertrokken

JR ter Brake, 1908 en 1909 benoemd als penningmeester

JF Jonker, 1909, herboemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1910, herbenoemd als president

JR ter Brake, 1911, herbenoemd als penningmeester

JF Jonker, 1912, benoemd als secretaris

JC Bouwmeester, in 1913 herbenoemd als president

JR ter Brake, in 1914 herbenoemd als penningmeester

JF Jonker, in 1915 herbenoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1916, herbenoemd als president

JR ter Brake, 1917, herbenoemd als penningmeester

JF Jonker, 1918, herbenoemd als secretaris, bedankt in 1920

JC Bouwmeester, 1919, herbenoemd als voorzitter

JR ter Brake, 1920, herbenoemd als penningmeester

J Jonker, 1921, herbenoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1922, herbenoemd als voorzitter

JR ter Brake, 1923, herbenoemd als penningmeester

J Jonker, 1924, herbenoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1925, herbenoemd als voorzitter

JR ter Brake, penningmeester, hij overleed in 1926.

J Jonker, 1927, herbenoemd als secretaris

JC Bouwmeester, 1928, herbenoemd als voorzitter

JH Bolk, 1929, benoemd als penningmeester

Leden van de sociëteit

Van de volgende namen is bekend dat zij lid geweest zijn van de sociëteit:

GB ter Brake, DJ Bleeker, B ter Brake, KA Borggreve, L ter Brake GBzn, JR ter Brake, JC Bouwmeester, WR van den Berg, HJ Bolk, R Bruist, Albert Companjen, W Dijkstra, G Engels, HC Fock, Jan Harmsen DGzn, Johannes Harmsen DGzn, H de Haas, D van der Horst, van Hest, JW Hoefman, J Jonker, J Jonker JFzn, JF Jonker, W Jonker JFzn, Jansen, K de Jong, W Jansen Wzn, GJ Klokman, AF Meijer, F Elferink, EJ Dommerhold (veearts), H Boswinkel, D Boswinkel, G de Lange, JP Lammerink, H Lammerink, JW Lucas, P Oosterhaven, CWC van Rietschoten, L Rakhorst, FE Smelt, MC Soeters, JR van der Slooten, JLL Tilanus, J Tijhoff, Verbregt, B Waanders, CL Weitzel, Jan Winter Gzn, W Winkel, W Wolters, HG Botje, HJ Bonefaas, S Zwiep, W Staring, WC Jonas, J Engberts, GH Immink ter Brake, GB ter Brake Lzn., Wichers Jansen, Sparrenga, H de Haas

Oorzaak van verloop van het ledental is heel verschillend. Aantekening is gehouden van 12 bedankjes om uiteenlopende redenen, 8 gevallen van overlijden, 13 leden die uit de gemeente vertrokken en de rest bleef. Sommige families waren van vader op zoon lid, zoals bij de familie ter Brake.

Enkele brieven waarin opgenomen de voorgenomen benoeming van nieuwe leden:

Brief aannemen lid JW Hoefman Jzn: Vriezenveen, 5 junij 1877.

Ingevolge het verzoek vervat in Uwe missive van …mei j.l., heb ik het genoegen U bij dezen mede te deelen dat Gij bij de stemming der leden welke op heden heeft plaatsgehad als lid der sociëteit zijt opgenomen. Ter voldoening aan artikel 10, 11 & 23 der statuten voor de sociëteit zijt Gij nu als lid derzelve verpligt deze statuten te onderteekenen en aan den Heer WC Jansen als Thesaurier ter hand te stellen de som van f 2,50 als voor entree f 1,-- en als contributie f 1,50. Namens de directie etc.

Met zodanige brieven werden in 1877 en 1878 idem de leden W Winkel, Jan Harmsen DGzn, D van der Horst, notaris Bruist en de eerste hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in het Oosteinde, L Ruysink, benoemd.

Vergaderingen van de sociëteit van Vriezenveen

Vergadering op donderdag 28 september 1876.

De in een vorige bijeenkomst benoemde directie der op te rigten Societeit alhier bestaande uit de Heeren J.O. Meijer (burgemeester Vriezenveen), W.C. Jansen (frabikant) en H.A. Engels (fabrikant en gemeentesecretaris) brengen ter tafel een ontwerp statuten. Deze statuten worden daarop artikelsgewijs in behandeling genomen en hier en daar enigszins gewijzigd. Hierop wordt het geheele ontwerp in stemming gebragt en stemden voor hetzelve de Heeren: H Smelt Ezn, C Kruijs Gzn, DG Harmsen, W Companjen, GB ter Brake, GH Engels, J Tijhoff, G de Lange, H Nijkamp, G Tutertien, GH van Altena, B Kruijs, FG Hoff, G Jansen Wzn, B ter Brake, JO Meijer, WC Jansen, HA Engels.

Tegen stemden de Heeren: JLL Tilanus, H van Barneveld, HH Cappenberg.

Een voorstel van de directie om den Heer B ter Brake eene tegemoetkoming van dertig gulden te verleenen als bijdrage in de kosten der vergrooting van het locaal bestemd voor de sociëteit, en om deze som deze som over de eerste oprigten percentsgewijze te verdeelen, wordt met groote meerderheid van stemmen goedgekeurd, onder voorwaarde dat Ter Brake zich verbindt om als de sociëteit ten gevolge zijner handelingen ontbonden wordt binnen drie jaren, een derde, en binnen twee jaren tweederde, der bijdrage terug te betalen. Welke voorwaarde door den Heer B ter Brake hier tegenwoordig wordt aangenomen. Waarna deze vergadering wordt gesloten.

Vergadering van de directie der sociëteit te Vriezenveen op den 14 October 1876.

Ter dezer vergadering wordt ingevolge artikel 14 der statuten overgegaan tot het opmaken der rooster van aftreding. Bij loting blijkt dat de aftreding moet plaats hebben als volgt: JO Meijer in 1877, WC Jansen in 1878, HA Engels in 1879. Verder worden de werkzaamheden verdeeld als volgt: JO Meijer president, HA Engels secretaris, WC Jansen penningmeester. Waarna de vergadering wordt gesloten.

Vergadering op den 5 junij 1877. Ter dezer vergadering is met algemeene stemmen, 12 leden waren tegenwoordig, als lid der sociëteit opgenomen de Heer JW Hoefman Jzn

Ter vergadering op 25 september 1877 waarbij 12 leden tegenwoordig waren zijn met algemeene stemmen als leden der societeit opgenomen in te gaan met 1 oktober 1877 de heeren Jan HarmsenDGzn, D van der Horst en W Winkel.

Vergadering ingevolge artikel 16 der statuten op den 29 september 1877, aanwezig 16 leden. Afwezig met geldige redenen de Heeren: GH Engels wegens afwezigheid buiten de gemeente, Cappenberg wegens afwezigheid buiten de gemeente, GB ter Brake wegens zaken, Hoefman wegens ziekte, H Smelt Ezn. De notulen van 28 september 1876 worden voorgelezen en goedgekeurd.

Ingevolge artikel 17 der statuten wordt overgegaan tot het doen van rekening en verantwoording door het bestuur over het dienstjaar 1876. De rekening wordt voorgelegd sluitende met een batig saldo van f 12,06. Deze wordt na inzage goedgekeurd. Benoeming van een lid voor het Bestuur ingevolge artikel 14 der statuten – volgens het opgemaakt rooster van aftreding moet Meijer aftreden. Tot de stemming overgegaan blijkt bij opening der billetten dat zijn uitgebragt op JO Meijer 7, DG Harmsen 7 en H van Barneveld 2 stemmen. Zoodat eene herstemming tusschen Meijer en Harmsen moet plaatshebben. Hierop komt de Heer H Smelt Ezn ter vergadering. Bij de opening van de billetten blijkt nu dat Harmsen 12 en Meijer 4 stemmen hebben bekomen en een briefje in blanco is. Zoodat tot lid van het bestuur is benoemd de Heer DG Harmsen, welke echter voor deze benoeming bedankt. Bij een nieuwe vrije stemming blijkt dat G de Lange 2, W Companjen 5, FG Tijhoff 4 en JO Meijer 5 temmen op zich hebben vereenigd. Bij de herstemming tusschen Meijer en Companjen bekomt Meijer 10 en Companjen 6 stemmen. Daar Meijer ook bedankt wordt wederom tot eene vrije stemming overgegaan waarbij W Companjen 11, FG Hoff 5 en H van Barneveld 12 stem bekwamen zoodat alnu Companjen tot lid van het bestuur is verkozen, welke zich deze benoeming laat welgevallen. Behandeling van voorstellen door het bestuur of door andere leden: door G de Lange wordt voorgesteld artikel 13 der statuten zoodanig te wijzigen dat de introductie van vreemdelingen niet telkens voor vertien dagen maar voor 6 weken kan plaats hebben. Door onderscheidene leden wordt dit voorstel bestreden met de bemerking dat vreemdelingen door het bestuur volgens artikel 4 als tijdelijke leden kunnen worden aangenomen voor tweederde der contributie, zie artikel 12. Het voorstel wordt daarop in stemming gebragt en bij de opening der billetten blijkt dat 9 leden zich voor de wijziging en acht leden zich tegen de wijziging hebben verklaard en dus artikel 13 der statuten in dien geest zal worden veranderd. Een voorstel van het bestuurslid Engels om artikel 10 laatste gedeelte te wijzigen in dezen zin: “zij die in de loop der eerste helft van het sociëteitsjaar lid worden betalen volle contributie; die in de laatste helft lid worden de helft der contributie”. Dit voorstel wordt met 12 stemmen tegen 5 stemmen aangenomen. Een voorstel van H van Barneveld om art 19 eerste gedeelte der statuten zoo te wijzigen dat de stemmingen over zaken mondeling kan plaats hebben wordt met tien tegen zeven stemmen aangenomen.

Ter voldoening aan artikel 22 der statuten wordt door het bestuur in stemming gebracht of de oprigting der sociëteit dit jaar feestelijk zal worden herdacht. Bij opening der biljetten blijkt dat acht leden voor en acht leden tegen de feestelijke herdenking hebben gestemd. Daar alzoo de stemmen staken wordt ingevolge artikel 20 der statuten door het bestuur beslist met niet feestelijk te herdenken. Door G de Lange wordt voorgesteld aan de statuten een nieuw artikel toe te voegen waarbij bepaald wordt dat er in de sociëteitszaal altijd een boekje zal aanwezig zijn, waarin de leden verpligt zijn iederen sociëteitsavond hunne naamtekening te stellen, ten blijke van aanwezigheid en dat die leden welke niet mogten aanwezig zijn of verzuimen hunne naamtekening in bedoeld boekje te stellen, zouden verbeuren eene boete van vijf cents voor iedere keer ten voordeele der sociëteitskas.

Bij opening der biljetten blijkt dat veertien leden zich tegen en vier voor het voorstel hebben verklaard. Door G Tutertien wordt voorgesteld dat in de statuten zal worden opgenomen dat het bestuur der sociëteit elken sociëteitsavond door minstens een lid moet worden vertegenwoordigd, op eene boete van vijf en twintig cents voor ieder lid van het bestuur en voor elke keer dat er niemand van hun tegenwoordig is. Dit voorstel in stemming gebragt zijnde blijkt bij opening der billetten dat het met dertien tegen drie stemmen is verworpen terwijl 1 briefje blanco was. Niets meer voor te stellen zijnde wordt de vergadering gesloten.

JO Meijer, president, HA Engels, secretaris

Ter vergadering van 8 januari 1878 waren aanwezig 14 leden en werd de heer W.L. Bruist Jr., notaris alhier met algemeene stemmen aangenomen tot lid van de sociëteit alhier. HA Engels, secrretaris

Ter vergadering van 15 januari 1878 alwaar 125 leden present waren, is de heer Ruisink met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen. H.A. Engels, secretaris

Vergadering op 30 september 1878 ingevolge artikel 16 der statuten, aanwezig 19 leden. Afwezig JO Meijer en Tilanus beide zonder redenen van verschooning. Verder afwezig J Harmsen en WL Bruist, beide buiten de gemeente. De vergadering wordt met voorlezing der notulen der vergadering van 29 september 1877 geopend, welke notulen worden goedgekeurd. Ingevolge artikel 17 der statuten wordt overgegaan 1. Tot het doen van rekening en verantwoording door het bestuur over het dienstjaar 1877/1878; de rekening wordt voorgelegd, sluitende met een batig saldo van f 30,85. 2. Benoeming van een lid voor het bestuur ingevolge artikel 14 der statuten, volgens de rooster moet met 1 october 1878 aftreden WC Jansen. Tot de stemming overgegaan zijnde blijkt bij de opening der billetten die zijn uitgebragt op WC Jansen 19 en op G de Lange 1 stem zoodat WC Jansen weder verkozen is welke betrekking dan ook door Jansen weder wordt aangenomen. 3. Behandelen van voorstellen, door het bestuur worden de volgende voorstellen gedaan nl. om voor rekening der vereniging aan te schaffen a. nieuwe doelmatige fischjes voor 3 tafels, b. vier vierkante kleine tafeltjes ten dienste der kaarttspelen, c. een dambord met toebehoren, d. een dominospel, e. een triktak bord met toebehoren; in stemming gebragt onder a met elf tegen negen stemmen verworpen, onder b aangenomen met 15 tegen 5 stemmen, onder c aangenomen met 15 tegen 5 stemmen, onder d aangenomen met 16 tegen 4 stemmen, onder e aangenomen met 18 tegen 2 stemmen. Een voorstel van Tutertien om wat Duitsche lectuur, bijvoorbeeld Die fliegende Blatter voor rekening der sociëteit aan te schaffen wordt met 15 tegen 5 stemmen verworpen daar niemand meer heeft voor te stellen wordt de vergadering gesloten. Companjen, HA Engels.

