Historisch overzicht

1364
Oudst bekende historisch document over Vriezenveen getekend
In dat jaar geven Evert van Heker, heer van Almelo, en zijn vrouw Bathe onder bepaalde, nader omschreven voorwaarden de Vriezenveners het recht het veengebied ten noorden van Almelo te ontginnen. Instelling van de boterpacht door de graaf van Almelo. Van elke hoeve moet men Sint-Martini dag een volle emmer boter worden betaald.
2 april 1391
Oudst bekende koopakte getekend
In deze akte vraagt de heer van Almelo niet alleen een jaarlijkse pacht, maar ook een koopsom van de Vriezenveners. De Vriezenveners kopen het Broek, dat ligt tussen de Aa en de Hollander Graven.
1405
Stichting van het Klooster te Sibculo
1413
Roelof Begher bevestigd als priester van de R.K. kerk te Vriezenveen
1548
Jasper Hendrikszoon benoemd tot Schout van Vriezenveen
5 januari 1666
Vriezenveen geplunderd en in brand gestoken
De troepen van de Bisschop van Munster, Christoffel Bernhard van Galen (alias Bommen Berend), plunderen en steken Vriezenveen aan de Buterweg in brand.
21 mei 1724
Johannes Henricus de Man bevestigd als predikant van de Ned. Herv. Gemeente
Johannes Henricus de Man kwam van Hardenberg.
1797
Katholieke Parochiegemeenschap heropgericht
1798
Nieuwe R.K. Kerk gereed
Vermoedelijk 1800
Westerveeverzekering
29 november 1801
Grote Kerk in gebruik genomen
1 oktober 1814
Brand in Vriezenveen
Op 1 oktober 1814 woedde er brand in Vriezenveen. Hierbij gingen 14 huizen en enige schuren verloren. Hoogst waarschijnlijk werd ook het gemeentehuis getroffen. De akten van de burgerlijke stand over de periode 1 januari t/m 30 september 1814 gingen namelijk door dezelfde brand verloren. Bij Koninklijk Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heer Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden werd gelast de herstelling van de registers van den Burgerlijken Stand der Gemeente Vriesenveen. Daardoor togen op 15 april 1815 vele ingezetenen naar de Rechtbank in Almelo om dit te bewerkstellingen. Aangezien er na de brand geen overlijdensboek meer voorhanden was, werden de overlijdensaangiften pas weer hervat op 15 november 1814. Vanaf deze datum werden ook de overledenen van de tussen liggende periode met terugwerkende kracht beschreven.
11 december 1820
Jan Kunst aangesteld als koster van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen
1821
Middenschool vergroot
1840
De gemeente Vriesenveen telt 2.893 zielen
Verdeeld in het dorp Vriesenveen 2.708, buurtschap Bruinehaar 80 en verspreide woningen 105.
5 mei 1840
Brand in Vriezenveen
Bij de brand van 5 mei 1840 gingen ruim 40 huizen en een groot aantal schuren verloren.
22 juni 1845
Eerste steen gelegd van de verbouwde Middenschool
De eerste steen werd gelegd door burgemeester Gerrit Engels en schoolmeester Jan Kunst. Onder deze steen werd een fles ingemetseld, welke vermelde de namen van de eerste steenleggers, de namen van de aannemers en de aannemingssom.
1846
Middenschool geheel vernieuwd
De school wordt verdeeld in drie lokalen en biedt ruimte voor ongeveer 500 kinderen.
31 december 1850
De gemeente Vriezenveen telt 2.991 inwoners
1 oktober 1859
Ned. Herv. Jongelings Vereniging Ps. 119:9 opgericht
1860
Kanaal langs Vriezenveen gegraven
1862
Leemansmolen gebouwd
29 januari 1865
Tweeling overlijdt na 4 dagen
Op 29 januari 1865 om 06:00 uur overlijdt Johannes Smelt. Dezelfde dag om 20:00 uur overlijdt zijn tweeling broertje Jan, beide 4 dagen oud en zoontjes van Berend Smelt en Jesina Vetker.
21 oktober 1869
Christelijke Jongedochters Vereeniging Perpetua opgericht
De meisjesvereniging werd opgericht door de godsdienstleraar Hendrik van den Brink.
17 november 1869
Firma Jansen & Tilanus opgericht
1 oktober 1874
Tweeling na ruim 1 jaar en met ruim 4 dagen verschil overleden
Op 27 september 1874 om 20:00 overlijdt Gezina Bramer. Bijna vier dagen later op 1 oktober 1874 om 16:00 overlijdt haar tweeling zusje Hendrika Bramer, beide kinderen van Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer.
21 juli 1875
2de tweeling van Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer geboren
Op 21 juli wordt de tweeling Hein en Gerhard Bramer geboren. Hetgeen de tweede tweeling voor het gezin Gerhardus Albartus Bramer en Hermina Letteboer betekende.
22 augustus 1875
3 kinderen in 2 weken tijd overleden
Op 8 augustus 1875 overlijdt Dina Bramer. Drie dagen later overlijdt haar zusje Jezina Johanna. En elf dagen later hun broertje Frederik. De kinderen van Egbert Bramer en Alberdina Pereboom zijn dus in een tijdsbestek van 2 weken overleden.
31 december 1875
De gemeente Vriezenveen telt 3.561 inwoners
6 september 1876
Overleden in de kraam
Willemina Kleinhalle, overleed in kraam van haar zoon Willem.
2 januari 1878
Openbare lagere school op het Oosteinde van Vriezenveen in gebruik genomen
6 oktober 1880
Tweeling na ruim 5 maanden en met bijna 2 dagen verschil overleden
Op 4 oktober 1880 om 08:00 overlijdt Johannes Steunebrink. Bijna twee dagen later op 6 oktober 1880 om 06:00 overlijdt zijn tweeling zusje Hermina Steunebrink, beide kinderen van Hendrik Steunebrink en Gesina Lansink.
1881
De gemeente Vriesenveen verandert haar naam in Vriezenveen
1883
De gemeente Vriezenveen verandert haar naam in Friezenveen
1 maart 1884
Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Vrije Scholen met den Bijbel te Vriezenveen opgericht
De eerste vergadering werd belegd door ds. De Mol Moncourt en godsdienstonderwijzer W.C. Lodder in de pastorie van de Hervormde Gemeente te Vriezenveen.
15 oktober 1884
Openbare lagere school op het Westeinde van Vriezenveen in gebruik genomen
1885
Postkantoor gebouwd
1885
Christelijke school, de latere Rehobothschool
12 februari 1885
Ned. Protestantenbond, afd. Vriezenveen opgericht
Ten huize van Gerhardus Bernardus ter Brake wordt de Protestantenbond, afdeling Vriezenveen opgericht. In de oprichtingsvergadering wordt Johannes Otto Meijer als voorzitter, Johannes Leonard Lodewijk Tilanus als secretaris en Gerrit de Lange als penningmeester benoemd. Bij de oprichting telt de vereniging 82 leden.
