Statuten

Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van vrijdag 3 november 1950, no. 215. No. 1477

Vereniging: Oud Vriezenveen, gevestigd te Vriezenveen.

Art. 1

De vereniging is genaamd: Oud Vriezenveen. Zij is opgericht 20 mei 1949 en gevestigd te Vriezenveen.

Art. 2

De vereniging is aangegaan voor een tijdperk van 29 jaren en 11 maanden, dat geacht wordt te zijn aangevangen op 20 mei 1949 en alzo zal eindigen op 19 april 1979, doch na afloop wederom voor gelijke duur kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke goedkeuring op de daartoe vereiste statutenwijziging.

Art. 3

Het doel der vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.

Art. 4

De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:

a. door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer.

b. door samenwerking met meer algemene instellingen en organisaties op dit gebied, in de eerste plaats met die in de provincie Overijssel, en voorts, voor zover nodig, met zulke in het Rijk;

c. door het doen instellen of bevorderen van wetenschappelijk bodemonderzoek, eventueel het conserveren van oudheidkundige of historische, binnen de gemeente Vriezenveen zich bevindende monumenten onder deskundige leiding, door het verzamelen en notuleren, eventueel publiceren van desbetreffende berichten of geschriften en voorts door het organiseren van excursies, lezingen en voordrachten en zo mogelijk het aanleggen van een bibliotheek.

Art. 5

De vereniging bestaat uit gewone leden, donateurs of leden-begunstigers en ereleden.

Art. 6

Tot gewone leden kunnen door het bestuur worden benoemd:

a. personen, die zich schriftelijk of mondeling bij een der bestuursleden als lid aanmelden, verklarend met het doel der vereniging in te stemmen;

b. oudheidkundige en aanverwante verenigingen, mits rechtspersoonlijkheid bezittende, en stichtingen.

Art. 7

Donateurs of leden-begunstigers zijn de gewone leden, die zich schriftelijk bij de secretaris bereid verklaren de vereniging te steunen door een jaarlijkse bijdrage of door een gift ineens, volgens bepalingen van het huishoudelijke reglement.

Art. 8

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

Art. 9

De ereleden zijn vrijgesteld van contributie; de gewone leden betalen jaarlijks een contributie volgens bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Art. 10

De leden hebben het recht deel te nemen aan alle verrichtingen der vereniging, daaronder begrepen het stemrecht; ereleden hebben vrije toegang tot alle openbare vergaderingen der vereniging en mogen aan excursies deelnemen. Zij hebben echter geen stemrecht.

Art. 11

Het bestuur bestaat uit 9 leden: daarvan wordt 1 lid aangewezen door het gemeentebestuur te Vriezenveen en de overigen door de algemene vergadering. Het bestuur verdeelt de functies onderling, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten en regelt en bepaalt de werkzaamheden. Om de vereniging te verbinden, is de handtekening van voorzitter en secretaris vereist.

Art. 12

Men verliest het lidmaatschap door opzegging of door royement. De eerste behoort schriftelijk bij de secretaris te geschieden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Royement heeft plaats door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur, wanneer een lid in strijd handelt met de belangen der vereniging.

Art. 13

Het verenigingsjaar loop van 1 januari tot en met 31 december, voor de eerste maal van 20 mei 1949 tot en met 31 december 1949. Zij, die tussentijds lid worden of ophouden lid te zijn, zijn de contributie over het lopende jaar verschuldigd.

Art. 14

Ten minste éénmaal per jaar heeft een algemene vergadering plaats. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of dit door 10 gewone leden bij het bestuur wordt aangevraagd. Blijft het bestuur in gebreke de algemene vergadering bijeen te roepen, dan kunnen ten minste 10 gewone leden bij het bestuur een verzoek indienen, om deze vergadering binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek te houden. Wordt hieraan niet voldaan, dan hebben deze 10 leden het recht zelf een algemene vergadering bijeen te roepen. De oudste in jaren van eerder genoemde 10 leden treedt dan als voorzitter op. Bij buitengewone vergaderingen heeft een analoge toepassing plaats.

Art. 15

De geldmiddelen bestaan uit:

a. de bijdragen van leden en donateurs;

b. subsidies van Rijk, provincie(s), gemeente(n) en verenigingen en stichtingen;

c. entrée-gelden;

d. schenkingen en legaten.

Art. 16

De bevoegdheden van het bestuur en zijn leden, hun ambtsduur, de geldmiddelen, hun inning, resp. verantwoording, de wijze van bekendmaking van hetgeen door de vereniging is verricht, en de manier van stemming worden, voor zover de statuten daaromtrent geen bepalingen bevatten, bij huishoudelijk reglement, mits niet strijdig met de statuten, geregeld.

Art. 17

De vereniging kan zich doen bijstaan door één of meer deskundig adviseurs, tevens technische leiders, en door correspondenten; dezen worden benoemd door het bestuur; hun rechtsverhouding tot de vereniging wordt bij overeenkomst of instructie binnen het kader der statuten geregeld.

Art. 18

Voorstellen tot ontbinding der vereniging of tot wijziging dezer statuten kunnen slechts behandeld worden, wanneer zij ten minste een maand tevoren ter kennis zijn gebracht van het gemeentebestuur te Vriezenveen en aan de leden. Voor de aanneming er van zijn vereist de goedkeuring van het gemeentebestuur te Vriezenveen en een meerderheid van 2/3 der bij de behandeling in een door het bestuur uitgeschreven algemene ledenvergadering aanwezige leden, mits 1/3 van de ingeschreven leden aanwezig is. Is dit niet het geval, dan wordt na 14 dagen wederom door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, waarin dan een beslissing wordt genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Bij ontbinding der vereniging of wanneer deze door andere oorzaken ophoudt te bestaan, wordt de verzameling, waarvan de vereniging eigenares is, met inachtneming van art. 1702 van het Burgerlijk Wetboek aan de gemeente Vriezenveen om niet aangeboden. Weigert de gemeente Vriezenveen de verzameling te aanvaarden, dan wordt deze om niet aan het Rijk aangeboden. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring zal zijn verkregen.

(Volgen de ondertekeningen.)

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 7 augustus 1950 no. 39.

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Namens de Minister,

Het Hoofd der 1ste afdeling,

Th. v. Sasse v. Ysselt.