Ter vergadering op 8 oktober 1878 waren aanwezig 14 leden en werden met 12 tegen 2 stemmen tot leden der sociëteit aangenomen de Heeren R van den Berg en W van den Berg, beide hulponderwijzers alhier. H.A. Engels, secretaris.

Ter vergadering van den 13 mei 1879 waren aanwezig 13 leden en wordt de Heer B Waanders alhier met algemeene stemmen als lid der sociëteit alhier aangenomen. H.A. Engels, secretaris.

Vergadering op 24 september 1879, ingevolge artikel 16 der statuten, aanwezig 15 leden afwezig zonder wettige redenen van verschooning de leden Tilanus en Ruijsink, afwezig verder wegens ziekte DG Harmsen, wegens buiten de gemeente J Harmsen, E Engberts en H Nijkamp en wegens ambtsbezigheden Bruist. De vergadering wordt door voorlezen der notulen van de vergadering van 30 september 1878 geopend, en worden deze notulen onveranderd goedgekeurd. Ingevolge artikel 17 der statuten wordt overgegaan 1. Tot het doen van rekening en verantwoording door het bestuur over den dienst 1878/1879, de rekening wordt voorgelegd sluitende mnet een batig saldo van f 28,27 ½; deze wordt nagezien en goedgekeurd 2. Tot de benoeming van een lid in het bestuur ingevolge artikel 14 der statuten. Volgens de rooster moet met 1 october 1879 als zoodanig aftreden H.A. Engels. Tot de stemming overgegaan zijnde, blijkt bij de opening der billetten dat zijn uitgebragt op HA Engels 14 en op G Tutertien 1 stem zoodat weder herkozen is HA Engels, welke betrekking door dezen weder wordt aangenomen. 3. Tot het behandelen van voorstellen: Door het bestuur wordt voorgesteld voor rekening der Vereeniging aan te schaffen een bostontafeltje voor vijf personen met toebehoren zoo mogelijk vijfhoekig. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Het voorstel van Tutertien om eenige lectuur aan te schaffen wordt met elf tegen vier stemmen aangenomen. Waarop door ZEd wordt aanbevolgen Die fliegende Blatter welke echter bij de stemming met acht tegen zeven stemmen worden verworpen. Hierop wordt door B ter Brake voorgesteld Asmodee, wat met acht tegen zeven stemmen wordt aangenomen. Door het lid Meijer wordt voorgesteld in het vervolg de jaarlijksche vergadering meer huishoudelijk te houden, zoodat tijdens de vergadering geen kaart-billard- of ander spel mag plaats hebben. Dit voorstel wordt in stemming gebragt en met negen tegen vijf stemmen aangenomen, het lid B ter Brake houdt zich buiten de stemming. Eindelijk wordt met elf tegen vier stemmen besloten naar aanleiding van art 22 der statuten de oprigting der vereeniging niet feestelijk te herdenken. Daar niemand iets meer heeft voor te stellen wordt de vergadering gesloten. W Companjen, HA Engels secretaris

Ter vergadering van den 30 september 1879 waren aanwezig 7 leden, en werd de Heer Jan Tijoff Jzn met algemeene stemmen lid der Vereeniging de sociëteit aangenomen. H.A. Engels, secretaris

Jaarlijksche vergadering ingevolge artikel 16 der statuten op den 30 september 1880, aanwezig 14 leden, afwezig met twee redenen van verschoning, Bruist, J Tijhoff Jzn, G de Lange, J Harmsen, E Engberts en H Nijkamp. Afwezig zonder wettige redenen JO Meijer en DG Harmsen. De vergadering wordt door voorlezen van de notulen van de vergadering van 29 september 1879 geopend, deze notulen worden goedgekeurd en word alnu tot de jaarlijksche werkzaamheden overgegaan als: 1. Wordt door het bestuur de rekening 1879/1880 voorgelegd, sluitende met een batig saldo van

F 24,25 ½ , deze rekening wordt nagezien en goedgekeurd. 2. Benoeming van een lid in het bestuur, de beurt van aftreding is aan W Companjen, bij de opening der stembriefjes blijkt dat zijn uitgebragt op W Companje 7. B Waanders 5, Tutertien 1 en DG Harmsen 1 stem. Bij de herstemming tusschen Companjen en Waanders bekwamen beide 7 stemmen waarna Waanders door het lot tot lid van het bestuur werd verkozen, welke betrekking door ZEd (Zijn Edele) wordt aangenomen. Hierop komt Bruist ter vergadering. 3. Wordende volgende voorstellen ter vergadering gebragt, en in behandeling genomen: a. om voor rekening der Vereeniging een deurscherm aan te schaffen, aangenomen met 14 tegen 1 stem, b. het aanschaffen van een dominotafeltje aangenomen 12 tegen 3 stemmen; c. aanschaffen van nog een paar kleine tafeltjes aangenomen 12 tegen 3 stemmen. GB Ter Brake stelt voor in plaats de Asmodee, de Amsterdammer, een weekblad, voor rekening der Vereeniging te houden, wordt met algemeene stemmen aangenomen. J Tijhoff stelt voor de societeitsavonden in plaats van dinsdag en zaterdag op maandag en zaterdag te houden, afgewezen met 10 tegen 5 stemmen. GB ter Brake stel voor den sociëteitsavond van zaterdag op vrijdag te stellen, en alzoo dinsdag en vrijdag in plaats van dinsdag en zaterdag sociëteit te houden, dit wordt met 7 tegen 3 stemmen aangenomen, 5 leden houden zich buiten de stemming. Het voorstel van Tutertien om het zondagsblad van het Nieuws van den Dag te houden wordt met 12 tegen 3 stemmen verworpen. Een voorstel van Bruist om nog een dominospel aan te schaffen wordt met 13 tegen 2 stemmen aangenomen. Eindelijk wordt nog besloten bij het aanschaffen der Courant tevens daar te stellen een courantenhouder en een inplakboek. Daar niemand meer iets voor te stellen of te zeggen heeft aangaande de vereeniging sluit het bestuur deze vergadering. B Waanders, HA Engels secretaris.

Ter vergadering van october 1880 zijn met algemeene stemmen als leden aangenomen de heeren CL Weitzel en GH van Altena. H.A. Engels, secretaris.

Ter vergadering van 22 februari 1881 is emt algemeene stemmen als lid der vereeniging aangenomen de Heer …..Snellen. H.A. Engels, secretaris.

Jaarlijksche vergadering ingevolge artikel 16 der statuten op 29 oktober 1881, aanwezig 13 leden. Afwezig met geldige redenen van verschooning JO Meijer, H Nijkamp, G de Lange, J Harmsen en Snellen. Afwezig zonder geldige redenen van verschooning GH Engels, FG Hoff en Tilanus. De vergadering wordt door voorlezing der notulen der vorige vergadering van 30 september 1880 geopend, deze notulen worden goedgekeurd en wordt alnu tot de jaarlijksche werkzaamheden overgegaan, als 1. Wordt door het bestuur de rekening over het op 30 september 1881 geeindigde dienstjaar 1880/1881 voorgelegd, sluitende met een batig saldo van f 27,28 ½. Deze rekening wordt nagezien en goedgekeurd. 2. Benoeming van een lid in het bestuur, de beurt van aftreding is aan WC Jansen. Bij opening der billetten blijkt dat zijn uitgebragt op Weitzel 6, WC Jansen 4 en DG Harmsen 3 stemmen. Bij de herstemming tusschen Weitzel en Jansen vereenigden zich 9 stemmen op Jansen en 4 op Weitzel. Door het bedanken van WC Jansen wordt tot een vrije stemming overgegaan, onder welke werkzaamheden de heer Bruist ter vergadering komt. Bij de opening blijkt dat de stemmen waren uitgebragt als volgt, Altena 5 stemmen, GB ter Brake 5, Bruist 3 en DG Harmsen 1 stem. Bij de herstemming tusschen Altena en GB ter Brake werden op van Altena 8 en op ter Brake 6 stemmen uitgebragt en is alzoo eerstegenoemde alas liod verkozen werlke betrekking door ZEd. Wordt aangenomen. 3. Worden de volgende voorstellen ter tafel gebragt en in behandeling genomen: a. een voorstel van Tutertien om het weekblad de Amsterdammer af te schaffen, met 8 tegen 6 stemmen wordt dit voorstel aangenomen. B. van Altena stelt voor op het besluit der laatste vergadering tot aanschaffing van een tweede dominospel waar tot nog toe geen gevolg is aan gegeven terug te komen en in te trekken, wordt met 12 tegen 2 stemmen besloten het besluit niet in te trekken; c. Bruist stelt voor het weekblad Uilenspiegel aan te schaffen, wordt afgestemd met 8 tegen 6 stemmen; d. Tutertien stelt voor aan te schaffen Die fliegende Blatter, ook dit voorstel wordt met 10 tegen 2 stemmen verworpen, twee leden houden zich buiten stemming. E. van der Horst stelt de vraag of er iets te lezen zal zijn of niet, wordt besloten met 8 tegen 6 stemmen dat er wat te lezen zal zijn. Om aan dit besluit gevolg te geven wordt door den directie aan de leden gevraagd welke couranten of bladen in stemming zullen worden gebragt waarop de volgende worden voorgesteld: door GB ter Brake de Nederlandsche financier; door Van der Horst Het Vaderland; door denzelven Uilenspiegel; door Bruist de Amsterdammer. Geene meer opgegeven wordende, wordt tot stemming overgegaan en begonnen met het onder nr 1 aangegevene en wordt met 8 tegen 5 stemmen besloten dit blad, dat circa f 6,-- in het jaar zoude kosten, aan te schaffen. F. de directie stelt de vraag of ook gevolg zal worden gegeven aan artikel 22 der statuten om de oprigting der sociëteit feestelijk te herdenken. Met 13 tegen 1 stem wordt besloten hieraan geen gevolg te geven. Niemand iets meer voor te stellen hebbende wordt de vergadering gesloten. B Waanders, HA Engels, secretaris.

Op dinsdag 14 maart 1882 is met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen de Heer WR van den Berg.

Op dinsdag 4 april 1882 is met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen de Heer H Lammerink.

Jaarlijksche vergadering ingevolge artikel 16 der statuten op 27 september 1882, aanwezig 16 leden. Afwezig met geldige redenen van verschooning de Heren H Nijkamp, J Harmsen, Bruist, JO Meijer en Tilanus en zonder redenen van verschooning FG Hoff en DG Harmsen. De vergadering wordt door voorlezen der notulen geopend. Deze notulen lopende over de vergadering van 29 October 1881 worden goedgekeurd, waarna verder tot de jaarlijksche werkzaamheden wordt overgegaan, als: 1. Door overlegging der rekening over het op 30 september a.s. eindigende sociëteitsjaar 1881/1882 sluitende met een batig saldo van f 47,06 ½, voldoet het bestuur aan de bepaling der statuten. Deze rekening wordt nagezien bediscuteerd en goedgekeurd. 2. Wordt tot de benoeming overgegaan van een lid van het bestuur, de beurt van aftreding is aan het lid HA Engels. Bij opening der billetten blijkt dat zijn uitgebragt op HA Engels 6, GH Engels 6, CL Weitzel, GB ter Brake, G de Lange en H Lammerink ider twee stemmen. Geene volstrekt meerderheid verkregen zijnde wordt tot eene herstemming tusschen al de bovenvermelde leden overgegaan. Na opening der billetten blijkt dat waren uitgebragt op Lammerink 7, GB ter Brake 4, CL Weitzel 2, HA Engels 2 en G de Lange 1 stem en is alzoo Lammerink verkozen, welke deze betrekking aanneemt. 3. Worden de volgende voorstellen ter tafel gebragt en in behandeling genomen, a. een voorstel van Weitzel tot afschaffing van de courant de Financier waartoe met 12 tegen 3 stemmen wordt besloten. Een lid hield zich buiten de stemming, b. door hetzelfde lid werd daarop voorgesteld in stemming te brengen “zal er wat te leren zijn of niet” met 10 tegen 6 stemmen wordt besloten niets ter lezing aan te schaffen. C. Door WC Jansen wordt voorgesteld voor rekening der sociëteit eene nieuwe lamp (Kroon) met twee of drie lampen aan te schaffen, met 8 tegen 7 stemmen wordt hiertoe besloten, een lid hield zich buiten de stemming. D. Lammerink stelt voor eene dusdanige Kroon niet direct te koopen, maar eerst op proef te nemen, daar zij volgens het voordeel van sommige leden te laag zal komen te hangen, dit voorstel wordt mede met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. E. WC Jansen stelt voor aan te schaffen nieuwe fischjes (fiches) voor een speeltafeltje met vijf spelers met de noodige doosjes, waartoe met 14 tegen 2 stemmen wordt besloten. F. de directie stelt de vraag of ook gevolg zal worden gegeven aan artikel 22 der statuten om de oprigting der sociëteit feestelijk te herdenken. Met 8 tegen 7 stemmen wordt besloten hieraan geen gevolg te geven. Niemand iets meer voor te stellen hebbende wordt de vergadering gesloten. B Waanders voorzitter, HA Engels secretaris.