1886
Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs opgericht
1888
De gemeente Friezenveen verandert haar naam in Vriezenveen
1 oktober 1888
Oprichting fa. De Lange & Jonker
Op 1 oktober 1888 werd door de heren Gerrit de Lange en Johannes Frederik Jonker de firma De Lange en Jonker opgericht. Bij akte van 6 oktober 1888, door notaris Lammerink verleden, werd een vennootschap van koophandel aangegaan onder de naam firma "De Lange & Jonker". Hierdoor verdween de firma Damast- en Linnenweverij, welke De Lange in de nieuwe firma liet opgaan.
18 februari 1891
Vereniging Ziekenzorg door de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen opgericht
In de jaarvergadering van 8 oktober 1890 werd het bestuur van de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen opgedragen zich met ds. Boetje als president der hengelosche Commissie voor "Ziekenzorg" in verbinding te stellen, om ook in Vriezenveen een Vereniging "Ziekenzorg" krijgen. "Ziekenzorg" werd in de vergadering van 18 februari 1891 opgericht. Uit deze vereniging is het latere Groen Kruis voorgekomen. Uit het jaarverslag van 1923 blijkt, dat "Ziekenzorg" de hulpmiddelen ter beschikking heeft gesteld van het inmiddels opgerichte "Groen Kruis" en den 7 november 1924 werd besloten de onder-afdeling "Ziekenzorg" geheel op te heffen.
28 maart 1891
Gerhardus Kruijs benoemd tot Minister van Marine
Gerhardus Kruijs werd bij Koninklijkbesluit van 28 maart 1891 benoemd tot Minister van Marine in het Kabinet-Mackay.
1893
Tot stand koming Coöperatieve zuivelfabriek Ons Belang
28 november 1894
IJsclub Vooruit opgericht
1895
Vriezenveensche veenkanaal gegraven
1 april 1897
Ziekenfonds Jansen & Tilanus opgericht
1898
Villa Kruijs gesticht
De villa werd door Hendrik Kruijs gesticht.
1898
Hervormde Zondagsschoolvereniging pgericht
1900
IJsclub Eendracht opgericht
september 1900
Jongelings Vereniging Wees een zegen opgericht
31 decmeber 1900
De gemeente Vriezenveen telt 4.323 inwoners
16 mei 1905
Grote brand in Vriezenveen
Vriezenveen wordt wederom getroffen door een brand. De felle oostenwind zorgt ervoor dat 228 huizen, 2 kerken (waaronder de R.K. Kerk) en het gemeentehuis in vlammen opgaan. De kluis met registers van de burgerlijke stand zijn hierbij bewaard gebleven.
19 mei 1905
Koningin Wilhelmina bezoekt Vriezenveen
Drie dagen na de grote brand komt de Koningin de gevolgen van de ramp in ogenschouw nemen.
1906
Spoorlijn langs het Westeinde aangelegd
7 januari 1906
Kerkgebouw van de Ned. Protestantenbond afd. Vriezenveen in gebruik genomen
Het kerkgebouw verrees aan de Ameloseweg. In de dienst ging ds. Adriani voor.
31 juli 1906
Nieuwe R.K. kerk ingewijd
6 oktober 1906
Station Noordooster lokaal te Vriezenveen in gebruik genomen
De eerste stationschef is Evert Hulsebos.
Februari 1907
Veenkanaal gereed
Februari 1907
Coöp. Landbouwersbank en Handelsver. Vriezenveen W.A. opgericht
21 oktober 1907
Muziekvereniging Vriezenveense Harmonie opgericht
Deze werd opgericht door voorzitter Johannes Roelof ter Brake, secretaris Frederik Voerknecht en penningmeester Jan Webbink (WeitenJan).
1908
Openbare lagere school in Vriezenveensewijk gebouwd
1910
Middenschool uitgebreid
10 april 1910
Vereniging tot bevordering Bijenteelt, afd. Vriezenveen opgericht
1914
Brug over het Vriezenveense Veenkanaal gereed
1915
Postduivenvereniging Snelvlucht opgericht
22 februari 1915
Overleden in de kraam
Aaltjen Derks, overleed in kraam (29 uur naar de geboorte) van haar levenloos geboren zoon.
6 mei 1915
Overleden in het Overijsselschekanaal
Johannes Goosselink is overleden te Vriezenveen in het Overijsselschekanaal.
5 februari 1916
Overleden in het Vriezenveensche veenkanaal
Hendrik Lenstra is overleden te Vriezenveen in het Vriezenveensche veenkanaal.
16 augustus 1916
Ziekenkas Steunt Elkander Vriezenveen opgericht
11 oktober 1916
Coöp. 'De Eendracht' opgericht
In januari 1946 vierde de vereniging haar uitgestelde 25-jarige jubileum.
30 november 1916
Harmen Sytstra benoemd tot Hoofd der Middenschool
oktober/november 1918
Spaanse griep maakt veel slachtoffers
22 januari 1919
Winkel van de Coöp. De Eendracht geopend
J.H. Folbert was de 1e bediende.
5 juni 1919
Woningstichting Vriezenveen opgericht
Bestuur bij oprichting: burgemeester Johannes Conradus Bouwmeester, wethouder Hendrik Stegeman, wethouder A.B. Aman, Christiaan Bernard Tilanus, G. Grevelink, Jan Hendrik Bolk en Dirk Marinus van Steenbergen.
11 oktober 1919
Coöp. Verbruiksvereniging De Eendracht opgericht
1920
Veenstaking in Vriezenveen
september 1920
Christelijk mannenkoor te Vriezenveen opgericht
Het koor stond sinds de oprichting onder leiding van Bertus Lodder. Het bestuur werd gevormd door D. Stegeman, voorzitter, F.S. Muller, secretaris en P. Rotteveel, penningmeester.
1920
Vereniging van Volksonderwijs, afd. Vriezenveen opgericht
1920
Vriezenveensche Harmonie opgericht
September 1920
Eerste woningen aan de Molenstraat in Vriezenveen betrokken
10 november 1920
Ned. Herv. Kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk ingebruik genomen
6 november 1921
Stormschade in Vriezenveen
Door een storm zijn in Wijk I te Vriezenveen ongeveer 40 bomen omgewaaid. Veel pannen van de daken afgewaaid, daken kapot, enkele schuren ingestort, de windwijzer van de school gevallen en het telefoondraad stuk door een omgevallen boom.
20 februari 1922
Mevrouw Anne Vos benoemd tot wijkverpleegster van het Groene Kruis, afd. Vriezenveen
1923
Grote Kerk gerestaureerd
De houten toren maakt plaats voor een stenen toren.
1923
Meisjes Club Dorcas Westerhaar opgericht
1923
Christelijk School U.L.O. op het Westeinde van Vriezenveen in gebruik genomen
12 juli 1923
Zonnesteek
De 64-jarige Hendrik Roelofsen is aan de gevolgen van een zonnesteek op 12 juli 1923 om 11:30 uur overleden.
1924
Middenschool opgeheven
1924
Boerenbond te Vriezenveen opgericht
9 november 1925
Burgemeester Bouwmeester viert 40-jarig ambtsjubileum
december 1925/januari 1926
Vriezenveen kampt met wateroverlast
Ondermeer de buurtschap De Pollen staat blank.
31 december 1925
De gemeente Vriezenveen telt 7.678 inwoners
1926
Schutsluis in het Veenkanaal gereed
31 juli 1926
Oostelijke Pluimvee Coöperatie, afd. Vriezenveen opgericht
1928
Neutrale Bijzondere Schoolvereniging Aadorp opgericht
1928
Begrafenis vereniging De Laatste Eer Vriezenveen opgericht
1929
Nieuwe openbare school in Bruinehaar gebouwd
1929
Christelijke school aan de Hoofdweg in Vriezenveensewijk gebouwd, de latere "Albert Bakhuis school". 
1929
Openbare school in De Pollen gebouwd
1929
Woningstichting Sibculo en omgeving opgericht
Mei 1929
Ned. Chr. Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid opgericht
4 juli 1929
Vreemde overlijdensplaats
De 49-jarige Johannes Kivits overlijdt in het turfveld "De Oosterhoeve" te Vriezenveen.
1930
Voetbalvereniging Roda opgericht
Deze speelde op een terrein in de Weitemanslanden. In 1935 werd het kampioenschap in de 2e klasse C.N.V.B. te Hardenberg behaald. Nog hetzelfde jaar werd de vereniging opgeheven.
januari 1930
Marktvereniging opgericht
De eerste bestuursleden zijn B. Nijland, voorzitter, S.L. Meijler, secretaris, J. de Haas, penningmeester, G. Bramer en J.B. Dekker.
2 januari 1930
Vreemde overlijdensplaats
De 44-jarige Gerhardus Hermanus Ophuis overlijdt te Vriezenveen in de bermsloot, loopende langs den provincialen kunstweg Vriezenveen-Bruinehaar.
16 maart 1930
Schaavereniging Vrimot Vriezenveen opgericht
3 november 1930
Indeling van de gemeente Vriezenveen gewijzigd
Bij raadsbesluit van 3 november 1930 wordt de indeling van de gemeente Vriezenveen gewijzigd, waarbij de buurtschappen Woesten en Buitenwonen worden verenigd onder de naam Aadorp.
1931
De gemeente Vriezenveen telt 9.000 zielen
1931
Meisjesvereniging Felicitas opgericht
1 mei 1931
Burgemeester Bouwmeester neemt afscheid van Vriezenveen
16 mei 1931
Burgemeester Krijger geïnstalleerd
31 juli 1931
Vreemde overlijdensplaats
De 1-jarige Jan Hendrik Kerkdijk overlijdt te Vriezenveen in een sloot loopende langs de ouderlijke woning, De Pollen nummer negen en twintig.
20 november 1931
Vreemde overlijdensplaats
De 23-jarige Jacob Niks overlijdt te Vriezenveen in den Oostelijken bermsloot van den kunstweg Vriezenveen-Almelo.
7 april 1932
Broer en zus
De 72-jarige Hendrikus Hendrik Winkel en zijn 65-jarige inwonende zus Harmina Winkel overlijden beiden op 7 april 1932. Hendrikus Hendrik overlijdt om 02:00 uur en zijn zus ruim 10 uur later om 12:30 uur in het huis staande te Vriezenveen, Wijk 4, nr. 478.
mei 1932
Veemarktterrein in gebruik genomen
Met de meimarkt van 1932 werd de veemarkt in gebruik genomen. burgemeester Krijger verrichtte de opening met het doorknippen van een lint.
3 november 1932
Eerste 100-jarige in het overlijdensboek
Op 3 november 1932 overlijdt Jantje Snijder op 100-jarige leeftijd. Jantje is geboren op 28 september 1832 te Nieuwleusen als dochter van Koop Snijder en Geesje Bouwhuis. De weduwe van Albert Steegink, wordt 100 jaar, 36 dagen en 7 uur en 30 minuten oud. Jantje is de enige 100-jarige, welke wij in het overlijdensboek te Vriezenveen over de jaren 1811 t/m 1950 hebben gevonden.
1933
Chr. Historische Kiesvereniging opgericht
8 februari 1933
Vreemde overlijdensplaats
De 40-jarige Albertus Berkhof overlijdt te Vriezenveen in een sloot nabij den Oudenweg.
11 juli 1933
Motor- en Automobielvereniging Vriezenveen (M.A.V.V.) opgericht
Tot de eerste bestuurders behoorden: B.W. Winkel, D. Boswinkel en P. Labrijn.
13 oktober 1933
Vreemde overlijdensplaats
De 89-jarige Hendrik Smit overlijdt in de onmiddelijke nabijheid van zijn woning te Vriezenveensewijk nummer honderd vijf en zestig.
15 november 1933
Vreemde overlijdensplaats
De 69-jarige Johannes Smelt overlijdt op den Kanaaldijk naar de Westerhoeve.
1934
Watertoren wordt gebouwd
5 februari 1934
Vreemde overlijdensplaats
De 43-jarige Hendrikus Meulenbeld overlijdt op het erf nabij zijn woning in wijk vier nummer vierhonderd acht en zestig.
22 mei 1934
Vreemde overlijdensplaats
De 56-jarige Hendrikus Horst overlijdt op een terrein nabij den watertoren aan den weg naar Vriezenveensewijk.
26 mei 1934
Vreemde overlijdensplaats
De 43-jarige Gezina Hulscher overlijdt op den onbewaakten overweg in den provincialen weg van Vriezenveen naar Wierden.
12 juli 1934
Oud burgemeester Bouwmeester overleden
16 oktober 1936
Windkorenmolen van de gebr. Dekker afgebrand
In 1877/1878 werd Albartus Dekker eigenaar van de molen en het muldershuis op het Oosteinde. 's Avonds laat werd de brand pas laat opgemerkt. Door de felle wind, was de brand al aardig aangewakkerd en had het blussen geen resultaat meer. Bijna een eeuw heeft de molen haar rondjes gedraaid om het graan van de boeren te malen.
6 december 1936
P.J. Mackaay bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Westerhaar
15 juni 1937
Voetbalvereniging D.O.S. (Door Oefening Sterk) opgericht
21 september 1937
Ingebruik name vernieuwde raadszaal
De opening werd verricht door burgemeester Albarda.
1938
Reciteervereniging Hildebrand opgericht
14 februari 1938
Schoolbanken
De 9-jarige Albert Jan Niphuis overlijdt, volgens familieoverlevering, in de schoolbanken te Almelo.
april 1938
Kolossale zwerfsteen blootgelegd in Bruinehaar
In de veenderij van de Gebr. Dekker op de Bruinehaar is een z.g. zwerfsteen blootgelegd van kolossale afmetingen. Het gevaarte, dat ongeveer 3 Meter lang en ca 1.50 M. breed is, ligt naar schatting minstens 1,50 M. diep. Het gewicht van dezen kolos wordt op ca 20.000 KG. geschat, een aardig steentje dus voor een rotstuintje. [Bron: De Vriezenveensche Courant, 09-04-1938.]