Naar aanleiding van het besluit op de laatst gehouden algemeene vergadering heeft op de hedenavond 10 October 1882 gehouden bijeenkomst, waarop na gedane kennisgeving door den secretaris tegenwoordig zijn de leden B ter Brake, W van den Berg, RW van den BergGM van Altena, G de Lange, GB ter Brake, W Companjen, DG Harmsen, B Waanders, GH Engels, D van der Horst, WC Jansen en H Lammerink, de Heer Jansen uit Almelo op proef eene Kroon in het societeitslocaal opgehangenen de beide lichten aangestoken. Zoowel het licht als de prijs ad f 22,-- voldeden aan de leden en werd met algemeene stemmen besloten de Kroon aan te schaffen en werd de penningmeester gemachtigd de koopsom ad f 22,-- den Heer Jansen te betalen. H Lammerink, secretaris.

Op de heden, 17 October 1882, gehouden bijeenkomst is de Heer H Jansen door de aanwezige leden GH Engels HA Engels, GB ter Brake, B ter Brake, W Companjen, CL Weitzel, DG Harmsen, W van den Berg, RW van den Berg, GM van Altena, B Waanders en H Lammerink met algemeene stemmen als lid aangenomen. H Lammerink, secretaris.

Op de heden, 18 mei 1883, gehouden bijeenkomst is de Heer L ter Brake GBzn door de aanwezige leden GH Engels, B ter Brake, W Companjen, CL Weitzel, G Tutertien, GM van Altena, van der Horst en H Lammerink met algemeene stemmen als lid aangenomen. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op woensdag 3 oktober 1883 des avonds te zeven uur. Tegenwoordig: HA Engels, WR van den Berg, R van den berg, D van der Horst, FG Hoff, WC Jansen, W Winkel, W Companjen, B Waanders, G van Altena, B ter Brake, L ter Brake GBzn en H Lammerink, dus 13 leden. Afwezig met geldige redenen DG Harmsen, G de Lange, H Jansen, dus 3 leden. Afwezig zonder geldige redenen JO Meijer, GH Engels, G Tutertien, GB ter Brake, JLL Tilanus, CL Weitzel, dus 6 leden. Na het openen der vergadering en het voorlezen der notulen van de algemeene vergadering op 27 september 1882, wordt in de eerste plaats overgegaan tot het nazien der rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar op 30 september 1883, waaruit blijkt dat er een voordelig saldo bestaat van f 25,77 ½, de rekening wordt accoord bevonden en de penningmeester wordt in dank gedechargeerd. Herina heeft palats de verkiezing van een lid van bestuur, door de procedure aftreding van den voorzitter B Waanders. Van de 13 uitgebragte stemmen vereenigden zich 8 stemmen op B Waanders, 2 op WC Jansen, 1 op HA Engels, 1 op W Companjen, 1 op CL Weitzel. De heer Waanders alzoo gekozen zijnde meent voor de eer hem door de verkiezing te beurt gevallen te moeten bedanken waarna tot eene nieuwe verkiezing wordt overgegaan waarvan de uitslag is dat het lid CL Weitzel is gekozen met 7 van de uitgebragte 13 stemmen, aan wien door de secrretaris kennis zal worden gegeven. Ten slotte wordt besproken of er dit jaar vanwege de sociëteit zal plaats hebben een feestje zoo als vroeger wel eens geschied is. Het lid Jansen (WC) wenscht dit jaar geen feestje en wil de gelden besparen tot het 10 jarig bestaan der sociëteit en dan een feest te kunnen houden. In die geest wordt met 11 tegen 2 stemmen besloten. Hierna sluit de voorzitter de vergadering. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op vrijdag 19 september 1884. Tegenwoordig GH Engels, CL Weitzel, HA Engels, WR van den Berg, R van den Berg, D van der Horst, FG Hoff, WC Jansen, W Winkel, W Companjen, B Waanders, G van Altena, B ter Brake, L ter Brake GBzn en H Lammerink, G de Lange, dus 16 leden. Afwezig met kennisgeving JO Meijer, zonder kennisgeving GB ter Brake, WC Jansen, B Waanders, DG Harmsen, J Harmsen, JLL Tilanus tezamen 7 leden. De voorzitter de Heer Weitzel, opent de vergadering en verzoekt der secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezenm welke worden goedgekeurd. De aftredende penningmeester de Heer van Altena wordt met algemeene, min 1 stem, als zoodanig herkozen en neemt opnieuw die betrekking aan. De ter tafel gebragte rekening en verantwoording word door de leden nagezien en daarna door de penningmeester voorgelezen. Niemand daarop iets aan te merken hebbende wordt dezelve gearresteerd met een voordelig saldo van f 37,05 ½. De voorzitter stelt namens het bestuur der sociëteit voor in artikel 16 de maand September in October te veranderen daar men in de loop der maand nog geene rekening kan afleggen tot het einde van het maatschappelijk jaar 30 September. Dit voorstel wordt door vele leden bestreden onder anderen door den Heer HA Engels op grond van artikel 2 van het reglement, dat bepaalt: op de algemeene vergadering wordt beslist of de vereeniging zal voortbestaan. De leden, zegt de Heer Engels, moeten zich voor 1 October, begin na het nieuwe sociëteitsjaar, kunnen overtuigen of het wenschelijk is lid der sociëteit te blijven, ook zegt deze spreker doet het er niets toe of na de goedgekeurde rekening nog dit of dat betaald moet worden, welke uitgaaf dan op de volgende rekening kan gebragt worden. De voorzitter bemerkende dat het gedane voorstel geen ingang bij de leden vindt, trekt dat voorstel weder in. Daarna stell de Heer van Altena voor artikel 16 van het reglement alsdan te lezen: jaarlijks op den 30sten September en zoo deze op een zondag valt, den daags tevoren, zal eene algemeene vergadering worden gehouden enz. Dit voorstel wordt met 13 tegen 3 stemmen aangenomen. De Heer de Lange wenschte onder de twee speeltafeltjes kleedjes, desnoods gewone koeharen; wordt aangenomen met 7 tegen 6 stemmen. Bij acclamatie wordt beslist dat de sociëteit wederom voor een jaar zal voortbestaan. Artikel 21 der statuten wordt met algemeene stemmen geschrapt zoodat er voor haar geene boeten meer geheven zullen worden, wegens het niet komen op de algemeen vergadering. Hierna wordt de vergadering gesloten. H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 9 december 1884 is de heer H Blom, hoofd der school in het Westeinde, met algemeene stemmen van de aanwezige leden tot lid aangenomen. H Lammerink, secretaris.

Op de vergaderinge van 29 september 1885 zijn de Heeren BH Engberts en JFJonker met algemeene stemmen van de aanwezige leden tot lid toegelaten. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op woensdag 30 september 1885, tegenwoordig HA Engels, GH Engels, W van den Berg, W Companjen, FG Hoff, H Jansen, J Harmsen, G Tutertien, WR van den Berg, D van der Horst, JF Jonker, G de Lange, H Lammerink, L ter Brake GBzn, B ter Brake, BH Engberts.

Bij afwezigheid van de v oorzitter neemt HA Engels het presidium waar. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De secretaris deelt mede dat sedert de vorige vergadering tot leden zijn aangenomen H Blom, BH Engberts en JF Jonker. Het lid JO Meijer deelt de vergadering per missive mede dat ZEd bedankt als lid der sociëteit. Bij het vertrek uit deze gemeente van den penningmeester van Altena heeft de secretaris de administratie van dezen overgenomen en legt de secretaris alsnu over de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar, sluitende met een voordelig saldo van f 45,53 ½; deze rekening en verantwoording wordt nagezien en accoord bevonden. Bij acclamatie wordt de duur der sociëteit wederom voor een jaar verlengd. Artikel 22 der statuten wordt ingetrokken. In de ontstane vacature door het vertrek van het lid en penningmeester van Altena, wordt voorzien door de benoeming, met 14 tegen 1 stem, van het lid J Harmsen tot penningmeester, dewijl de aftredende secretaris Lammerink met 14 tegen 2 stemmen alszoodanig wordt herbenoemd; beide personen nemen de betrekkingen op zich. Door de secretaris wordt gevraagd of er aan het voordelig saldo al dan niet eene bestemming zal worden gegeven, hetzij voor een feestje of iets anders. Een der leden wil de helft, doch andere, f 45,-- besteden. Nu wordt gevraagd, waarom dan? GH Engels noemt: wetenschappelijke of godsdienstlezingen. Van den Berg: hardrijerij voor de schoolkinderen. JF Jonker: conserten. G Tutertien is voor het voorstel van Van den Berg. L ter Brake GBzn: verbeterde ventilatie in het societeitslocaal. Over al deze voorstellen wordt gestemd waarna de uitslag is: dat het geld zal besteed worden voor godsdienstige of wetenschappelijke lezingen zonder kleur. Het bestuur wordt opgedragen het noodige te bewerkstelligen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. H Lammerink, voorzitter.

Op de vergadering van 6 januari 1886 zijn de Heeren JC Bouwmeester en H Potasche met algemeene stemmen der aanwezige personen als leden aangenomen. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op vrijdag 1 October 1886, tegenwoordig CL Weitzel, J Harmsen, GH Engels, WC Jansen, W Companjen, Van den Berg sr, B ter Brake, L ter Brake GBzn, D van der Horst, Van den Berg jr, G Tutertien, G de Lange, H Lammerink. De voorzitter opent de vergadering, de notulen der vorige algemeene vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester legt over rekening en verantwoording van het afgeloopen dienstjaar, sluitende met een voordelig saldo van f 69,57 ½ . De voorzitter leest de post van ontvangst en uitgaaf voor en daarna wordt de rekening goedgekeurd. Het tweede lid na artikel 2 van de statuten wordt ingetrokken en daarvoor in de plaats gesteld: voor de ontbinding der vereeniging moet ten minste twee derde der leden voor zijn. Bij de verkiezing van een voorzitter verlangde de aftredende CL Weitzel niet herkozen te worden en verkregen G de Lange en WCJansen ider 4, GH Engels 3, BH Engbers en W Companjen ieder 1 stem; na herstemming tusschen de Lange en Jansen bedankte de eerste voor de candidatuur vandaar nieuwe vrije stemming. JC Bouwmeester komt ter vergadering. J Harmsen overhandigt een schrijven van zijn vader DG Harmsen, waarbij deze bedankt als lid der sociëteit. Bij de herstemming voor een voorzitter verkregen WC Jansen 6, GH Engels 5, G de Lange 2 en JC Bouwmeester 1 stem; bij de herstemming tusschen Jansen en Engels verkregen de eerste 8 en de laatste 6 stemmen; de gekozene neemt de betrekking aan. GB ter Brake komt ter vergadering. Een vrstel van Van den Berg sr om het voordelig saldo te besteden tot dekking van het nadelig fonds van het kinderfeest dat jaar gehouden en het overige disponibel te stellen voor zoodanig feest in 1887 werd met 12 tegen 3 stemmen verworpen, waarna werd voorgesteld dat het bestuur met de sociëteithouder in overleg zou treden om de ventilatie van het sociëteitsgebouw te verbeteren. Indien dat kan geschieden heeft de vergadering daarvoor geld over. Het bestuur neemt op zich met een deskundige den sociëteitshouder te raadplegen daarna verslag uit te brengen; een en ander wordt met 11 tegen 4 stemmen goedgekeurd. Hierna sluit de vergadering. H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 29 maart 1887 is de heer C van der Stadt, alhier werkzaam op de secretarie, met algemeene stemmen het lid der sociëteit aangenomen. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op dinsdag 20 september 1887, tegenwoordig JC Bouwmeester, G Hoff, C van der Stadt, van den Berg sr, van den Berg jr, L ter Brake GBzn, B ter Brake, JF Jonker, D van der Horst, J Harmsen, H Lammerink. Bij afwezigheid van de voorzitter WC Jansen wordt op voorstel van de secretaris het lid JC Bouwmeester door de vergadering benoemd tot voorzitter voor dezen avond. De voorzitter opent de vergadering en de secretaris leest daarna voor de notulen der vorige algemeene vergadering, welke worden goedgekeurd. De penningmeester Harmsen legt rekening en verantwoording over 1886/1887 welke sluit met een voordelig saldo van f 88,10 ½. De posten in ontvangst en uitgaaf worden door de voorzitter voorgelezen waarna die rekening wordt goedgekeurd en de penningmeester is daarna gedechargeerd. De aftredende penningmeester wordt met 7 van de uitgebragte stemmen herkozen en neemt deze betrekking opnieuw aan. L ter Brake GBzn vraagt de uitslag van het onderhoud van het bestuur met de sociëteithouder over de ventilatie op het societeitslocaal. Nadat de secretaris de bezwaren had aangewezen die er bestaan voor eene verbeterde ventilatie, vond de vergadering goed geene verandering in die ventilatie te brengen. Eenige leden bespreken de wenschelijkheid om het in kas zijnde voordeelige saldo geheel of gedeeltelijk te besteden voor een feestelijke avond. L ter Brake GBzn wenscht daarvoor eene nieuwe plank in de kegelbaan te leggen. Wordt goedgevonden hierover opnieuw te vergaderen als de voorzitter Jansen tegenwoordig kan zijn. Hierna sluit de vergadering. H Lammerink, secretaris.