6 april 1938
Meisjesclub 'Irene' opgericht
De club voor meisjes van 12-16 jaar zal de naam dragen van 'Irene', d.i. vrede omdat ze in het jaar van den vrede is opgericht. De leiding berust bij mej. Poldervaart.
9 april 1938
Eerste nummer van De Vriezenveensche Courant verschijnt
De Vriezenveensche Courant is een uitgave van Boswinkel's Boekhandel te Vriezenveen.
11 april 1938
Stationschef Julius 40 jaar in dienst bij de Spoorwegvervoermaatschappij
De heer Luppo Julius deed de laatste 10 jaar dienst als stationschef te Vriezenveen.
15 september 1938
Eerste hulp bij ongelukken (E.H.B.O.) afd. Vriezenveen opgericht
Februari 1939
Chr. Reciteervereniging Hildebrand opgericht
16 maart 1939
Chr. Jonge Boeren- en Tuindersbond Ora et Labora opgericht
1940
Chr. Jongelings vereniging Ora et Labora De Pollen opgericht
1940
N.V.V. bestuurdersbond, afd. Vriezenveen opgericht
26 maart 1940
Dubbele overlijdensaangifte
Het overlijden van Gezina Johanna ter Halle wordt 2 maal aangegeven. Jan Albers (55 jaar, landbouwer, wonende te Vriezenveen) ging eerst op 26 maart 1940 naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Vriezenveen. Een dag later toog hij naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Almelo om hetzelfde overlijden aan te geven. Bij navraag aan een schoonzoon van Gezina Johanna, werd verteld dat zij halverwege Almelo-Vriezenveen overleden is.
5 mei 1940
L.J. Prins bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente te Westerhaar
12 september 1940
Eerste steen gelegd van het nieuwe Groene Kruis gebouw
De eerste steen gelegd van het nieuwe Groene Kruis gebouw aan het Platanenplein. Op de plakette valt te lezen: Eerste steen gelegd 12 september 1940 door den voorzitter. Bouwbesluit 22 juli 1940. Het bestuur.
1941
Stichting 't Vjennebad Vriezenveen opgericht
1941
Chr. Jongensclub Timotheus opgericht
12 februari 1941
Ned. Chr. VrouwenBond opgericht
21 maart 1942
Korfbalvereniging Amicitia opgericht
De naam Amicitia betekent Vriendschap.
4 februari 1943
Mariaklok met de andere kleine klok door de Duitsers uit de toren van de Hervormde Kerk te Vriezenveen geroofd
1944
Voetbalvereniging Vriezenveensewijk-Westerhaar opgericht
De vereniging werd onder leiding van de heer F. Blaakmeer opgericht.
augustus 1944
Harmen Sebastianus Sytstra benoemd tot onderwijzer aan de R.K. School
De heer Hans Sebastianus Sytstra, zoon van de heer Harmen Sytstra alhier, is thans onderwijzer aan de R.K. School te Ruurlo.
1945
Plaatselijk belang Aadorp opgericht
5 april 1945
Vriezenveen bevrijd
11 april 1945
Eerste nummer De Vriezenveensche Courant na de bevrijding verschijnt
28 april 1945
IJsbrand Willem den Drijver begraven
IJsbrand Willem den Drijver werd op 2 maart 1945 te Varsseveld door de Duitschers vermoord. Ds. Poldervaart, die de uitvaartdienst leidde, sprak troostwoorden toe naar aanleiding van Ps. 10.
1 mei 1945
E.J. Schoten 25 jaar in dienst bij de De Eendracht
E.J. Schoten, bedrijfsleider van de Coop. Winkelvereeniging De Eendracht te Vriezenveen, werd gehuldigd in de bestuurskamer.
8 mei 1945
Jacob Eshuis viert 25-jarig jubileum bij Gebr. Hospers
Op het feestelijk versierde kantoor van de fa. Gebr. Hospers, Lingeriefabriek te Vriezenveen, werd de chefboekhouder Jacob Eshuis verwelkomd. Het was die dag 25 jaar geleden, dat hij bij de firma in dienst trad.
11 mei 1945
Ned. Rode Kruis, afd. Vriezenveen opgericht
De oprichtingsvergadering werd gehouden in de zaal achter Hotel Zandwijk.
12 mei 1945
Oranje-feesten in Vriezenveen
Op het programma stonden volksspelen voor dames en heren van 15 jaar en ouder en een gymnastiekuitvoering.
14 mei 1945
Teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Vriezenveen van de verzetstrijders Jan Reint Kerkdijk en Harmannus Johannes Meijers
15 mei 1945
Oranje-feesten in Vriezenveen
Op het programma stonden kinderspelen voor schoolgaande kinderen en een lampionoptocht.
25 mei 1945
Buurtvereniging Wilhelmina in Wijk IV te Vriezenveen opgericht
Voorzitter J.G. de haas Rzn., secretaris G. van Dijk en penningmeester F. Mulder. Opgericht voor straatversiering enz.
26 mei 1945
Dodelijk ongeluk in de Chr. School in Wijk 6 te Vriezenveen
Franciscus Aleijsius Oude Elferink, uit Tubbergen, die met andere troepen van de NBS in de Chr. School Westeinde was ingekwartierd, werd, doordat een zijner kameraden onvoorzichtig met een vuurwapen omging, door het afgaande schot getroffen en bijna onmiddelijk gedood.
4 juni 1945
Café Höfte door brand vernield
Café Höfte werd door een ernstige brand grotendeels vernield. De brand, die in het achterhuis ontstond, greep snel om zich heen. Dankzij hulpvaardige handen werd een groot gedeelte van de inboedel gered. Het voorste gedeelte van het gebouw werd gedeeltelijk gered.
8 juni 1945
Kantoorbediende Bernard Hendrik Fokke 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus
8 juni 1945
Arbeidster Grada Verenjans 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus
19 juni 1945
Ongeveer 300 Rotterdammers vertrokken uit Vriezenveen
De ongeveer 300 vluchtelingen, meest kinderen, uit het westen des lands, die hier gedurende geruimen tijd gastvrijheid genoten, zijn naar hun respectievelijke woonplaatsen teruggekeerd. Het grootste gedeelte der terugkerenden bestond uit Rotterdammers.
19 juni 1945
Oud-burgemeester Albarda benoemt tot waarnemend burgemeester van Waddinxveen
Albarda was voorheen burgemeester van Vriezenveen van 1933-1939.
juli 1945
Begraafplaats Aadorp geopend
Bij gelegenheid van de begrafenis van de 35-jarige J. Kars, werd de begraafplaats Aadorp door waarnemend burgemeester Pot officieel geopend.
juli 1945
Willem Holtman benoemd tot directeur van de muziekvereniging te Daarle
De muziekvereniging werd kort geleden opgericht.
juli 1945
Fabrieksklokje van Jansen & Tilanus terug in Vriezenveen
Het klokje was indertijd, evenals de Vriezenveense kerkklokken, door de Duitser weggehaald. Het klokje werd echter niet naar Duitsland vervoerd, maar kreeg een plaatsje in de toren van de R.K. kerk te Wierden. Dezer dagen is het vandaar teruggehaald en weer op haar oude plaats, de klokkestoel ophet pakhuis van J&T, bevestigd.
juli 1945
Eerste zending garen voor Jansen & Tilanus aangekomen
Het garen is bestemd voor de afdeling weverij. De fabriek hoopt 3 september a.s. weer te kunnen draaien.
juli 1945
De zaak van de familie Koning te Westerhaar bestaat 25 jaar
1 juli 1945
Hulpprediker Ds. Bouman neemt afscheid van Vriezenveen
Ds. Bouman, die ruim vier maanden als hulpprediker der Ned. Herv. Gemeente in Vriezenveen werkzaam was, gaat naar Arnhem, zijn vroegere gemeene terug, om zijn werk aldaar weer op te nemen.
5 juli 1945
Arbeider W. Kobes 25 jaar in dienst bij Jansen & Tilanus
Kobes is werkzaam in de weverij van Jansen & Tilanus.
13 juli 1945
Oranje Vereniging Wijk 6 Oost opgericht
De oprichtingsvergadering werd gehouden in de bakkerij van de heer Hammink. Het bestuur werd gekozen, bestaande uit de heren D. Boswinkel Hzn., P. Rotteveel, J. Uitslag, J. Koning en Joh. Pape.
16 juli 1945
Chr. Vakorganisatie afd. Zuilver opgericht
Het gehele personeel, met uitzondering van één persoon, van de Coop. Stoomzuilverfabriek te Vriezenveen sloot zich aan bij de vakorganisatie. Tot bestuursleden werden gekozen: H. Smelt, voorzitter, H. Berkhof, secretaris en G. Smoes, penningmeester.
17 juli 1945
Sportvereniging R.O.D.A. opgericht
De oprichtingsvergadering werd gehouden in café Bramer. Het is de bedoeling aan deze voetbalvereniging ook een wandel- en korfbalvereniging te verbinden. Voor het terrein wordt gedacht het Sportterrein op het Midden.
19 juli 1945
S.D.A.P. afd. Vriezenveen heropgericht
Het beginselprogramma, zoals dit werd opgesteld in 1937, bleef gehandhaafd. Bijna alle aanwezigen gaven zich als lid op.
27 juli 1945
Teraardebestelling op de algemene begraafplaats te Westerhaar van de verzetstrijders Jan van Putten en Derk Webbink
25 juli 1945
Hengelaarsvereniging 't Meuntje opgericht
29 juli 1945
Nieuwe doopvont door Ds. Colenbrander ingewijd
Ds. Colenbrander, Gereformeerd predikant te Vriezenveen, heeft aan de gemeente de bediening van den Heiligen doop, het nieuwe doopvont, dat door een lidmaat der gemeente aan de Ned. Herv. Kerk alhier werd geschonken ingewijd. Als eerst werd dezen middag gedoopt Jan-Machiel, zoon van den heer en mevr. Hospers-Krijger.
31 juli 1945
Teraardebestelling op het R.K. kerkhof te Vriezenveen van de oorlogsslachtoffers Johannes Kamphuis en Albartus Johannes Kamphuis
augustus 1945
Mej. A. Bücking uit Ter Apel benoemd tot onderwijzeres aan de R.K. School te Vriezenveen
augustus 1945
De heer H. Swart benoemd als lid van de examencommisie voor Overijssel en Gelderland ter afneming van de examens ULO A en MULO B extra
augustus 1945
Buurtvereniging Bouwmeesterstraat opgericht
Tot bestuursleden werden gekozen: G. Schmidt, voorzitter, H. Arendshorst, secretaris en J.G. Timmerhuis, penningmeester.
augustus 1945
Buurtvereniging 't Slot opgericht
Tot bestuursleden werden gekozen: L. Bos, voorzitter, J.J. Aman, secretaris en J. Abbink, penningmeester.
1 augustus 1945
Oprichtingsvergadering Lijkwagenvereeniging 'De laatste eer' te Vriezenveenschewijk-Westerhaar
6 augustus 1945
Buurtvereniging Wijk 3 te Vriezenveen opgericht
Tot bestuursleden werden gekozen: G. Schepers, voorzitter, J. Keus, secretaris, B. Koebrugge, penningmeester, F. Hemmer, J.B.M. v.d. Belt, G. Hoff, B. Keizer, E. Kleise, J. Boom en J. Jansen.
10 augustus 1945
Oprichtingsvergadering Buurtvereniging Wijk 1 te Vriezenveen
10 augustus 1945
Het Vjennebad weer geopend
11 augustus 1945
Buurtvereniging De Pollen opgericht
Tot bestuursleden werden gekozen: G. de Vos, voorzitter, P. Brouwer, secretaris en J. Webbink, penningmeester.
16 augustus 1945
Nationale feestdag gevierd
De dag werd met veel vlagvertoon gevierd. Een optocht met verschillende wagen vertrok vanaf het sportterein achter de Molenstraat met de Vriezenveense Harmonie voorop lopend.
20 augustus 1945
Dhr. G. Folbert 25 jaar in dienst bij de Coop. De Eendracht te Vriezenveen
25 augustus 1945
Felle brand in 't Oosteinde
Omstreeks 03:00 uur ontstond de brand, waarbij het huis van mej. Poortman, mede bewoond door de fam. Onstenk en Waanders, tot de grond toe afbrandde. Het huis werd omstreeks het einde van de 18e eeuw of begin van de 19e eeuw door de familie Bramer 'Huttenkloasies' gebouwd.
31 augustus 1945
Koninginnefeest te Vriezenveen met historische optocht
september 1945
Jan Hendrik Webbink door een trap van een paard te Almelo overleden
Toen Jan Hendrik Webbink, werkzaam bij de fa. A. Hemmer te Vriezenveen een van de paarden, welke niet goed in orde was, naar de stal wilde brengen, sloeg dit eenskaps achteruit. Webbink kreeg de volle trap van het paard ter hoogte van de maagstreek. Hij werd inwendig zwaar gekneusd en werd op doktersadvies naar een ziekenhuis te Almelo vervoerd en is aldaar aan de gevolgen overleden.
september 1945
Verkeerslichten op het Midden na 3 jaar weer in werking gesteld
september 1945
Onderwijzer Bulder verlaat Vriezenveen
De heer T. Bulder, onderwijzer aan de Chr. School in wijk 3 te Vriezenveen werd in gelijke functie benoemd aan een Chr. School te Katwijk aan Zee.
5 t/m 8 september 1945
Oranjefeesten te Vriezenveenschewijk-Westerhaar
8 september 1945
Feesten in De Pollen
's Ochtends werd er kinderspelen gehouden en 's middags wedstrijden voor volwassenen, zoals ringsteken, hardlopen met hindernissen, koekhappen, blikslaan en touwtrekken. 's Avonds was de Vriezenveensche Harmonie aanwezig.
10 september 1945
Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke benoemd tot waarnemend burgemeester van Vriezenveen
12 september 1945
Meisjesclub 'Irene' opnieuw opgericht
De club voor meisjes van 12-16 jaar zal de naam dragen van 'Irene', d.i. vrede omdat ze in het jaar van den vrede is opgericht. De leiding berust bij mej. Poldervaart. Vergadert wordt er in de lokalen achter de Ned. Herv. Kerk.