Vergadering op dinsdag 7 februari 1888. Tegenwoordig Jan Harmsen, JF Jonker, H Potasche, WC Jansen, van den Berg sr, van den Berg jr, D van der Horst, C van der Stadt, H Jansen, BH Engberts, JC Bouwmeester, B ter Brake en H Lammerink, L ter Brake GBzn, 14 leden.

De voorzitter opent de vergadering en de notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. De voorzitter stelt aan de orde de voorstellen om het voordelig saldo der kas voor zeker doel beschikbaar te stellen. Achtereenvolgens worden genoemd:

1. Het oprichten van een Nut en te verbinden aan de sociëteit

2. Bijdrage voor eene volks be….

3. Bijdrage voor de ….een bezoek aan het eerdaags te verwachten paardenspel

4. Gezellige avond

5. Reservekas voor een flinke eis

6. Het aanschaffen van een of meer weekbladen.

Alvorens deze voorstellen in omvang te brengen stelt het lid van der Stadt voor om uit te maken of de gelden zullen besteedt worden ten behoeve der leden of voor andere doeleinden; wordt besloten het geld voor alle doeleinden beschikbaar te stellen en wel met 8 tegen 6 stemmen. De leden L ter Brake GBzn en Bouwmeester verlaten de vergadering. De voorstellen sub 1,2,3,5 en 6 worden verworpen, en dat sub 4 van JF Jonker aangenomen met 9 tegen 5 stemmen. Vervolgens wordt het bestuur gemachtigd plannen te beramen voor een gezellige avond der leden van de sociëteit en wordt daarna een maximum van f 80,-- uit de kas beschikbaar gesteld. Het bestuur neemt deze zaak opzich en nodigt de leden van der Stadt, JF Jonker en H Jansen uit voor een behulpzame hand, terwijl het afwezig lid de Lange daarvoor ook zal worden aangezocht. Het ter tafel gebracht concept nieuw reglement voor de sociëteit ontworpen door het lid van der Stadt, wordt, na een paar bijvoegingen met algemeene stemmen aangenomen en de ontwerper wordt door de voorzitter bedankt voor zijn genomen moeite in deze. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op vrijdag 28 september 1888, tegenwoordig WR van den berg, R van den Berg, J Harmsen, G de Lange, A ter Braake, H Jansen, L ter Braake GBzn, H Lammerink, D van der Horst, W Companjen en de voorzitter WC Jansen.

De voorzitter opent de vergadering en de secretaris leest voor de notulen der vorige vergadering welke worden goedgekeurd. De penningmeester Jan Harmsen legt voor de rekening en verantwoording 1887/1888 welke sluit met een voordelig saldo van f 61,73 ½. Na onderzoek wordt de verantwoording goedgekeurd en de penningmeester is daarna gedechargeerd. De aftredende secretaris wordt met 10 van de 12 uitgebragte stemmen herkozen en verklaart zich bereid als zoodanig in functie te blijven. De leden Tilanus en GB ter Brake komen ter vergadering alsmede JC Bouwmeester. Op verzoek van Tilanus wordt met algemeene stemmen goedgevonden in het societeitslocaal te hangen een busje voor liefdadig doel op dat busje aangewezen. Van der Stadt stelt voor eene lezing te doen houden en daarvoor ongeveer f 50,-- uit de kas beschikbaar te stellen en b.v. daarvoor te nemen de Heer Polak uit Deventer. Tot de lezing wordt met vier stemmen tegen besloten en ongeveer f 50,-- toegestaan en aan het bestuur overgelaten een spreker uit te nodigen. JC Bouwmeester verlaat de vergadering. Aan de societeitshouder wordt voor verwarming en verlichting een jaarlijksche bijdrage verleend van f 10,--.Hierna sluit de vergadering. H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op woensdag 30 september 1889, tegenwoordig: WC Jansen, G de Lange, C van der Stadt, Jan Harmsen, R van den Berg, A ter Brake, BJ Harmsen, W Companjen, H Jansen, L ter Brake GBzn, GB ter Brake, B ter Brake, H Lammerink, 13 leden.

De vergadering wordt door den voorzitter WC Jansen geopend en de notulen der vorige algemeene vegadering door den secretaris voorgelezen, welke notulen worden goedgekeurd. De penningmeester Jan Harmsen brengt ter tafel de rekening en verantwoording 1888/1889, waaruit blijkt dat er een saldo in kas is van f 20,12 ½. Na onderzoek blijkt deze verantwoording conform te zijn en wordt debn penningmeester door de voorzitter dank gezegd voor zijne werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. Alsnu heeft plaats de verkiezing van een voorzitter wegens de periodieke aftreding van den tegenwoordige. Niettegenstaande de alsnog in functie zijnde voorzitter WC Jansen verklaarde geene herbenoeming te zullen aannemen werden toch 7 van de 13 stemmen op hem uitgebragt; het mogt niet baten, de voorzitter bleef bij zijn besluit. Bij de daarop volgende drie vrije stemmingen mocht het evenmin baten een gekozene te bewegen het voorzitterschap te aanvaarden; eindelijk werd bij de 5e stemming (het lid Van der Horst verscheen even te voren in de vergadering) JC Bouwmeester met 9 van de 14 stemmen als voorzitter gekozen en deze verklaarde, zeer tot genoegen der vergadering als voorzitter te zullen aftreden. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. H Lammerink,secretaris.

Op de vergadering van 23 september 1890 is de heer Pelgrom de Haas, onderwijzer alhier, bij den heer Tilanus met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen.

H. Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op dinsdag 30 september 1890 des avonds 7 ½ uur.

Tegenwoordig 10 leden.

De voorzitter Bouwmeester opent de vergadering en de secretaris Lammertink leest de notulen voor der laatste vergadering, welke worden goedgekeurd. De penningmeester Harmsen legt over de rekening en de verantwoording van zijn beheer over het Dienstjaar 1889/1890, sluitende met een voordeelig saldo van f 28,98 ½; de ontvangsten en de uitgaven worden door de voorzitter voorgelezen en daarna kan ieder inzage nemen. Na eenig onderzoek wordt de rekening en verantwoording goedgekeurd en de penningmeester in deze gedechargeerd. Met 8 van de 10 uitgebrachte stemmen wordt de afgetreden penningmeester herkozen en deze laat zich de herbenoeming welgevallen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

De secretaris, H. Lammerink.

Algemeene vergadering op dinsdag 29 september 1891.

Tegenwoordig: JC Bouwmeester, G de Lange, Jan Harmsen, WR van de Berg, W van de Berg, Potasse (hoofd openbare school wijk I, Oosteinde), B Harmsen, B ter Brake, GB ter Brake, P de Haas, Hr. Jansen, W Companjen, D van der Horst, A ter Brake, WC Jansen en H Lammerink, dus 16 leden.

De voorzitter opent de vergadering, de notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester verantwoordt zijn ontvangsten en uitgaven over 1891/1892 en de verantwoording sluit met een voordeelig saldo van f 32,31 ½. De sceretaris die heden moet aftreden wordt met algemeene, min 1 stem, herkozen en neemt de beetrekking opnieuw aan. De secretaris deelt mee dat hij voor de nieuwe naamlijst der leden betaald heeft f 15,-- doch dit bedrag daarvoor te hoog is. Hij had vooraf met de vergadering moeten accorderen dan was wellicht de prijs minder geweest en daar hij dat niet gedaan heeft, neemt hij de helft voor zijn rekening. Op voorstel van De Lange wordt besloten het geheele bedrag van f 15,-- den secretaris te restitueren en deze laatste stelt daarna de helft ter beschikking van “Ziekenzorg” en waarvoor haar voorzitter De Lange daarop f 7,50 in ontvangst neemt. Hierop sluit de voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 24 november 1891 alwaar tegenwoordig waren de leden GB ter Brake, B ter Brake, A ter Brake, JC Bouwmeester, H Lammerink, Jan harmsen, B Harmsen, W Companjen en WR van de Berg (9) is de heer E Smelt alhier met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen.

H. Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 28 junij 1892 is de heer AH Haentjens, arts alhier, met algemeene stemmen aangenomen als lid der sociëteit.

H. Lammerink, secretaris.

Algemene vergadering op vrijdag 30 september 1892 des avonds om 7 ½ uur.

Tegenwoordig: WC Jansen, W Companjen, AH Haentjes, JLL Tilanus, G de Lange, J Harmsen, JC Bouwmeester, WR van de Berg, H Jansen, D van der Horst, H Lammerink, dus 11 leden.

De voorzitter opent de vergadering, de secretaris leest voor de notulen der laatst gehouden algemeene vergadering en deze worden goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording, welke sluit met een voordeelig saldo van f 39,37 ½ . de secretaris deelt de ontvangsten en uitgaven mede en daarna wordt de verantwoording goedgekeurd. De voorzitter die aan de beurt van aftreding is wordt met algemeene, min 1 stem, herbenoemd en neemt deze betrekking opnieuw aan. Op voorstel van De Lange wordt het bestuur uitgenodigd, met 6 tegen 5 stemmen, te trachten op een billijke wijze de kroon op de sociëteit te ruilen met 2 nieuwe lampen. Hierna sluit de vergadering.

H. Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 12 september 1893 is de heer L Rakhorst, arts alhier, met algemeene stemmen aangenomen als lid der sociëteit.

H. Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 30 september 1893 des avonds om 7 ½ uur.

Tegenwoordig: JC Bouwmeester, Jan Harmsen, G de Lange, B ter Brake, WC Jansen, GB ter Brake, W Companjen, W van de Berg, D van der Horst, A ter Brake, H Jansen en H Lammerink, derhalve 12 leden.

De voorzitter opent de vergadering en de secretaris leest de notulen der vorige vergadering, welke worden goedgekeurd. De penningmeester brengt verslag uit van den financielen toestand; die rekening en verantwoording sluit met een voordeelig saldo van f 48,38 ½, wordt door de vergadering volkomen in orde bevonden. Alsnu heeft plaats de verkiezing van een penningmeester wegens de periodieke aftreding der tegenwoordigen titularis. Er worden uitgebragt 12 stemmen daarvan zijn verkregen Jan Harmsen DGzn 11 stemmen en H Jansen 1 stem, zoodat eerstgenoemde is herkozen en de benoeming opnieuw aanneemt. G de Lange stelt voor de kroon in de sociëteit te doen vervangen voor één of twee lampen en deze lampen a.s. dinsdag op zicht te laten komen en waartoe besloten wordt. Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 30 september 1894, des avonds 7 ½ uur.

Tegenwoordig: JC Bouwmeester, G de Lange, W van den Berg, B ter Brake, Jan Harmsen, H Lammerink, dus 6 personen.

Na het openen der vergadering en het voorlezen der notulen doet de penningmeester rekening en verantwoording over 1893/1894. Het voordeelig saldo bedraagt f 41,93 ½. De penningmeester wordt gedechargeerd. WR van den Berg en Jan Harmsen doen opzage van het lidmaatschap der Societeit, de eerste voor R van den Berg en de laatste voor Bernard Harmsen. De secretaris aan de beurt van aftreden wordt met vijf stemmen herbenoemd en hervat zijn werkzaamheden als zoodanig.