13 september 1945
Bestuurdersbond opgericht
In café Veneman werd de oprichtingsvergadering belegd tussen de verschillende afdelingen van het N.V.V. te Vriezenveen. Tot bestuursleden werden gekozen: J. Kikkert, voorzitter, H. Schipper, secretaris, R. van Zwol, penningmeester, J. Post en H. Oost.
14 september 1945
Vriezenveen adopteert Vrouwenpolder
In de vergadering van het H.A.R.K.-comité werd besloten om de plaats te adopteren. De gemeente Vrouwenpolder ligt op het eiland Walcheren in Zeeland en omvat de dorpen Vrouwenpolder en Capinge.
21 september 1945
Heroprichtingsvergadering Bond van Oud-leerlingen
De heroprichtingsvergadering wordt gehouden in de R.K. School te Vriezenveen.
25 september 1945
Christelijk mannenkoor te Vriezenveen viert 25 jarige bestaan
Een dag later wordt een feest gehouden voor donateurs en genodigden.
oktober 1945
M. Roebers benoemd tot hoofd der O.L. School te Bruinehaar
10 oktober 1945
Brandje naast de fabriek van Jansen & Tilanus
Enige stroomijten van de heer J. Vossebeld, staande naast de fabriek, waren door onbekende oorzaak in brand geraakt. De brandweer kon al gauw het sein brand meester geven.
20 oktober 1945
Opening voetbalterrein S.E.V.
Opening voetbalterrein S.E.V. (vroeger R.O.D.A.) in de Weitemanslanden no. 3.
29 oktober 1945
Wethouder Johannes Pot overleden
november 1945
Vereniging van Hondenliefhebbers te Vriezenveen opgericht
Tot voorlopig bestuur werd gekozen: A. Oudendijk, H. Dasselaar en H. Hondebrink.
2 november 1945
Toneelvereniging De Heidebloem opgericht
Tot bestuursleden werden gekozen: J. Groothuis, voorzitter, H. Hijink, secretaris en H.M. Kamerhuis, penningmeester.
12 november 1945
Gemeenteraad komt na ruim vier jaar weer bijeen
Slechts vijf leden uit de oude raad, die voor 't laatst op 27 augustus 1941 bijeen kwam, hebben in de nieuwe nood-gemeenteraad zitting. Onder voorzitterschap van burgemeester Huyssen van Kattendyke worden tevens de heren B. Fokke en F.J. Berkhof tot wethouders gekozen.
4 december 1945
Marktvereniging Vriezenveen heropgericht
De vereniging werd in januari 1930 opgericht. Tot bestuur werden gekozen: B. Nijland, voorzitter, J.B. Dekker, secretaris, G. Aman, penningmeester, G. Hof en Jan Pot.
17 december 1945
Mariaklok weer terug in Vriezenveen
De klok werd vlak naar de oorlog in Groningen terug gevonden. Op maandag 17 december 1945 arriveerde de klok bij de Hervormde Kerk en enkele dagen later hing hij alweer boven in de toren.
1946
Koninklijke Ned. Natuur Historische Vereniging, afd. Vriezenveen opgericht
1946
Volksontwikkeling Vereniging Vriezenveen opgericht
1946
Plaatselijk belang De Pollen-West Geesteren opgericht
1946
Chr. Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) opgericht
1946
Chr. Historische Jongerengroep opgericht
januari 1946
Oprichtingsvergadering Korfbalvereniging te Westerhaar
Het initiatief ging uit van de voetbalvereniging Victoria.
januari 1946
Gerrit Coes benoemd tot directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf (G.E.B.) te Wierden
januari 1946
Textielarbeidersbond St. Lambertus, afd. Vriezenveenopgericht
Het eerste bestuur werd gevormd door: J. van Oosterwijk, voorzitter, H. Horst, secretaris, H. Boerkamp, penningmeester, J. Reinders en Voorscholten.
8 januari 1946
M. Roebers geïnstalleerd als hoofd der O.L. School te Bruinehaar
Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt eveneens afscheid genomen meester Nikkels als hoofd van de school.
15 januari 1946
J.H. Brink viert 50-jarig jubileum bij de Fa. de Lange & Jonker
14 januari 1946
Oprichtingsvergadering Evangelisatie-zangkoor te Aadorp
De vergadering werd gehouden in de Herv. Kerk te Aadorp.
18 januari 1946
Ned. Ver. van Chr. Handels- en Kantoorbedienden, afd. Vriezenveen opgericht
Het eerste bestuur werd gevormd door: G. Stegeman, voorzitter, G.J. Vossebeld, secretaris en J.H. Abbink, penningmeester.
18 januari 1946
Bedrijfsunie der Textiel opgericht
In de nieuwe unie hebben de vakorganisaties De Eendracht, Unitas en St. lambertus zitting. Het doel is de belangen der arbeid(st)ers door samenwerking beter te kunnen behartigen. Het eerste bestuur werd gevormd door: G. Hospers, voorzitter, J. Reinders, vice-voorzitter, J. Bijlstra, secretaris, B. Zandbergen, H. Uitslag, W. Kobes, A. Haitjema, H. Horst en J. van Oosterwijk.
21 januari 1946
Katholiek Vriezenveen opgericht
Het eerste bestuur werd gevormd door: J.B.M. van den Belt, J.F. Jansen, H.J. ter Halle, H. Swart, Johs. von Piekartz en de dames D. Bramer en S. Kuipers. De Zeer Eerw. Heer pastoor wordt adviseur.
23 januari 1946
Brand in een stroomijt, staande achter de boerderij van Gebr. Jansen in het Westeinde
De brand kon door kordaat optreden met eigen middelen geblust worden.
6 februari 1946
Musicus Jan Carel Anderson overleden
Jan Carel Anderson was naast dirigent van verschillende koren, ook directeur van de Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria te Vriezenveen en van de Vriezenveense Harmonie.
6 februari 1946
Notarisklerk Jan Hendrik Folbert overleden
Jan Hendrik Folbert was notaris klerk ten kantore van notaris Kruisinga te Vriezenveen.
13 februari 1946
Aadorpers en Vriezenveners vechten tegen het wassende water
12 februari 1946
Vriezenveense Kruideniers Vereniging opgericht
9 mei 1946
Middenstandsvereniging Ambacht, Beroep en Handel opgericht
15 mei 1946
Zwem- en polovereniging VZ&PC opgericht
26 oktober 1946
Henri Willem Karel Ridder Huyssen van Kattendyke geïnstalleerd als burgemeester van Vriezenveen
1947
Vereniging Oud en Nieuwbouw Vriezenveensewijk opgericht
1947
Chr. Plattelands Vrouwen Bond opgericht
31 maart 1947
Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel, afd. Meisjes opgericht
15 september 1947
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Chr. Voorbereidend Lager Onderwijs opgericht
1948
Katholiek Vriezenveen opgericht
1 juli 1948
Voetbalvereniging D.E.T.O. opgericht
De voetbalvereniging D.E.T.O. (Door Eendracht Tot Overwinning) werd opgericht op 1 juli 1948 en is ontstaan uit een fusie tussen de S.E.V. en de P.V.B.
1949
Chr. Meisjesclub De Rankjes opgericht
29 augustus 1949
Vereniging Oud Vriezenveen opgericht
De vereniging is opgericht op initiatief van burgemeester Ridder Huyssen van Kattendyke en Herman Jansen.
1950
Vrouwen Vereniging Dient elkander door liefde opgericht
1950
Postduivenvereniging De Luchtbode opgericht
9 maart 1950
Fokvereniging voor Vriezenveen en omstreken opgericht
5 juli 1950
Voetbalvereniging Voorwaarts Westerhaar-Vriezenveensewijk opgericht
31 december 1950
De gemeente Vriezenveen telt 11.225 inwoners
1951
Plaatselijk belang Oosteinde opgericht
23 januari 1951
Buurt-Vereniging Nieuwbouw West Vriezenveen opgericht
februari 1951
Hervormde Vrouwengroep Martha Westerhaar opgericht
7 mei 1951
Staatkundig Gereformeerde Partij Vreest God, eert de Koning (S.G.P.), afd. Vriezenveen opgericht
1 september 1951
Schaakvereniging Vriezenveen opgericht
12 december 1951
Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Vriezenveen en omstreken opgericht
27 maart 1953
Oudheidkamer geopend
De openingshandeling werd verricht door burgemeester Ridder Huyssen van Kattendyke in het gebouw aan de Kerkstraat.
21 mei 1953
Westerkerk in gebruik genomen
Inwijding van de Westerkerk, de vierde kerk van de Hervormde Gemeente van Vriezenveen.
22 oktober 1953
Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en Electrotechniek opgericht
1954
Plaatselijke commissie Ruilverkaveling Vriezenveen ingesteld
22 mei 1954
De laatste oude stoomtrein verlaat het Vriezenveense station
17 september 1954
Ruilverkavelingsbesluit genomen
december 1954
Ned. Hervormde Zendingskrant opgericht
1955
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer Vriezenveenopgericht
22 maart 1955
Varkensfokvereniging Vriezenveen en omstreken opgericht
19 december 1955
Algemene Bond Textiel en Kleding De Eendracht opgericht
1956
Speeltuinvereniging Ons Domein Vriezenveensewijk-Westerhaar opgericht
1956
Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond (A.B.T.B.) R.K. opgericht
28 febuari 1956
Chr. Toneelvereniging Heidebloem De Pollen opgericht
maart 1956
Vereniging van oud-leerlingen der Openbare School Vriezenveensewijk opgericht
april 1956
Ned. Bond van Plattelands Vrouwen opgericht
27 november 1956
Comité Welzijn ten Plattelande opgericht
1 augustus 1957
Aadorpse sportvereniging (A.S.V.) opgericht
24 januari 1958
Opening nieuwe Eltheto School (Uw Koninkrijk Kome) te Vriezenveen
6 mei 1958
Hare Majesteit Koningin Juliana brengt een werkbezoek aan Vriezenveen
13 mei 1958
Heropening van de Rehobothschool te Vriezenveensewijk-Westerhaar
2 december 1958
Toneelvereniging Drie Ballons opgericht
1 januari 1959
Ned. Hervormde Vrouwengroep West opgericht
12 november 1959
Vereniging van Volksonderwijs, afd. Vriezenveenschewijk-Westerhaar opgericht
december 1959
Cultureel Centrum Vriezenveenschewijk-Westerhaar opgericht
20 decmeber 1959
Wandelclub Samen Op Stap opgericht
maart 1960
Stichting Speeltuin Vereniging Centrum Vriezenveen opgericht
18 maart 1960
Vriezenveense Volleybal VriVo opgericht
19 december 1962
Uitgebreide en geheel verbouwde wijkgebouw van de Vereniging Het Groene Kruis te Vriezenveen opnieuw geopend
De openingshandeling werd verricht door burgemeester Ridder Huyssen van Kattendijke.
1 januari 1962
Volleybalvereniging Vrivo Vriezenveen opgericht
30 mei 1964
Padvinders Admiraal Kruysgroep opgericht
27 mei 1965 (Hemelvaartsdag)
Herman Jansen overleden
Herman Jansen (alias Miet'n Herman) was hoofdredacteur van de Vriezenveensche Courant, oprichter en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen, grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen, ouderling van der Hervormde Gemeente te Vriezenveen en secretaris-penningmeester van de Vereniging voor Volksontwikkeling.
29 mei 1965
Herman Jansen begraven
De rouwdienst vond plaats in de Grote Kerk van de Hervormde Kerk te Vriezenveen, voorganger was ds. H. Binnenkamp. Herman Jansen (alias Miet'n Herman) is begraven, onder grote belangstelling, op de Algemene begraafplaats te Vriezenveen.
Herman was hoofdredacteur van de Vriezenveensche Courant, oprichter en bestuurslid van de Vereniging Oud Vriezenveen, grondlegger van het Museum Oud Vriezenveen, ouderling van der Hervormde Gemeente te Vriezenveen en secretaris-penningmeester van de Vereniging voor Volksontwikkeling.
30 november 1967
Eerste steen legging van de nieuwe Chr. School Oosteinde
Des namiddags om 4 uur had de eerste steenlegging plaats van de nieuwe Chr. School Oosteinde aan de Horstweg door secretaris B. Kobes.
14 december 1967
Grote Kerk heringebruik genomen
Na een grondige restauratie werd de Grote Kerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.
9 januari 1969
Tennisclub Vriezenveen opgericht
5 juni 1969
Peddemorsboerderij aan gemeente verkocht
De gemeente Vriezenveen kocht op 5 juni 1969 van de erven Peddemors de Peddemorsboerderij voor een bedrag van 18.500 gulden.
1 tot 9 augustus 1969
600 jaar Vriezenveen
2 november 1969
IJsclub Vooruit herdacht haar 75-jarig bestaan.
7 november 1969
Pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging houdt provinciale tentoonstelling
Op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 november hield de pluimvee- en Konijnenfokkersvereniging ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een provinciale tentoonstelling.
14 november 1969
Ds. H. Binnekamp neemt het beroep naar Boven-Hardinxveld aan
14 november 1969
De fa. Plegt begint met de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan het Manitobaplein
22 november 1969
Markthal aan de Almeloseweg geopend
De heer Knabe opende zijn Markthal aan de Almeloseweg.
2 december 1969
De heer Ziel benoemd tot Rayon-commandant te Westerhaar-Vriezenveensewijk
Hij was sinds 20 mei 1954 in Vriezenveen werkzaam.
20 december 1969
Leden van de Vriezenveense Harmonie nemen de nieuwe instrumenten in ontvangst
1970
Ingebruik name nieuwe gemeentehuis aan het Manitoplein
22 september 1970
Rotary Vriezenveen opgericht
31 maart 1971
R.K. Damescontact Vriezenveen opgericht
31 december 1971
De gemeente Vriezenveen telt 15.044 inwoneners
16 november 1973
Amro-bank opent kantoor in Vriezenveen
Het kantoor aan het Manitobaplein werd geopend door burgemeester Van der Wolf.