Thans komt ter vergadering Hendrik Jansen, D van der Horst en L Rakhorst. Op verzoek van WR van den Berg wordt goedgekeurd dat er een feestelijke avond voor de leden der Sociëteit zal plaatshebben en op voorstel van G de Lange worden f 20,-- daarvan uit de kas beschikbaar gesteld en wordt het bestuur gemagtigd met de uitvoering hiervan.

Hierna sluiting der vergadering.

H Lammerink, secretaris.

P de vergadering van 11 december 1894 is de Heer AF Meijer, volontair op de secretarie alhier, met algemeene stemmen tot lid der Sociëteit aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van dinsdag 21 januari 1895 zijn de Heeren Johannes Harmsen DGzn en Jan Winter Gzn beide alhier, met algemeene stemmen tot leden der Sociëteit aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van dinsdag 21 mei 1895, is de Heer GJ Klokman, hoofd der school wijk IV (Middenschool), met algemeene stemmen als lid der Sociëteit aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering, 16 juli 1895, zijn de Heeren Wichers Jansen en Sparrenga, opzichters bij Jansen & Tilanus met algemeene stemmen als leden der Sociëteit aangenomen.

H Lammerink, secretaris

Algemeene vergadering op dinsdag 8 october 1895, des avonds 7 ½ uur.

Tegenwoordig GJ Klokman, JF Jonker, B ter Brake, H Lammerink, JC Bouwmeester, Jan Harmsen, GB ter Brake, AF Meijer, D van der Horst, W van den Berg, L Rakhorst.

De penningmeester Harmsen doet rekening en verantwoording 1894/1895, welke sluit met een voordeelig saldo van f 53,43 ½.

De voorzitter Bouwmeester aan de beurt van aftreding, wordt alszoodanig herkozen met algemeene min 1 stem en neemt daarmede genoegen. De secretaris Lammerink stel voor van het voordelig saldo f 40,-- beschikbaar te stellen voor eene lezing. Dit voorstel wordt met 8 tegen 3 stemmen, J Harmsen, Van der Horst en Van den Berg, aangenomen. Daarop stelt Harmsen voor het bedrag van f 40,-- te verhoogen, zonoodig tot f 50,--, aangenomen met 9 tegen 2 stemmen van der Horst en van den Berg. Het geld wordt ter beschikking gesteld van het Bestuur en ook wordt aan het Bestuur de uitvoering van dit Besluit overgelaten.

De vergadering wordt gesloten

H Lammerink, secretaris.

In deze vergadering 7 januari 1896 is de Heer CWC van Rietschoten, postdirecteur alhier, met algemeene stemmen als lid aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

In de vergadering 18 februari 1896 is de heer H Bolk, onderwijzer oostere openbare school, met 10 stemmen 1 in blanco als lid aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op vrijdag 2 oktober 1896, des avonds 8 uur. Tegenwoordig: Jan Harmsen, H Bolk, van der Horst, Klokman, Rakhorst, B ter Brake, Hendrik Jansen, G de Lange en H Lammerink, dus 9 personen.

Bij afwezigheid van den voorzitter neemt de secretaris tevens de functie van voorzitter waar. De vergadering wordt door het voorlezen van de notulen van de vorige vergadering geopend, waarna de penningmeester zijne rekening en verantwoording over het afgelopen jaar overlegt. De posten in ontvangst en uitgaaf worden door De Lange voorgelezen en deze adviseert de verantwoording goed te keuren en de penningmeester in dank te dechargeren, hetgeen door applaus geschiedt. Het voordelig saldo bedraagt f 17,27 ½.

De penningmeester die aan de beurt van aftreden is wordt met algemeene stemmen min 1 stem op Jonker, herbenoemd en blijft in functie. Lammerink stelt voor een gedeelte van het voordeelig saldo beschikbaar te stellen voor een lezing of voordracht in dezen winter en neemt daarbij over het voorstel van de Lange om dat bedrag op f 10,-- te bepalen; aangenomen met algemeene stemmen. Het bestuur wordt verzocht met HH liefhebbers van een dergelijke avond in Correspondentie te treden en over 14 dagen opnieuw eene vergadering te beleggen. Met het oog op de vergunningswet stelt De Lange voor:

1. Artikel 7 van het reglement aldus te veranderen: Het Bestuur zorgt voor een geschikt Locaal en voor de handhaving der goede orde; elke avond der week behalve des zondags is ere Societeit, en

2. Op de deur van de Sociëteit komt een bordje te hangen met den naam “Societeit”.

Beide voorstellen worden met algemeene stemmen aangenomen en De Lange belast zich het verlangde bordje te bezorgen. De logementhouder Ter Brake heeft geene bezwaren om elken avond in de week met uitzondering van de zondag, het lokaal voor de sociëteit beschiknaar te stellen, mits zich het recht voorbehoudende in buitengewone gevallen daarover te kunnen beschikken en verlangt geene meerdere vergoeding. Voorts wordt er besloten eene nieuw introductie boek aan te schaffen en een kastje te koopen tot berging van den Inventaris, voor zoveel noodig, der Societeit. Het Bestuur wordt opgedragen voor een en ander te zorgen.

Hierna sluit de waarnemend voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Vergadering op zaterdag 17 October 1896 des avonds op 8 uur.

Tegenwoordig Bouwmeester, Jonker, Rakhorst, B ter Brake, van den Berg, Bolk, Jan Harmsen, Klokman, de Lange en Lammerink.

Op de notulen der vorige vergadering wordt de aanmerking gemaakt, dat de logementhouder ter Brake geene toestemming had gegeven voor de Societeit op zondag. De secretaris verklaart dit voorbehoud te zullen vermelden. Daar de kosten van het aan te schaffen kastje, zie vorige vergadering, plus minus f 24,-- zal bedragen en de logementhouder eene andere gelegenheid tot berging aanwijst, kosten plus minus f 2,50, wordt met algemeene stemmen aangenomen van de gelegenheid van den logementhouder ter Brake te profiteren. De secretaris leest de antwoorden voor bij hem ingekomen van de HH Lamberts, S Rippa, CPT Bigot, voor het houden van een kunstavond, en daarom wordt besloten te proberen in dezen winter twee zulke vergaderingen te krijgen. Staande de vergadering wordt toegezegd door Bouwmeester 3 gulden, Jonker 4 gulden, Klokman 2 gulden, Rakhorst 4 gulden, Harmsen 2,50 gulden, de Lange 5 gulden, Lammerink 5 gulden en Bolk anderhalve gulden, samen f 27,-- voor beide avonden en wordt de secretaris gemagtigd om de ingezetenen eene lijst van inteekening voor de beide bedoelde vergaderingen te doen aanbevelen en daarop de bijdragen van bedoelde leden te vermelden.

Sluiting der vergadering.

H Lammerink, secretaris.

In de vergadering 25 juni 1897, tegenwoordig Bolk, v.d. Berg, B ter Brake, L ter Brake, Bouwmeester, Klokman en Lammerink (7 leden) is de Heer Herman de Haas alhier met algemeene stemmen (5 twee blanco) als lid aangenomen.

H Lammerink, secretaris

In de vergadering van ………………1897 is de Heer HCJM Fock (fabrikant briquetten, later Elferink & La Roy) alhier aangenomen als lid (9 voor, 1 tegen, 1 blanco).

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op donderdag 30 september 1897 des avonds om 8 uur.

Tegenwoordig: Bouwmeester, Johannes Harmsen, van Rietschoten, Hendrik Jansen, Rakhorst, v.d. Berg, de Lange, Klokman, GB ter Brake, B ter Brake en Lammerink.

Bij afwezigheid van den penningmeester legt de secretaris rekening en verantwoording over, dienstjaar 1896/1897. Die verantwoording wordt nagezien en in orde bevonden. Het voordeelig saldo bedraagt f 50,90 doch daarvan moeten nog betaald worden B ter Brake verwarming en licht f 10,--, W ten Hove f 1,05 voor bordje Societeit, B Bramer Wzn 25 exemplaren introductieboekje, zodat er na betaling van deze kosten een saldo is van f 39,60. De secretaris doet verantwoording van de inkomsten en uitgaven op de beide kunstavonden 20 november 1896, CPT Bigot en 21 januari 1897 Lamberts jr.

De bijdragen zijn volgens de lijst f 84,50, entree betaald 20 man in november 6 gulden en 21 in januari 3 gulden, samen 9 gulden. Samen f 93,50

Uitgaven:

2 sprekers f 80,--

Programma’s firma Wilmes f 2,50

B ter Brake vertering 1e avond f 3,26

Correspondentie f 0,60

W Doornbosch voor het presenteren der lijst van inteekening en ophalen der gelden f 2,--

B ter Brake vertering 2e avond f 2,72

Vertering knecht 2e avond f 0,50

Nota schilder Jansen f 3,90

Draadnagels etc f 3,53

Uitgaven totaal f 99,01

Tekort f 5,51.

Dit tekort is door den penningmeester der Societeit betaald. Er wordt besloten bij genoegzame deelneming ook dezen winter 2 kunstavonden te doen houden en daarvoor zoo noodig (op voorstel van De Lange) f 25,-- uit de kas beschikbaar te stellen.

De secretaris wordt met 9 (1 in blanco) en 1 op Johannes Harmsen, stemmen herkozen en n eemt daarmede genoegen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op dinsdag 4 october 1898 des avonds om 8 uur.

Tegenwoordig: Jan Harmsen, Hendrik Jansen, G de Lange, Bouwmeester, GB ter Brake, B ter Brake, van der Horst, Rakhorst, Lammerink, Klokman en van den Berg, dus 11 leden.

De voorzitter Bouwmeester opent de vergadering en de secretaris Lammerink leest voor de notulen der vorige Algemeene vergadering welke worden goedgekeurd. De penningmeester Harmsen legt over de rekening en verantwoording van het afgeloopen jaar welke op verzoek van den voorzitter, door De Lange en H Jansen wordt nagezien en accoord bevonden met een voordeelig saldo van

f 30,80. De voorzitter, aan de beurt van aftreden, wordt met 10 tegen 1 stem op B ter Brake herkozen en neemt die betrekking opnieuw aan. Er wordt besloten ook in dezen winterevenals in de beide vorige, 2 kunstavonden te houden en voor den eersten uit te noodigen den Heer S. Rippa te Rotterdam. Voor die beide avonden wordt f 25,-- uit de kas beschikbaar gesteld. De secretaris doet vervolgens rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven der beide kunstavonden in den vorigen winter.

Inkomsten:

volgens de lijst f 83,25

1e avond bijbetaald f 3,--

2e avond bijbetaald f 4,50

Uit de kas der secretaris f 25,--

Samen f 115,75

Uitgaven:

W Doornbosch, salaris en verschotten:

1e avond f 1,25

2e avond f 1,25

Lamberts jr f 40,--

Wilmes programma’s f 2,50

De Winter pianist f 50,--

De pianist extra voor ‘t bal f 5,--

Porto enz f 0,75

Nota B ter Brake f 15,25

Samen f 115,75

Niet meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van dinsdag 11 October 1898 is de Heer Albert Companjen met op 1 na (in blanco) algemeene stemmen als lid der Societeit aangenomen.

H Lammerink, secretaris

Op de vergadering 28 maart 1899, dinsdag, is de heer W Dijkstra directeur van de Roomboterfabriek, met algemeene stemmen als lid der Societeit aangenomen.

H Lammerink, secretaris

Algemeene vergadering op maandag 2 October 1899 des avonds 8 uur.

Tegenwoordig: Bouwmeester, G de Lange, H Jansen, Jan Winter, Johannes Harmsen, v.d. Berg, Fock, Jan Harmsen en H Lammerink.

De voorzitter opent de vergadering en vertrekt waarna de Lange diens plaats inneemt. De penningmeester doet rekening en verantwoording welke sluit met ene voordeelig saldo van f 59,24 en deze wordt goedgekeurd. De penningmeester wordt als zoodanig met algemeene min 1 stem herbenoemd en blijft in functie. Op voorstel van H Jansen wordt eene commissie benoemd voor 2 kunstavonden en de vergadering benoemt daarvoor G de Lange, H Jansen en H Lammerink en geeft deze commissie de beschikking over f 40,-- uit de kas der Societeit.

Hierna sluit de vergadering,

H Lammerink, secretaris.

Op de vergadering van 10 juli 1900 zijn de HH W Wouters, JMC Soeters met algemeene stemmen als leden der sociëteit aangenomen.

H Lammerink, secretaris.

Algemeene vergadering op maandag 1 October 1900 des avonds 8 uur.

Tegenwoordig JC Bouwmeester, H Jansen, Jan Harmsen, B ter Brake, H Bolk, W Dijkstra, G de Lange, W Wolters, D van der Horst, WR van den Berg, Johannes Harmsen, H Lammerink, dus 12 leden.

De voorzitter opent de vergadering, de secrertaris doet voorlezing der notulen welke worden goedgekeurd.

De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar welke sluit met een voordeelig saldo van f 51,40 ½ en wordt goedgekeurd.

De commissie, in de vorige vergadering benoemd voor de beide kunstavonden, die de beschikking voor de beide avonden had over f 40,--, deelt bij monde van het lid Lammerink mede, dat de penningmeester had gestort f 35,-- en daarvan nog over is f 2,50. Dit bedrag wordt den penningmeester gerestitueerd en deze boekt dat bedrag als buitengewoone ontvangst, zoodat het voordeelig saldo 1899/1900 in zijn geheel bedraagt f 53,90. De secretaris moet als zoodanig aftreden. De volgende stemmen worden uitgebracht: 5 op Lammerink, 2 op JF Jonker, 1 op Dijkstra, 1 op H Jansen, 1 op de Lange, 1 op van der Horst en 1 in blanco. Daar niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft er eene herstemming plaats tusschen Jonker en Lammerink en wordt deze laatste ,et 8 stemmen, 3 op Jonker en 1 van onwaarde herkozen doch neemt die herbenoeming niet aan zoodat eene vrije verkiezing geschiedt en waarvan de uitslag is dat JF Jonker met 8 stemmen, 1 op H Jansen, 1 op van der Horst en 1 op Dijkstra en 1 in blanco gekozen werd. Den gekozene zal door den secretaris worden kennis gegeven. N.B. Bij brief van 4 October 1900 geaccepteerd, HL.

Naar aanleiding van het voorstel van de secretaris om b.v. f 25,-- beschikbaar te stellen voor één of meer uitvoeringen door jonge dansers in deze winter, stelt de Lange voor eerst uit te maken of er een bedrag zal worden uitgetrokken en zoo jaa hoeveel, het eerste wordt aangenomen met algemeene stemmen min 1 stem (in blanco) en het bedrag daarvoor bepaald op f 30,--. L ter Brake GBzn komt ter vergadering. H Jansen stelt voor het 25 jarig bestaan der Societeit feestelijk te herdenken, waartoe met algemeene stemmen, min 1 in blanco, wordt besloten.

Alsnu heeft plaats de benoeming van eene commissie van 3 leden voor de feestviering in dezen winter en op 1 October 1901 (25-jarig bestaan) en waartoe gekozen worden JF Jonker, G de Lange en D van der Horst, de beide laatsten zijn aanwezig en nemen deze benoeming aan, terwijl den eersten kennis gegeven zal worden.

H Lammerink, secretaris

N.B. Bij brief van 4 October 1900 bedankt. HL

Op de vergadering van 19 februari 1901 is de heer JP Lammerink met algemeene stemmen als lid der Societeit aangenomen.

De secretaris, JF Jonker.

Algemene vergadering op vrijdag 27 september 1901 des avonds 8 uur, tegenwoordig de leden: J Harmsen, JC Bouwmeester, JF Jonker, WR van den Berg, D van der Horst, B ter Brake, Fock, W Wolters, H Bolk, G de Lange, L Rakhorst.

Na opening van de vergadering worden de notulen van de vorige vergadering door den secrretaris voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, welke sluit met een voordeelig saldo van f 67,16 ½ en welke rekening wordt goedgekeurd. Daarna wordt overgegaan tot de benoeming van een president en wordt op voorstel van de heer De Lange, de aftredende president, de heer JC Bouwmeester, bij acclamatie herbenoemd. Naens de commissie tot organiseren van een feestavond bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der sociëteit , stelt het lid dier commissie, de heer G de Lange voor om dit feest te houden in de maand januari a.s. daar volgens het oordeel der commissie deze tijd van ’t jaar meer geschikt is met het oog op ’t publiek. Voorts deelt de heer de Lange mede dat er waarschijnlijk een …. Avond georganiseerd zal worden: als 3e lid wordt, op voorstel van den heer Jonker, aan de commissie toegevoegd de heer Fock. De vergadering vereenigt zich met het voorstel van de heer de Lange. Er wordt tevens besloten het geheele kassaldo op 1 januari 1902 beschikbaar te stellen voor het te houden feest. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze door den voorzitter gesloten.

De secretaris, JF Jonker.

Op de vergadering van 15 april 1902 is de heer JR ter Brake met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen.

De secretaris JF Jonker.

Op de vergadering van 13 september 1902 is de heer FLM Elferink met algemeene stemmen als lid der Societeit aangenomen.

De secretaris, JF Jonker

Algemeene op Zaterdag 27 september 1902.

Aanwezig de heeren: JC Bouwmeester, J Harmsen, JF Jonker, MC Soeters, W van den Berg, L Rakhorst, W Dijkstra, JH Bolk, D van der Horst, JR ter Brake, G de Lange, B ter Brake. Na opening der vergadering door den voorzitter worden de notulen der vorige vergadering door de secretaris voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en moet het minder aangenaam feit constateren dat de kas een nadeelig saldo aanwijst van f 6,41. De rekening wordt echter in orde bevonden en aangezien het tekort ontstaan is door extra uitgaven voor een welgeslaagden feestavond ter eere van het 25-jarig bestaan der sociëteit wordt de rekening zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De aftredende penningmeester wordt, op voorstel van den heer Bouwmeester, bij acclamatie herbenoemd. Verder stelt de heer Bouwmeester nog voor om in plaats van vrijdagavond voortaan op zaterdagavond een sociëteitsavond te houden. Dit voorstel wordt van verschillende kanten sterk ondersteund en met algemeene stemmen goedgekeurd. De heer de Lange vraagt of het wel wenschelijk zoude zijn om, evenals vorige jaren, uit de leden der sociëteit eene commissie te benoemen, welke zal trachten een feestavond te organiseeren. Ofschoon de kas van de sociëteit niet gedoogt hiervoor eene bijdrage af te zonderen, is men algemeen van gevoelen dat zulk een avond meer kans van slagen heeft, wanneer de sociëteit daarvoor het initiatief neemt en wordt het voorstel van den heer de Lange algemeen goed gevonden. Tot leden dier commissie worden benoemd de heeren G de Lange, JF Jonker en D van der Horst.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

Op de vergadering van Dinsdag 2 december 1902 is de heer JR van der Slooten met algemeene stemmen als lid der Societeit aangenomen.

De secretaris, JF Jonker

Algemeene vergadering op zaterdag 10 October 1903.

Aanwezig de heren JC Bouwmeester, J Harmsen, JF Jonker, JPM Lammerink, WR van den Berg, JH Bolk, JR ter Brake, B ter Brake, JR van Slooten, terwijl na de opening der vergadering nog verschijnen de heeren L ter Brake GBzn en G de Lange.

Na opening van de vergadering door den voorzitter worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 22,09.

De rekening wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Daarna wordt overgegaan tot benoeming van een secretaris wegens periodieke aftreding en wordt de aftredende secretaris, de heer JF Jonker, op voorstel van den voorzitter bij acclamatie herbenoemd.

Op een vraag van den voorzitter of een der leden nog iets in het midden heeft te brengen, wijst de heer JP Lammerink er op, dat de naamlijst der leden noodzakelijk moet worden bijgewerkt en wordt de secretaris opgedragen dit werk door den heer W Doornbosch, notarisklerk alhier, te doen uitvoeren.

De heer L ter Brake GBzn vraagt of er geen mogelijkheid zoude bestaan om in den loop van het a.s. winterseizoen vanwege de faciliteit een gezelligen avond te arrangeren. Dit voorstel vind algemeen bijval. Tot leden der regelingscommissie worden benoemd de heren G de Lange, L ter Brake GBzn, JR van Slooten. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze door de voorzitter gesloten.

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 8 October 1904.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, J Harmsen, G de Lange, JP Lammerink, L Rakhorst, JR ter Brake, w van den Berg, B ter Brake.

Na opening der vergadering door den voorzitter, worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 31,59. De aftredende voorzitter, de heer JC Bouwmeester, wordt bij acclamatie als zoodanig herbenoemd. Er wordt voorts besloten om uit de kas der Societeit eene bijdrage te verleenen tot ……. Van het eventueel tekort voor het arrangeren van een feestavond. Tot leden der regelingscommissie voor dien feestavond worden benoemd de heeren G de Lange, JP Lammerink en L ter Brake GBzn. Eenparig wordt de wensch geuit dat de commissie zal trachten den heer Lamberts uit Amsterdam voor dien avond te engageeren. Verder niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JF Jonker, secretaris.

Op de vergadering van Dinsdag 3 januari 1905 is de heer EJ Dommerhold met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen.

De secretaris, JF Jonker.

Op de vergadering van dinsdag 21 februari is de heer H Boswinkel met algemeene stemmen als lid der sociëteit aangenomen.

De secretaris, JF Jonker

Algemeene vergadering op Zaterdag 23 september 1905.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, J Harmsen, JF Jonker, G de Lange, JR ter Brake, EJ Dommerhold, WR van den Berg, JP Lammerink, B ter Brake.

Na opening der vergadering door den voorzitter worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 46,64. Evenals vorige jaren wordt besloten om van dit kas saldo een bijdrage te verlenen tot dekking van het eventueel tekort voor het arrangeren van een feestavond. Tot leden der regelingscommissie voor dien feestavond worden benoemd de heeren G de Lange, JP Lammerink en FJ Elferink.

De aftredende penningmeester, de heer J Harmsen, verklaart geen herbenoeming meer te willen aannemen. In zijne plaats wordt tot penningmeester benoemd de heer EJ Dommerhold met 7 stemmen tegen 1 stem op den heer JP Lammerink en 1 stem op den heer L Rakhorst. Met het oog op het meer en meer in gebruik komende hazardspel na afloop van het gewone kaartspel, oppert de heer de Lange het denkbeeld om het kaartspel na 12 uur te verbieden of aan het bestuur op te dragen aan het hazardspel zooveel mogelijk paal en perk te stellen. Het meerendeel der leden kan zich hiermede echter niet vereenigen en wenscht den leden hierin geheel vrij te laten.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter besloten.

Op de vergadering van Dinsdag 3 October zijn de volgende heeren as lid der sociëteit aangenomen: HJ Bonefaas met algemeene stemmen, HG Botje met 8 stemmen tegen 3 stemmen, 1 blanco en JW Lucas met 7 stemmen tegen 4 stemmen en 1 blanco.

Naar aanleiding van een verzoekschrift dato 22 mei van de toneelclub Aurora om restitutie van door haar gemaakte kosten a f 4,-- voor deze uitvoering op den feestavond der sociëteit die niet kon doorgaan wegens overlijden van den heer notaris Lammerink, heeft het bestuur het volgende antwoord gericht aan het bestuur der toneelclub Aurora dato 29 mei:

“In beleefd antwoord op uw schrijven van 22 mei j.l. heeft het bestuur der sociëteit de eer u mede te deelen, dat het aan uw verzoek om restitutie der door u gemaakte onkosten voor deze voorgenomen uitvoering der toneelclub Aurora niet kan voldoen.

Het bestuur brengt u in herinnering dat in de societeitsvergadering van 23 september 1905 besloten is om van het kas saldo een bijdrage te verlenen tot dekking van het eventueel tekort van een te arrangeren feestavond, waarvoor een commissie uit de leden der sociëteit werd benoemd. Het bestuur heeft officieus mogen vernemen dat deze feestcommissie uwe vereeniging heeft geëngageerd om op deze avond enige stukjes ten beste te geven. De uitvoering ging echter niet door niet omdat vanwege de sociëteit de feestavond werd afgelast maar omdat er een onvoorzien incident plaats heeft gevonden waardoor uwe vereniging niet kon optreden.

Lettende op het besluit dat er een bijdrage zal verleend worden tot dekking van een eventueel tekort, kan het bestuur der sociëteit geen vrijmoedigheid vinden om gelden uit de kas beschikbaar te stellen ter vergoeding van onkosten, gemaakt door eene vereeniging die aan haar voornemen om op den feestavond op te treden, geen gevolg heeft kunnen geven.

JCB, voorzitter, JFJ secretaris.

Algemene vergadering op dinsdag 25 september 1906.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR van Slooten, G de Lange, J Harmsen, Flh Elferink, D van der Horst, WR van den berg, L Rakhorst, GB ter Brake, JP Lammerink, HJ Bonefaas, W Dijkstra, JH Bolk, EJ Dommerhold, JR ter Brake, B ter Brake.

Na opening der vergadering door den voorzitter leest de secretaris de notulen der vorige vergadering voor en worden deze zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 57,09. De aftredende secretaris de heer JF Jonker, wordt bij acclamatie herbenoemd. De secredtaris deelt mede dat bij hem zijn ingekomen:

Een schrijven van het lid den heer JR van Slooten, waarbij deze zich beklaagt, dat het lokaal der sociëteit op zaterdag 10 februari 1906 door eene kiesvergadering bezet was, zonder dat de leden daarvan in kennis waren gesteld. De voorzitter verklaart dat hij er voor zal zorgen dat voortaan zoiets niet meer zal plaats hebben.