6 januari 1974
Mevrouw Fenna Roskam-Mensenkoop wordt 102 jaar
oktober 1975
Het voormalige café Winkel afgebroken
Tot omstreeks 1920 kende men het als Hotel Holland.
1975
Brug over het Vriezenveense Veenkanaal in Westerhaar-Vriezenveensewijk afgebroken
26 april 1976
Centrale Schaats-training Vriezenveen (C.S.V.) opgericht
13 september 1978
Scouting groep Vereninging Admiraal Kruys opgericht
1979
Basketbalvereniging Peatminers opgericht
mei 1980
Burgemeester Van der Wolf onthult monument 'Achter dit perseel begon 16 mei 1905 de grote brand van Vriezenveen'
De plakette is geplaatst op de panden aan het Oosteinde 89-91, waar nu mevrouw Webbink en de heer H. Leemans wonen.
7 juni 1981
Oud predikant C. van der Leeden overleden
17 juni 1981
Prinses Magrietkleuterschool officieel geopend
De openingshandeling werd verricht door de heer W. Abbink, die als penningmeester 30 jaar bestuurslid van de Chr. Kleuterschool is geweest.
11 september 1981
Nieuwe clubgebouw tennisclub Vriezenveen officieel geopend
De openingshandeling werd verricht door wethouder Guus Tijhof.
15 september 1981
Democraten '66 afd. Vriezenveen/Den Ham opgericht
De oprichters waren H. de Koning, Vriezenveen, voorzitter, H. Meutstege, Vriezenveen, secretaris en J. Schoten, Vriezenveensewijk, penningmeester.
22 januari 1982
Buutvereniging Waaijermanslandbuurte opgericht
Op vrijdag 22 januari 1982 werd er een vergadering gehouden voor de oprichting van een buurtvereniging voor de bewoners van de Koolmees. Tijdens deze vergadering werd voor de naam Waaijermanslandbuurte gekozen als benaming voor de, toen nog, fonkelnieuwe buurtvereniging. Later werd deze naam ingekort tot De Waaijerman.
1983
Kok Afbouw Westerhaar opgericht
Later is hier Kok Vloeren Westerhaar uit ontstaan.
16 februari 1983
Gospelkoor Vision opgericht
Op 16 februari 1983 werd door twee echtparen Hans en Ineke Elkerbout en Margriet en Leo Pot het Interkerkelijk Jongerenkoor Vriezenveen opgericht. In een later stadium werd de naam veranderd in Gospelkoor Vision.
23 juli 1984
Vriezenveen heeft zijn 18.000ste inwoner
Op 23 juli 1984 werd Martijn Henry Gertjan Aufderhaar geboren op de Groenling 78 te Vriezenveen.
2 februari 1987
Lions Club Vriezenveen opgericht
1 november 1987
Atletiek Vereniging Vriezenveen opgericht
1991
Leonard Bernard Kobes benoemd tot burgemeester van Zwartsluis
De geboren vriezenvener, Bernard Kobes, was voor zijn benoeming wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Hellendoorn.
13 december 1991
Veenmuseum Vriezenveense Veld opgericht
De oprichters waren P.P.J.M. Seelen, P.R. v/d Molen en J.B.G. Jansen.
15 juli 1996
5 Utrechtse studenten maken tocht met huifkar naar St. Petersburg [Rusland]
1997
De gemeente Vriezenveen telt 19.370 zielen
1 februari 1998
Leonard Bernard Kobes benoemd tot waarnemend burgemeester van Ommen
Bernard Kobes (52), geboren te Vriezenveen, was hiervoor burgemeester van Zwartsluis.
18 december 1998
Stichting Smelts Schuur opgericht
De stichting werd opgericht door de Vereniging Oud Vriezenveen.
14 mei 1999
Grote Kerk heringebruik genomen
Na een grondige verbouwing werd de Grote Kerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.
12 mei 2000
Pollenkerk heringebruik genomen
Na een restauratie werd de Pollenkerk met een inwijdingsdienst heringebruik genomen.
1 september 2000
Leonard Bernard Kobes benoemd tot burgemeester van Wierden
Hiervoor was Bernard Kobes (54), geboren te Vriezenveen, waarnemend burgemeester van Ommen.
7 september 2000
Leonard Bernard Kobes geïnstaleerd als burgemeester van Wierden
Tijdens een buitengewone raadsvergadering wordt Bernard Kobes, geboren te Vriezenveen, om 14:00 geïnstaleerd als burgemeester van Wierden. Hiervoor was Kobes (54) waarnemend burgemeester van Ommen.
19 september 2000
Johan Kenkhuis wint een olympische medaille
De 20-jarige slagerszoon, Johan Kenkhuis, uit Vriezenveen won met de estafetteploeg brons op de 4x200 meter vrije slag. De drie andere zwemmers van de estafetteploeg waren Martijn Zuijdweg, Marcel Wouda en natuurlijk Pieter van den Hoogenband. Het goud was er voor Australië en zilver voor de Verenigde Staten.
14 december 2000
Vriezenveen neemt afscheid van burgemeester Vellekoop-Tanis
Mevrouw Lijntje Vellekoop-Tanis (62) was sinds 1993 burgemeester van Vriezenveen. Zij was de eerste en tevens de laatste vrouwelijke burgemeester van Vriezenveen.
2 januari 2001
Helmer Koetje wordt geïnstaleerd als burgemeester van Vriezenveen/Den Ham.
De geboren Veendammer (47) werkte hiervoor bij het Commissariaat voor de Media in Hilversum.
31 mei 2001
Vriezenveen wordt Twenterand
Tijdens de gemeenteraadsvergadering spraken 15 van de 23 leden zich uit voor Twenterand als de nieuwe gemeentenaam voor de fusiegemeente Vriezenveen/Den Ham. De overige stemmen gingen naar Vriezenveen, waardoor geen stemmen werden uitgebracht op Den Ham, Vroomshoop en Twenteland.
28 juni 2003
Eerste RandRock Festival in Vriezenveen
Op zaterdag 28 juni 2003 heeft het eerste RandRock Festival in Vriezenveen plaatsgevonden. Naast landelijk bekende bands als Van Dik Hout, Tacker en Aemen speelden die dag vier lokale bandsom ten strijde te trekken om de felbegeerde titel van de "Grote Prijs van Twenterand" te veroveren. Winnaar van vorig jaar is Dragonfly.
15 augustus 2004
Johan Kenkhuis wint een olympische medaille
De 24-jarige slagerszoon, Johan Kenkhuis, uit Vriezenveen won met de estafetteploeg zilver op de 4x100 meter vrije slag. De drie andere zwemmers van de estafetteploeg waren Mitja Zastrow, Klaas Erik Zwering en natuurlijk Pieter van den Hoogenband. Het goud was er voor Zuid-Afrika en brons voor de Verenigde Staten.
Comments