Een schrijven van den heer Elferink, voorzitter van de toneelclub Aurora, behelzende een verzoek om restitutie van gemaakte onkosten door deze vereeniging gemaakt ten behoeve van eene uitvoering voor de leden der sociëteit, welke uitvoering echter door onvoorziene omstandigheden, niet heeft plaatsgehad. Naar aanleiding van dit schrijven ontspon zich een levendig debat. De secretaris leest aan de vergadering voor het antwoord door het bestuur der sociëteit op dit schrijven gericht. De heer Elferink verklaart dat hij abusievelijk dit schrijven aan de sociëteit heeft laten uitgaan van de toneelclub Aurora, zijn bedoeling was geweest om restitutie te vragen voor onkosten die door de feestcommissie en met toestemming van de feestcommissie, ook door leden van Aurora zijn gemaakt. Na langdurige bespreking wordt bij stemming met 16 voor en 1 tegen besloten om de gevraagde restitutie te verleenen. Met algemeene stemmen wordt voorts besloten om eene commissie te benoemen welke in den loop van het winterseizoen een feestavond zal arrangeren en wordt de kas van de sociëteit beschikbaar gesteld voor dekking van een eventueel tekort. Tot leden dier commissie worden benoemd de heren JP Lammerink, FLM Elferink en JR van Slooten. Een voorstel van de heer van der Horst dat de commissie in een te houden vergadering een programma van dien feestavond aan het oordeel der leden zal onderwerpen vind geen voldoende ondersteuning en wordt de commissie dus geheel vrijgelaten.

Nadat geen der leden meer het woord verlangt en ook verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester voorzitter, JF Jonker secretaris.

Algemene vergadering op zaterdag 28 september 1907.

Aanwezig de heren JC Bouwmeester, JF Jonker, W Dijkstra, JR van Slooten, G de Lange, L Rakhorst, WR van den Berg, JP Lammerink, JR ter Brake, JH Bolk.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.

De secretaris deelt mede, dat de heer Dommerhold, penningmeester, die naar leders vertrokken is, aan hem de in kas zijnde gelden en het kasboek heeft ter hand gesteld en wordt een en ander door den secretaris aan den voorzitter overhandigd. Daarna wordt overgegaan tot benoeming van een voorzitter wegens periodieke aftreding en van een penningmeester wegens vertrek van den heer Dommerhold. Bij acclamatie van stemmen wordt de aftredende voorzitter de heer JC Bouwmeester herbenoemd en wordt met 8 van de 9 stemmen tot penningmeester gekozen de heer JR ter Brake. Beide heeren laten zich de benoeming welgevallen. De voorzitter draagt den nieuw gekozen penningmeester de kas over zijnde f 76,09. Met algemeene stemmen wordt besloten om een gedeelte van het kassaldo beschikbaar te stellen voor 1 of 2 feestavonden en worden voor de feestcommissie gekozen de heren G de Lange, JP Lammerink, JR van Slooten. Verder niets meer aan de order zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzittrer

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op 24 november 1908

Aanwezig de heren JC Bouwmeester, JF Jonker, B ter Brake, D van der Horst, JH Bolk, GB ter Brake, J Harmsen, WR van den Berg, JP Lammerink.

Na opening van de vergadering door de voorzitter worden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen en zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Bij afwezigheid van den penningmeester, den heer JR ter Brake, doet de secretaris rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar en blijkt het dat er een voordelig saldo is van f 69,88 ½. Daarna wordt overgegaan tot benoeming van een penningmeester en wordt de aftredende penningmeester bij acclamatie herbenoemd. Door den heer D van der Sloot wordt voorgesteld om dit jaar in plaats van een kunstavond te arrangeeren zooals vroegere jaren wel eens heeft plaats gehad, gezamenlijk een toneelvoorstelling in Almelo te gaan bijwonen op kosten van de sociëteit en wordt dit voorstel algemeen goedgevonden. Aan het bestuur wordt opgedragen den leden nader te berichten, wanneer dit bezoek het geschiktst kan plaats hebben. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, vooritter, JF Jonker secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 18 september 1909.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, WR van den Berg, J Harmsen, D van der Horst, H Boswinkel, B ter Brake, JP Lammerink, terwijl aan het einde der vergadering nog verschijnt de heer Rakhorst.

Na opening der vergadering door den voorzitter, worden de notulen der vorige vergadering door den secretaris voorgelezen en goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording en blijkt dat er een voordelig saldo is van f 80,88 ½. De aftredende secretaris, de heer JF Jonker, wordt bij acclamatie herbenoemd. De voorzitter stelt nu aan de orde de vraag hoe het aanwezig kasgeld geheel of gedeeltelijk zal worden besteedt. De heer D van der Horst vraagt waarom door het bestuur geen uitvoering is gegeven aan het besluit van de vorige vergadering, nl om een kunstavond in Almelo te gaan bijwonen. Door den voorzitter wordt hierop geantwoord dat door een sterfgeval in de familie ter Brake alsmede door de geringe opkomst der leden op de gewone societeitsavonden, aan dat besluit geen uitvoering is gegeven, en wil gaarne erkennen dat het bestuur ion dezen nalatig is geweest doordat een en ander niet ter kennis van de leden is gebracht. De heer JR ter Brake kan zich geenszins vereenigen net het idee om een gezellige avond in Almelo te arrangeeren, en stelt voor om in de loop van den winter vopor de leden hier ter plaatse een avondje te arrangeeren bestaande uit een diner of souper. Met 6 stemmen voor, 3 tegen en 1 blanco wordt besloten tot het geven van een diner en worden de heren JR ter Brake, JC Bouwmeester aangewezen om voor de verdere regeling hiervan te zorgen. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, president

JF Jonker secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 17 september 1910. Tegenwoordig de heeren JC Bouwmeester, JR ter Brake, JF Jonker, B ter Brake, JP Lammerink, W Dijkstra, WR van den Berg, JH Bolk.

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording en blijkt het dat de kas der vereeniging beschikt over een batig saldo van f 37,25 ½. De aftredende voorzitter, de heer JC Bouwmeester, wordt bij acclamatie herbenoemd. De voorzitter stelt nu aan de orde de vraag of het aanwezige kasgeld ook zal worden gebruikt voor een feestavond of iets dergelijks. De heer Dijkstra stelt voor om den heer Lamberts uit Amsterdam te vragen of hij genegen zoude zijn tegen een vergoeding van f 35,-- in den loop van den winter een lezing te houden voor de leden der sociëteit met bekwame introducies. Dit voorstel wordt in stemming gebracht en blijkt het dat 4 leden zich voor en 4 leden zich tegen verklaren. Volgens artikel 10 van het reglement beslist bij staking van stemmen de voorzitter en verklaart zich voor het voorstel Dijkstra. Aan den secretaris wordt opgedragen met den heer Lamberts in correspondentie te treden. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt den vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, president

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 30 september 1911.

Tegenwoordig de heren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, JH Bolk en JP Lammerink.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording en blijkt het dat de kas beschikt over een batig saldo van f 13,50 ½. De aftredende penningmeester, de heer JR ter Brake, wordt bij acclamatie herkozen. Met het oog op de gering kasgelden wordt besloten dit jaar geen feestavond van de sociëteit te arrangeeren.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 28 september 1912.

Tegenwoordig de heren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, B ter Brake, JP Lammerink.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording en blijkt het dat de kas beschikt over een saldo van f 30,75 ½. Daar verder niemand het woord verlangt wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

Algemeene vergadering op zaterdag 27 september 1913.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, B ter Brake, JP Lammerink.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Uit het verslag van den penningmeester blijkt dat de kas beschikt over een voordelig saldo van f 44,00 ½. De aftredende voorzitter wordt bij acclamatie herkozen. Daar verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 30 october 1915.

Aanwezig de leden JC Bouwmeester, JR ter Brake, JF Jonker, B ter Brake, J Jonker, KA Borggreve, WC Jonker, JP Lammerink.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.de penningmeester doet rekening en verantwoording en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 69,50 ½. De voorzitter stelt de vraag of de leden dit kassaldo of een gedeelte ervan ook voor een of ander doel wenschen te besteden. De heer JR ter Brake om een biljartwedstrijd met voorgift te arrangeren waaraan de leden kunnen deelnemen en dan na afloop zich te vereenigen aan een eenvoudig souper. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen en hiervoor een bedrag uit de kas van f 50,-- beschikbaar gesteld. Aan de heeren KA Borggreve en WC Jonker wordt opgedragen voor den aankoop van 5 prijzen ten bedrage van f 15,-- te willen zorgen en verder de leiding en regeling van den feestavond op zich te nemen. De aftredende bestuursleden de heeren JR ter Brake en JF Jonker worden bij acclamatie herkozen.

Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 14 october 1916.

Aanwezig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, B ter Brake, JR ter Brake, JH Bolk, JP Lammerink en WC Jonker. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezern en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 35,65 ½. De secretaris deelt mede dat bij hun is ingekomen een schrijven van den heer JP Lammerink, behelzende het verzoek om de vergoeding voor het verhuren van de localiteit voortaan te bepalen op f 25,-- in plaats van f 10,-- en het kaartgeld van 5 op 10 cent te willen brengen. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen dit verzoek toegestaan.

De aftredende voorzitter de heer JC Bouwmeester wordt met algemeene stemmen herbenoemd.

Daarna wordt de vergadering op de gebruikelijke wijze door den voorzitter gesloten.

JR ter Brake, voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 13 october 1917.

Aanwezig de heeren JR ter Brake, JF Jonker, B ter Brake, JH Bolk, JP Lammerink, J Jonker, WC Jonker.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording en het blijkt dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 34,15 ½. De aftredende penningmeester, de heer JR ter Brake, wordt bij acclamatie herbenoemd. Daar verder geen voorstellen ter tafel worden gebracht en ook niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door den waarnemende voorzitter gesloten.

JR ter Brake, w. voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 28 september 1918.

Tegenwoordig JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, B ter Brake, J Engberts, J Jonker, JP Lammerink.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester brengt verslag uit over den toestand der geldmiddelen en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 27,83 ½. De aftredende secretaris, de heer JF Jonker, wordt bij acclamatie herkozen. Daar verder geen voorstellen ter tafel worden gebracht en ook niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 11 october 1919.

Tegenwoordig de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, JP Lammerink, B ter Brake, J Jonker, JH Bolk en J Engberts.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester brengt verslag uit over den toestand der geldmiddelen en blijkt het dat de kas beschikt over een voordeelig saldo van f 23,57 ½. De aftredende voorzitter, de heer JC Bouwmeester, wordt bij acclamatie herbenoemd. Aangezien in de loop van dit jaar de vereeniging wegens verkoop van het hotel ter Brake niet meer de beschikking had over een lokaliteit in genoemd hotel, werd een lokaal in cafe Hofte door de vereeniging gehuurd op dezelfde voorwaarden als vroeger in hotel ter Brake. Met het oog hierop werd het algemeen wenschelijk gevonden om de Koninklijke goedkeuring op de statuten der vereeniging aan te vragen en werd den voorzitter opgedragen hiervoor zoo spoedig mogelijk te willen zorgen.

De heer JR ter Brake stelt nog de vraag of de leden er ook iets voor voelen om vanwege de sociëteit een feestavond in cafe Hofte te arrangeeren, buiten bezwaar van de kas der sociëteit. Daar dit voorstel geen ondersteuning vind en er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

JF Jonker, secretaris

Notulen opgemaakt 10 december 1919 en afschrift opgezonden ter verkrijging van Koninklijke goedkeuring. Daartoe uitgenodigd door eenige belanghebbenden kwamen hedenavond de navolgende personen bijeen om te praten over de oprichting eener sociëteit, t.w. de heeren JC Bouwmeester, JF Jonker, JR ter Brake, JP Lammerink, JH Bolks, J Jonker JFzn, B ter Brake en J Engberts. Met algemeene stemmen werd besloten eene vereeniging op te richten die den naam zal dragen van: De Societeit. Tot bestuursleden werden gekozen tot voorzitter de heer JC Bouwmeester, tot secretaris de heer JF Jonker en tot penningmeester de heer JR ter Brake. De jaarlijksche contributie werd vastgesteld op f 1,50, terwijl tevens bepaald werd dat de leden een entreegeld van f 2,50 in de kas van de vereeniging moeten storten. Aan het bestuur werd opgedragen met den cafehouder Hofte te onderhandelen over het in gebruik nemen van een lokaal alwaar dan voorlopig 2 avonden per week de samenkomsten zullen plaats hebben en wel des dinsdags en des zaterdags. Verder werden de statuten der vereeniging vastgesteld en met algemeene stemmen besloten hierop de Koninklijke goedkeuring aan te vragen. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

JF Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 25 september 1920.

Aanwezig de heren JC Bouwmeester, JR ter Brake, JH Bolk, B ter Brake, JP Lammerink, WC Jonker en J Jonker.

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. De penningmeester doet rekening en verantwoording en blijkt dat er een voordeelig saldo van

F 22,58 ½ in kas is. De aftredende penningmeester, de heer JR ter Brake, wordt bij acclamatie herbenoemd. Hierna doet de voorzitter mededeling van een ingekomen schrijven van den heer JF Jonker, waarin deze ontslag vraagt als secretaris der vereeniging. De voorzitter stelt voor om dit ontslag te verleene en verder om den Heer J Jonker bij acclamatie als secretaris te benoemen, hetgeen zonder stemming aangenomen wordt. De Heer J Jonker neemt zijne benoeming aan. Bij de rondvraag stelt de heer Lammeerink voor om voor de leden der Societeit een kegelavond in Almelo te houden. Een en ander dan buiten bezwaar van de kas der vereeniging. Dit voorstel vindt algemeene instemming en neemt de heer JR ter Brake op zich om hiernaar in Almelo te informeeren. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 1 october 1921.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, JR ter Brake, B ter Brake, JP Lammerink, JH Bolk, J Engberts en J Jonker. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording en blijkt er een voordeelig saldo in kas te zijn van fl 11,04 ½. De aftredende secretaris, de heer J Jonker, wordt bij acclamatie herbenoemd. De heer JR ter Brake stelt voor om, evenals het vorig jaar, een biljartconcours te arrangeeren, waarmede zich alle leden kunnen vereenigen. Na eenige besprekingen worden de heeren JP Lammerink en J Jonker aangezocht om een en ander te regelen en later met voorstellen te komen. De eventueel te geven voorgiften worden in onderling overleg reeds vastgesteld. Daar verder niets meer aan de orde is en geen verdere voorstellen meer ter tafel worden gebracht, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 4 november 1922.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, JR ter Brake, B ter Brake, JP Lammerink, JH Bolk, J Engberts en J Jonker.

Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige algemeene vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording en blijkt er een voordeelig saldo in kas te zijn van f 70,04 ½. Dit beheer wordt eveneens goedgekeurd. Daar door een sterfgeval van eenige leden de jaarlijksche inkomsten kleiner geworden zijn en deze de uitgaven niet meer dekken, wordt besloten dat de aanwezige leden ieder f 1,-- extra bijdragen. Een contributieverhooging gaat bezwaarlijk met het oog op de koninklijk goedgekeurde statuten. Daarna komt aan de orde de verkiezing van een bestuurlid; de aftredende voorzitter wordt bij acclamatie met algemeene stemmen herkozen. Bij de rondvraag stelt de heer Lammerink voor om eens een avondje te arrangeeren waar ook dames kunnen komen en b.v. een koud souper te geven. Verschillende leden geven hierover hun opinie weer en wordt tenslotte een commissie benoemd, op voorstel van den heer Bolk, welke een en ander eens nader zal overleggen en met verdere voorstellen zal komen.

Met 4 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco wordt besloten tegelijk met deze avond een biljardconcours te houden, evenals zulks de twee vorige jaen plaats had. De regeling hiervan wordt ook in handen van genoemde commissie gestled, welke bestaat uit de heeren J Engberts, JP Lammerink en J Jonker. Hierna verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 23 september 1923.

Aanwezig zijn de Heeren JC Bouwmeester, JR ter Brake, JP Lammerink, JH Bolk, GH Immink ter Brake en J Jonker. De voorzitter opent de vergadering en herdenkt daarbij ons oudste lid, den heer B ter Brake, die wegens ziekte afwezig is, daarbij de hoop uitsprekend dat ZE. Spoedig weer in ons midden zal zijn. De notulen der vorige algemeene vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording en blijkt er een voordeelig saldo van f 9,54 ½ in kas te zijn. Dit beheer wordt eveneens goedgekeurd. Vervolgens komt de bestuursverkiezing aan de orde wegens het aftreden van den penningmeester, den Heer JR ter Brake, die met algemeene stemmen bij acclamatie herbenoemd wordt. Bij de rondvraag stelt de heer JR ter Brake voor dit jaar weer een billardconcours te houden, maar dit dan anders in te richten door namelijk een competitie te spelen, zoodat iedere deelnemer tegen ieder der overige spelers een partij te spelenkrijgt, in tegenstelling met vorige jaren toen volgens het afvalsysteem gespeeld werd. Dit vorostel wordt met algemeene instemming en werd hiertoe besloten. Verder werden voor dit concours nog eenige bepalingen vastgesteld nl. dat iedere speler op de avond zelf 1 partij te spelen heeft, dat het meest aantal gewonnen partijen de eerste prijs heeft en dat bij een gelijk aantal gewonnen partijen nog een partij gespeeld meot worden. Op de slotavond mogen verder dames introducees komen. Het inleggeld werd weer bepaald op f 2,50, terwijl een regelingscommissie benoemd werd bestaande uit de heeren JP Lammerink, GH Immink ter Brake en J Jonker. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 27 september 1924.

Aanwezig zjin de heeren JC Bouwmeester, JR ter Brake, J Engberts, JPM Lammerink, JH Bolk, GB ter Brake en GH Immink ter Brake. Alvorens de vergadering door den voorzitter geopend wordt memoreert deze het verlies dat de vereeniging geleden heeft door het overlijden vanhet oudste en trouwste lid, den Heer B ter Brake. Na de opening worden de notulen der vorige algemeene vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording over het financieel gedeelte en blijkt er een voordeelig saldo in kas te zijn van

f 13,04 ½. Dit beheer wordt eveneens goedgekeurd. Het aan beurt van aftreding zijnde bestuurslid, de secretaris de Heer J Jonker, wordt op voorstel van den voorzitter bij acclamatie herbenoemd. De heer J Engberts doet vervolgens het voorstel om op een nader te bepalen dag buiten de gemeente een gezellig samenzijn te houden. Eerst wordt Delden genoemd, maar bestaat daar niet veel animo voor. Tenslotte wordt na eenige besprekingen met algemeene stemmen in principe besloten tot het houden van een dinetje in Hotel de Gouden Leeuw te Almelo. Verder wordt met algemeene stemmen besloten tot het houden van een billardconcours op dezelfde grondslagen van het vorige jaar en zal zich dezelfde commissie van toen met de regeling belasten. Teneinde de sterke rook op de societeitsavonden in de zaal tegen te gaan wordt met den heer Hofte overlegd dat deze een electrische ventilator zal laten aanbrengen. Als tegemoetkoming in de kosten hiervan zal de vereeniging de sociëteit de huur van het vertrek verhoogen van 25 tot 30 gulden per jaar. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op 14 november 1925.

Aanwezig zijn deheeren: JC Bouwmeester, JR ter Brake, dokter Versteeg, J Engberts, JP Lammerink, JH Bolk, L ter Brake GBzn, GH ter Brake en J Jonker.

Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige algemeene vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording over het finantieele gedeelte, welk beheer eveneens goedgekeurd wordt. Er blijkt een voordeelig saldo in kas te zijn van f 16,04 ½. Het aan beurt van aftreding zijnde bestuurslid, de voorzitter, de heer JC Bouwmeester, wordt bij acclamatie herbenoemd. Hierna komt ter sprake het 50 jarig bestaan der vereeniging en stelt de heer Versteeg voor om een fondsje te vormen uit het verlies bij het kaartspelen. Dit voorstel ondervindt echter geen steun; in principe wordt besloten de herdenking wel feestelijk te vieren, waartoe op voorstel van den heer JR ter Brake, besloten wordt in de maand juli een extra vergadering te houden waar een en ander nader geregeld zal worden. Verder wordt besloten wederom, evenals vorige jaren, een billardconcours te houden waarvan de eindavond in de maand januari zal vallen. Als commissie voor dit concours worden benoemd de Heeren Versteeg, Immink ter Brake en Jonker. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter,

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 30 october 1926.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, JP Lammerink, J Engberts, KA Borggreve, JH Bolk en J Jonker, terwijl later de heer L ter Brake nog komt. Na de opening herdenkt de voorzitter allereerst onze overleden penningmeester de heer JR ter Brake, die altijd zoo’n groote steun voor onze vereeniging was. De notulen der vorige algemeene vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Uit de mededeling van den waarnemenden penningmeester blijkt een voordeelig saldo van f 13,54 ½ in kas te zijn. Bij de daarna gehouden verkiezingh van een penningmeester wordt de heer JH Bolk gekozen met 5 stemmen tegen 1 stem op den heer KA Borggreve. De heer Bolk aanvaardt de benoeming. Bij de daarna gehouden rondvraag blijkt dat niemand iets voelt voor een herdenking van het 50 jarig bestaan der vereeniging, welk feit in dit najaar, wegens droeve omstandigheden, niet herdacht werd. Daar het meermalen voorgekomen is dat slechts 1 of 2 leden op dinsdagavond kwamen, gingen er stemmen op om alleen zaterdagavond sociëteit te houden. Na besprekingen werd echter besloten de dinsdag niet op te heffen, doch elkaar te waarschuwen zoodat er een partijtje gemaakt kan worden. Verder werd besloten weer een billardconcours te houden en werden daarvoor de voorgiften vastgesteld. De eindavond zal gehouden worden in de maand februari, terwijl de regeling aan dezelfde commissie alas het vorige jaar werd opgedragen. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris

Algemeene vergadering op zaterdag 24 september 1927.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, JH Bolk, en JP Lammerink. De notulen der vorige algemeene vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Uit het verslag van den penningmeester blijkt een voordeelig saldo in kas te zijn van f 11,04 ½. Bij de hierna gehouden bestuursverkiezing wordt de aftredende secretaris, de heer J Jonker JFzn, bij acclamatie herbenoemd. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris.

Algemeene vergadering op zaterdag 10 november 1928.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, J Engberts, JP Lammerink, JH Bolk en J Jonker.

Na de opening door den voorzitter worden de notulen der vorige algemeene vergadering voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna doet de penningmeester rekening en verantwoording over het finantieele gedeelte en blijkt er nog een voordeelig saldo in kas te zijn van f 2,29 ½. Bij de hierna volgende bestuursverkiezing wordt de aftredende voorzitter, de heer JC Bouwmeester, bij acclamatie herbenoemd. Daar het zich laat aanzien dat er volgend jaar een nadeelig saldo in kas zal zijn, werden middelen besproken om tot meer inkomsten te geraken. De meeningen waren heirover nogal verdeeld en werd besloten t.z.t. dit punt nader onder de oogen te zien. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris

Algemeene vergadering op zaterdag 16 november 1929

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, J Engberts, JH Bolk en J Jonker. De vergadering wordt door den voorzitter geopend die er zijn spijt over uitspreekt dat door vertrek van eenige leden de gewone zaterdagaovnd bijeenkomsten niet meer geregeld gehouden kunnen worden. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Bij de verantwoording der penningmeester blijkt er eigenlijk een klein nadeelig saldo in kas te zijn, doch door een kleine storting in de kas der vier aanwezige leden wordt dit tekort omgezet in een voordeelig saldo van 19 ½ cent. Bij de gehouden bestuursverkiezing wordt de heer Bolk bij acclamatie herbenoemd. Algemeen is men van oordeel dat de vereeniging niet opgeheven moet worden, zoodat, indien de gelegenheid zich voordoet, men nog sociëteitsavond kan houden. In verband hiermede wordt met den heer Hofte overeen gekomen de zaalhuur op f 15,-- te brengen. Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.

JC Bouwmeester, voorzitter

J Jonker, secretaris

Algemeene vergadering op zaterdag 24 januari 1931.

Aanwezig zijn de heeren JC Bouwmeester, JH Bolk en J Jonker. Na opening door den voorzitter worden de notulen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Uit het verslag van den penningmeester blijkt een voordelig saldo in kas te zijn van f 8,69 ½. Bij de hierna volgende bestuursverkiezing wordt de heer J Jonker bij acclamatie herbenoemd. Wegens zijn a.s. vertrek uit deze gemeente bedankt de heer Bouwmeester als lid en voorzitter der vereeniging, na meer dan 40 jaar lang het voorzitterschap te hebben waargenomen. Als voorzitter wordt nu benoemd de heer L ter Brake GBzn die deze benoeming aangenomen heeft. Doordat bij gebrek aan bezoekende leden geen geregelde avonden meer gehouden kunnen worden, wordt met den heer Hofte overeengekomen dat voor iedere avond die van het lokaal gebruik gemaakt zal worden, fl 2,-- zaalhuur gegeven zal worden. Verder neits meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten.